Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 4 >> 

Paéng Éta Mai Surga Oné Ketimbo Tana

1Ami poli tiba keturu ho’o ali nabit de Mori Keraéng. Landing hitu ami toé manga do’ong nai laing.

2Maik okés lami sanggéd gauk da’at situt pandé ritak laing. Ami toé manga jondérgm agu toé manga adong curup de Mori Keraéng. Maik ami kali curup ata molord agu ali hitu ami condo wekigm kudut baé, belar ko toén pandé dami lorong ici nai de sanggén ata oné ranga de Mori Keraéng.

3Émé Keréba Di’a hitut keréba dami toé di idep lata, ngasang Keréba Di’a hitu toé di idep latang te isé situt kudut ampus.

4Ngong sanggéd isét toé imbi, ata tadu taung nukd ali dewa da’at de uwa ho’o, wiga isé toé ita néra de Keréba Di’a latang te mengit di Kristus hitut gambar de Mori Keraéng.

5Ai ami toé keréba weki rugm, maik keréba Mori Yésus. Weki rug ami ciri mendi de méu landing ngoéng de Mori Yésus.

6Ai Mori Keraéng hitut poli curup, “Oné mai nendep te par gérak!” Hia kolé ata widang gérak’N oné nai dité. Wiga nuk dité ita betuan mengit de Mori Keraéng hitut néra oné ranga di Kristus.

7Maik paéng Surga ho’o manga oné amiy ho’ot ného ketimbo tana liling. Wiga si’ang tu’ung mberes hitut mésé kétay oné mai Mori Keraéngn, toé oné mai weki damin.

8Nia mai kaut ami hena le rempékm, maik toé gempérkm; ami mora taung nawagm, maik toé dopo nukgm,

9ami hena le wahéng, maik toé legong hanang koégm, ami péncar latakm, maik toé ampuskm.

10Noing mtaung lami mata de Mori Yésus oné weki dami, wiga mosé de Mori Yésus kolé ciri si’ang kétay.

11Ai tédéngn mosé dami dondé kéta ngerek le matakm landing Mori Yésus, wiga ali hitu mosé de Mori Yésus ciri si’ang kétay oné weki dami ho’ot mosé dokong.

12Ali hitu, koném po mata hitu menteng kin oné weki dami, maik mosé hitu menteng kin oné méu.

13Ného manga tulis, “Aku imbi, landing hitu aku curup,” itu tara ami kolé curup ai imbi lami.

14Pecing lami te Hia hitut pandé to’o kolé Mori Yésus, te pandé to’o kolé amiy cama laing agu hi Yésus. Hia kolé te dadé ami cama laing agu méu nggere-oné weki Run Hia.

15Sanggéd situ jaris latang te méu. Le tambang cuku tambang dod ata imbi, wiga tambang dod kolé wali di’a latang te mengit de Mori Keraéng.

Néka Simpung Te Mata

16Landing hitu ami toé simpungkm, koném po weki dami ho’o oné-oné eresn, maik du’ang dami pandé weruy lété leso.

17Ai kélo géal ho’o ga, te cir latang te ami mengit tédéng lén ata labi oné mai sanggén cao-ca, céwé mésé oné mai kélo dami.

18Ai ami toé pinga situt ita le mata, maik situt toé itad, ai situt ita le mata latang te dokong kaut, maik situt toé itad te mosé tédéng lén.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran