Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Paulus, rasul di Kristus Yésus ali ngoéng de Mori Keraéng kudut wéro Keréba Di’a latangt mosé oné hi Kristus Yésus.

2Latang te hi Timotéus, anak momang daku: Tabing, berkak agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng Ema agu hi Kristus Yésus, Mori dité, loréng hauy.

Wali Di’a Agu Toing Kudut Metek

3Aku wali di’a oné Mori Keraéng ata keturu laku ali ici nai nggélok cama ného pandé de empo daku. Aku nuk mtaung hauk oné tegi daku, le leso ko le wié.

4Émé tenang laku ndurus lu’u matam, aku nanang te lélo hau kolék kudut mésén nisang nai daku.

5Ai aku nuk junggu imbi de hau, ngong imbi hitut laring cain mosé oné empom hi Lois agu oné endém hi Éuniké. Baé laku te imbi nenggitu manga oné weki de hau.

6Landing hitu aku langga hau, kudut pandé moséy tabing de Mori Keraéng ata poli téing oné haun lut témba limé daku bétan hau.

7Ai Mori Keraéng widang Nai Nggeluk oné ité, toé kudut pandé rantang, maik kudut pandé mberes, momang agu kitep.

8Jari néka ritak te saka-si latang te Mori dité, agu néka ritak landing aku ata na’a oné bui landing Hia. Maik lut ta’ong susa latang te Keréba Di’a Diha, ali mberes de Mori Keraéng.

9Mori Keraéng ata pandé selamak ité, agu bénta ité te ciri ro’éng de Run. Pandé hitu Diha toé landing le apa ata poli pandé dité, maik landing le nanéng agu nabit de Run Hia. Tabing hitu widang Liha oné ité, loréng hi Kristus Yésus du toé di dédékn lino ho’o.

10Te ho’on widang hitu polig si’angn, ali mai de Mori Sambé dité hi Yésus Kristus. Keréba Di’a hitu poli pandé kodan kuasa de mata agu téing mosé hitut toé ngancéng ampusn.

11Latang te Keréba Di’a ho’o, aku poli tiba wérétg te ciri ata ba keréba, rasul agu guru.

12Hitup tara ta’ongd laku sanggéd susa so’o, maik aku toé ritak; ai pecing tu’ung laku te Hia ata imbi daku. Baé kolé laku te apa ata poli imbid Liha oné aku, ngancéngs liha tinud dengkir agu Cemoln Lino.

13Cau le hau sanggéd cao-ca ata poli dengéd oné-mai aku, te ciri toming toing ata molord. Pandés le hau situ le imbi agu momang oné hi Kristus Yésus.

14Tinu di’a-di’as cao-ca situt manikd, ata poli imbid Liha oné hau ali Nai Nggeluk hitut manga oné nai ditéy.

15Pecingp le hau te sanggéd isét oné tana Asia Koé poli holés oné-mai akud, lawang hi Figélus agu hi Hérmogénés.

16Nahé Morin tabing berkak latang te kilo di Onésiforus ata do ngkali lémbu nai dakun. Hia toé ritaky te cumang aku oné bui.

17Du oné Roma hia kawé akuy, agu poli kolé cumang agu akun.

18Nahé Morin téing berkak latangt hia du cemoln lino. Dod kéta gori keturu ata pandé diha oné Éfésus. Latangt hitu, hau ata céwé pecingd, itu po aku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel