Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

Takung Ata Patun

1Oné Adak Taurat hanang nénu kanang oné-mai sanggéd ata di’ad situt kudut mais, toé ba tara tu’ung. Adak Taurat toé ngancéng pandé besik laing isét mai ngaji, koném po hélang situt camas takung mtaungs lété ntaung.

2Ai émé sanggéd ata situt mai ngaji tu’ung-tu’ung poli koso ndékokd, isé kolé toég manga noing ndékok, wiga toé manga ba takung kolé.

3Maik nonong ali sanggéd takung situ, lété ntaung pandé doing sanggéd ata, te isé manga ndékokd.

4Ai toé le dara de japi laki ko dara de mbé laki ngancéng koso ndékok laings.

5Landing hitu du hi Kristus mai oné linoy, nggo’o taéN agu Mori Keraéng: “Hélang agu takung toé tibas Lité -- ai Ité poli ambi weki Daku --.

6Latang te hélang tapa agu hélang te ampong ndékok, toé patun Lité.

7Itu kali mai taé Daku: Ho’ok Aku caig Yo Mori, te pandé lorong ngoéng Dité, ného ata poli tulis latang te Aku oné Surak Nggeluk.”

8Éta hio bao, taé li Kristus, “Hélang agu takung, hélang tapa agu hélang te koso ndékok toé patun agu toé kopn Lité”, – koném po takung lorong Adak Taurat.

9Poli hitu mai kolé taéN, “Ho’ok Aku caig Yo Mori, te pandé lorong ngoéng Dité.” Jari, Mori Keraéng kosos takung manga, kudut cedeks takung weru.

10Ai ali ngoéng di Kristus, ité poli pandé nggeluk cangkalin latang te tédéng lén, le takung weki de Run.

11Néténg imam Yahudi gori keturu lété leso agu pandé mtaung hélang ata camas. Sanggen taung situ, toé ngancéng koso ndékok laings.

12Maik du poli takung cangkalin kaut hélang léca, hituy kali ata ngancéng koso ndékok laing, hi Kristus lonto baling racap wanang de Mori Keraéng tédéng lén.

13Te ho’on ga, hi Kristus géréng kaut rapak leson te na’a wa mai wa’i Diha taungs sanggéd ata baliN le Mori Keraéng.

14Ai ali ca kaut hélang léca, hi Kristus poli besik tédéng lén sanggéd isét poli pandé nggélokd oné-mai ndékok.

15Agu Nai Nggeluk kolé téing saka-si oné ité,

16ali curupN: “Ho’oy reké ata kudut pandé Laku agu isé du leso nggere-olon.” Nenggo’o curup de Mori Keraéng: “Aku na’a Adak’G oné utek disé, agu tulis oné nai disé.

17Aku toé nuk kolés sanggéd ndékok agu lagé disé.”

18Jari, émé sanggéd ndékok agu lagé poli ampongd, toé sékékn kolé te takung hélang latang te ampong ndékok.

Toing Agu Langga

19Jari, asé-ka’én, ali dara de Mori Yésus itét ho’on ga cukung te ngo oné Lo’ang Nggeluk Kéta.

20Mori Yésus poli céngka salang weru ata widang mosé latang te ité. Salang hitu lagé ca rinding, ngong weki Run Mori Yésus.

21Ité te ho’on ga, manga cengata imam mésé ata ciri tu’an Mbaru de Mori Keraéng.

22Landing hitu, mait ga ité ngo cumang Mori Keraéng ali molor nai agu metek imbi; ai nai dité poli pandé nggélokn oné-mai ici nai da’at agu weki dité poli cebong le waé gélon.

23Mait ga ité metek tu’ung oné tura latang te bengkes dité, ai Mori Keraéng toé manga reké adongN.

24Mait ga ité, kéngko taud te rani-nai agu racang rak oné momang ali pandé ata di’ad.

25Ité kali nai ca anggit te ngaji cama laing, néka ngondé holes ného pandé de pisa taus ata. Mait ga ité toing cama taud, ai pecing lité te leso de Mori Keraéng ruisn ga.

26Ai émé ité kunjung kéta pandé ndékok, kalim po ité poli pecing do keréba molor, ngong toé kéta manga kolé hélang te ngancéng koso ndékok situ.

27Ngot ata mangan kali, géréng kaut beté-bicar de Mori Keraéng agu dila haok kéta api rabon hitut ngkewang taungs sanggéd ata lawang Hia.

28Landing saka-si de sua ko telu tau ata, hia ata toé lorong Adak di Musa, wahéng mata muingy, toé manga ampongn.

29Nuk kaut, leng kéta mendon wahéng hitut paka tiba lata hitut wedi le wa’is Anak de Mori Keraéng. Hia pandé rinek dara hitut poli reké de Mori Keraéng, ngong dara di Kristus ata poli pandé nggeluk hia. Hia kolé poli loér Nai Nggeluk ata poli tabing widang!

30Ai ité pecing Hia hitut taé: “Léko hitu hak Daku. Akuy kali ata soléng léko.” Agu ho’o kolé taéN: “Mori te beté-bicar ro’éngn.”

31Da’at kéta tu’ung émé wahéng le limé de Mori Keraéng hitut téing mosé.

32Asé-ka’én, nuk de-di’a mosé de méu danong. Du hitu, du méu poli tiba géraks, do ngkalis méu tili-mboét oné ta’ong susa.

33Du méu loér latam agu ta’ong susa bolo-mai ranga data do, nggitu kolé méu lut ta’ong susa le ita isét loér latas.

34Bo tu’ung, méu poli lut oné ta’ong susa de sanggéd ata siot hena le wahéng. Du enggerep latas paéng de méu, tiba kauts le méu ali nisang nai, ai pecing le méu, te méu tiba paéng ceca ata céwé di’an agu céwé makengn.

35Landing hitu, metek kin imbis, ai mésén lahén hitut ngai géréng.

36Méu paka gepek, kudut méu ngancéng lorong wintuk de Mori Keraéng, wiga méu tiba apa ata poli reké Diha.

37Manga tulis oné Surak Nggeluk: “Ai ruisn ga, toég don sokor. Hia hitut mai te cai gi, toé manga renggé kolén.

38Maik ro’éng Daku situt molor, te mosé ali imbis. Émé manga ata hedong kolé, Aku toé henan latang te hia.”

39Ité ho’o toé ata hedong kolé ko ata wéléng, maik ata imbi agu tiba mosé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel