Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

Nai Te Pandé Molor Agu Nai Te Pandé Wéléng

1Asé-ka’é ata momang laku! Néka imbi oné sanggéd ata siot taéd manga paéng Nai Nggeluk. Maik olong kapa di, ot Nai Nggeluk disé situ mai oné-mai Mori Keraéngd ko toé. Ai nggele-nggaur kétas nabi tangké oné temu tana lino ho’o.

2Nenggo’oy kudut pecing le méu Nai Nggeluk de Mori Keraéng: atat taé te hi Yésus Kristus mai oné lino agu ciri manusiay, hia hitu dé ata paéng Nai Nggeluk hitut widang de Mori Keraéng.

3Maik céing ata toé imbi hi Yésus Kristus, hia toé paéng Nai Nggeluk hitut widang de Mori Keraéng. Hia hitu paéng nai data bali di Kristusy. Danong poli dengén le méu te nai data bali hitu kudut maiy, ngot te ho’on ga polig mangan oné lino.

4Sanggéd anak daku! Méu paéng de Mori Keraéngm, agu poli pandé kodad le méu sanggéd nabi tangké situ. Nai Nggeluk hitut manga oné méu céwé mésé kuasan po nai hitut paéng de lino.

5Sanggéd nabi tangké situ paéng de lino. Landing hitu, isé ba keréba de manusia agu lino ho’o séngét isé.

6Maik ité ho’o paéng de Mori Keraéng. Wiga céing kaut ata pecing Mori Keraéng, hia séngét itéy; céing kaut ata toé paéng de Mori Keraéngn, hia toé séngét itéy. Hituy woléngn, Nai Nggeluk te pandé molor agu nai te pandé wéléng.

Mori Keraéng Pu’un Momang

7Asé-ka’én ata momang laku! Mait ga ité momang haé ata, ai momang hitu mai oné-mai Mori Keraéngn. Néténg atat momang haé ata, loas oné-mai Mori Keraéng agu pecing Mori Keraéngs.

8Céing ata toé momang haé ata, hia hitu toé pecing Mori Keraéngy, ai Mori Keraéng hitu pu’un momang.

9Ho’oy toton momang de Mori Keraéng oné bahi-réha ité: Hia poli wuat Anak LécaN nggere-oné lino, kudut ité paéng mosé.

10Betuan momang hitu nenggo’oy: Toé ité ata poli momang Mori Keraéng, maik Mori Keraéng ata poli momang ité, le wuat AnakN te koso sanggéd ndékok dité.

11Asé-ka’é ata momang laku! Émé nenggitu mésén momang de Mori Keraéng latangt ité, ité kolé néng paka momang cama taud.

12Toé déit manga cengatan ata poli ita Mori Keraéng. Maik émé ité momang taud, Mori Keraéng nai ca anggit agu ité agu momangN hitu jepeky oné ité.

13Hia poli widang Nai Nggeluk oné ité, ali hitu pecing lité te ité nai ca anggit kid agu Mori Keraéng, agu Hia kolé tuka ca léléng kin agu ité.

14Ami poli ita agu téing saka-si, te hi Ema poli wuat Anakn ciri Ata Sambé de lino.

15Céing ata imbi Mori Yésus hitu Anak de Mori Keraéng, Mori Keraéng nai ca anggit kin agu ata hitu, nenggitu kolé hia tuka ca léléng kin agu Mori Keraéng.

16Ité poli pecing agu imbi momang de Mori Keraéng latangt ité. Mori Keraéng hitu pu’un momang. Céing ata pandé momang oné mosén, hia nai ca anggit kin agu Mori Keraéng, agu Mori Keraéng tuka ca léléng kin agu hiay.

17Momang de Mori Keraéng jepeky oné ité, ngong émé metek kin imbi dité du leso beté-bicar, ai ité kolé manga oné lino ho’o cama ného hi Kristus danong.

18Céing ata pandé momang, toé manga rantangn. Ai momang ata jepekn, pandé mora rantang. Atat rantang, rantang wahéngy. Céing ata rantang wahéng, toé di jepek momangn.

19Ité paka momang taud, ai olong Mori Keraéng momang ité.

20Émé manga ata taé nenggo’o, “Aku momang Mori Keraéngk,” maik kodo asé-ka’é ca imbin, hia hitu ata nggopét. Ai émé toé momang liha asé-ka’é ca imbin hitut ita dungka, apan kolé Mori Keraéng hitut toé ita liha.

21Ho’oy perénta ata tiba dité oné-mai hi Kristus: Céing ata momang Mori Keraéng, paka momang kolé asé-ka’é ca imbin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran