Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

Bénta Kudut Lut Ta’ong Susa

1Oé Timotéus anak daku! Ciri mberes koéh ali tabing ata téing di Kristus oné ité.

2Apa ata poli dengé le hau oné-mai aku, olo-mai ranga data saka-si, imbi kaut situ oné sanggéd ata situt ngancéng imbis, ai isé situ kolé nggepukd te toing ata banas.

3Hau paka lut ta’ong susa, ného serdadu ata di’a di Kristus Yésus.

4Cengata serdadu hiot lari tili-mboétn, toé nuk mosé de weki run, ali hitu hia henan oné nai de tu’ad serdadu.

5Cengata ata pecing labar toé ngancéng ciri ata taki-oloy oné ca tanding émé hia toé lorong sanggéd wintuk oné tanding hitu.

6Cengata ata gempur kéta ciwal uma, paka le run hia laring cain te sabi rébokn.

7Séngét dé-di’a apa ata curup daku; Morin kudut téing oné hau pecing sanggén cao-ca.

8Nuk di’a-di’a curup ho’o: hi Yésus Kristus hitut to’o kolé oné-mai ata matan, ata poli loas oné-mai waé di Daud, hituy ata ngo wéro daku oné Keréba Di’a daku.

9Ai le wéro Keréba Di’a ho’o tara ta’ong susag aku, ngot hena le lampang cama ného ata da’at, maik curup de Mori Keraéng toé ngancéng lampangy.

10Landing hitu aku ta’ong te tanggong sanggéd taung situ latang te di’a sanggéd ata pilé de Mori Keraéng kudut isé kolé tiba selamaks oné hi Kristus Yésus ali mengit tédéng lén.

11Molorn tu’ung curup ho’o: “Émé ité mata cama agu Hiat, ité kolé te mosé agu Hiat;

12émé ité seberd, ité kolé te perénta cama-cama agu Hiat; émé ité pali Hiat, Hia kolé te pali itéy;

13émé toé junggud ité, Hia junggu kin, ai Hia toé ngancéng pali weki Run.”

Toing Émé Cumang Agu Guru Ata Wéléng

14Nuk di’a-di’a agu tombo tu’u-tu’ung kéta sanggéd so’o oné isé bolo ranga de Mori Keraéng, kudut isé néka léwang tau, ai léwangtau hitu toé manga betuad, ngot pandé mbeker-mbulit ata séngétd.

15Gejur koéh kudut hau henan oné ranga de Mori Keraéng, cama ného cengata ata pala ata toé cau ritak, te si’ang kéta wéron curup molor hitu.

16Maik tadang koé oné-mai curup lo’i-la’it ata toé nggeluk, siot hanang te tambang pandé da’at ba weki data.

17Toing disé lor cama ného beti kanker. Oné-mai isé situ manga hi Himénéus agu hi Filétus.

18Isé poli wéléngd oné-mai molor ali toing te ité poli to’o koléd ga, agu ali hitu pandé rowak imbi data iwon.

19Maik ligéng ata tena le Mori Keraéng hitu mberesn agu ho’oy capn: “Pecing le Morin céing ata ciri paéng Diha,” agu “Néténg ata siot caro ngasang de Mori poro oké koés pandé da’atn.”

20Oné mbaru mésé toé hanang manga cao-ca oné-mai emas agu pérak, maik manga kolé oné-mai haju agu tana; situt laring cain latang te nuk ata mengitd agu situt turung cemol latang te nuk ata toé mengitd.

21Émé hiat cengata pandé nggeluk wekin oné-mai sanggéd pandé da’at hiat te ciri cao-ca de mbaru latang te nuk hitut mengitn. Hia pandé nggeluky, naun kudut te papé de morin agu ambi latang te nété-néténg gori ata di’ad.

22Landing hitu tadang koé oné-mai belek data uwa, dolong koé agil, junggu, momang agu hambor-libur, cama-cama agu isét sor moso, nggélak nata oné Morin ali nai nggelok.

23Tadang koé oné-mai mbolot situt pandé molés, situt bodok agu toé henan. Pecingp le hau, mbolot situ pandé léwang-tau.

24Cengata mendi de Morin toé ngancéng léwang-tau, maik paka joél latang te sanggén ata. Hia paka pecing te toing, lembak,

25agu ali nggengga nai, ngancéng titong ata siot ngoéng te lawang. Nahé Morin téing sokor oné isé kudut te teser agu titong isé wiga isé pecing molors.

26Ali hitu isé ciri noing kolés, ai ledo oné-mai serénté de jing da’at ata poli pongo isé oné tatong diha.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel