Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 3 >> 

Ata Tu’a De Weki Serani

1Molorn tu’ung curup ho’o, “Céing ata ngoéng te tu’a laing de weki serani, hia nanang te gori ata manikn.”

2Landing hitu, hia paka néka manga celan, paka cay kali winan, metek nain, nggalas, toé mésé nai, ngoéng kéta te tiba meka, molorn te toing ata.

3Hia kolé néka languy, toé gélang rabo; joél kétay kali, ba hambor, agu toé mendi de seng.

4Hia hitu cengata tu’a kilo ata di’a, sihing agu hiang le sanggéd anakn.

5Émé hia toé lencekn te wintuk kilo run, co’o hia ngancéng wintuk weki serani de Mori Keraéng?

6Hia kolé néka cengata ata hituy di tesern, boto mésé nai laing, wiga hena le wahéng ného wahéng hitut hena oné jing da’at.

7Poro hia kolé toé manga wau ngasangn oné beréha weki serani, wiga toé mbotéky lata agu toé hena le serénté de jing da’at.

Latang Te Diakon

8Latang te sanggéd diakon, paka ata hiang latas, néka ata dangka lemad, néka ata langu, néka ata ngomper.

9Maik isé paka kukut tu’ung apa ata poli toing di Kristus Yésus agu paka nggeluk ici nai oné moséd.

10Isé situ kolé paka olong cis di, itu po wérét te ciri ata keturu laing oné beréha weki serani, ai poli si’ang te isé toé manga celad.

11Nenggitu kolés winad, poro ata hiangs lata, toé pocu ngasang datas, poro metek naid agu ngancéng imbi latas oné sanggéd cao-ca.

12Diakon paka cay kali winan agu lencek te wintuk ka’éng kilon agu nggepuk te toing anakn.

13Ai isét di’a gori keturud oné beréha weki serani, te tiba hiangs, wiga isé toé rantang te ba Keréba Di’a oné-mai hi Kristus Yésus.

Weki Serani Ligéng Agu Tukeng Molor

14Ho’o taungs laku tulisd toing latang te hau, koném po bengkes kig aku kudut gélang ngo la’at haug.

15Jari, émé galekg aku te ngo la’at hau, pecing le hau, co’oy mosé ata di’an oné ca kilo mésé de Mori Keraéng, ai weki serani hitu cama ného siri menggi agu ligéng sanggéd molor.

16Ata tu’ungn, mésén kéta pété ceha oné ngaji dité: “Hia ata poli si’ang weki’N ba tara de manusia, molory le Nai Nggeluk; toto weki’N oné sanggéd malékat, poli keréban oné bahi-réha sanggéd wa’u ata toé pecing Mori Keraéng; Hia imbi lata oné temu tana lino agu héndéng nggere-éta Surgay.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel