Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

Reké Wa’un Nai Nggeluk

1KeraéngTéofilus ata momang laku. Oné buku daku hitut laring cain, poli tulis taungd laku situt pandé agu toing de Mori Yésus,

2haéng du leso héndéngN nggere-éta Surga. Bebolon mai hitu Hia poli téing perénta lut Nai Nggeluk kamping sanggéd rasul situt pilé Diha.

3Latangt isé, Hia toto wekin du poli cukung susa agu ali dod tanda ata toi Liha te Hia moséy. Ai tédéng patmpulu leso Hia dongkalin toto wekin agu tombo agu isé latang te Adak de Mori Keraéng.

4Manga ca leso, Hia hang cama-cama agu isé, Hia ré’ing isé néka legong Yérusalém, agu jera isé ka’éng nitu géréng reké de Mori Keraéng Ema ata poli curupn Liha: “Poli le méu dengén oné mai Aku.

5Ai hi Yohanés cebong le waé maik toé béhéng kolé méu te cebong ata le Nai Nggeluk.”

Mori Yésus Héndéng Nggere-éta Surga

6Itug kali du lonto neki cad réi lisé agu Hia: “Mori, cala ho’og leson Lité te tongkéng kolén Adak latangt Israél?”

7Mai walé Diha agu isé: “Méu toé pecing wié-leson hitut kémpu le kuasa Diha Ema.

8Maik méu te tiba kuasa émé Nai Nggeluk wa’u oné méu agu méu te ciri saka-si Daku oné Yérusalém, oné temu tana Yudéa agu Samaria dengkir agu haéng binting awang.”

9Du poli curup nenggituN, Hia héndéng nggere-éta Surgay, ita taung lisé, dengkir agu pangguN le rewung.

10Du rémé conga nggere-éta awangd isé du héndéngn Hia, rodo tuad sua taus malékat ata sélék ceca bakoks hesé ruis isé,

11agu mai taéd: “Oé ata Galiléa, co’o tara lélo nggere-éta awangs méu? Mori Yésus hitut héndéng nggere-éta Surga, legong méuy, te mai koléy, cama ného ita le méu Hia héndéng nggere-éta Surga.”

Géréng Kid Rasul-Rasul

12Itug kali koléd Rasul-rasul situ oné Yérusalém éta mai golo ata caron Golo Zaitun, ata manga ca-sebu métér tadangn oné mai Yérusalém.

13Du caid isé oné béndar, itu kali tuké nggere-éta lo’ang taki étan mbaru hitu osang baté ka’éng disé. Ho’os isé situ, hi Pétrus agu hi Yohanés, Yakobus agu hi Andréas, hi Pelipus agu hi Tomas, hi Bartoloméus agu hi Matéus, hi Yakobus anak di Alféus agu hi Simon ata Zélot agu hi Yudas anak di Yakob.

14Sanggéd taung isé ca nais oné ngaji, cama laing agu pisa taus iné wai agu hi Maria endé de Mori Yésus agu sanggéd asé-ka’é'N.

Pilén Hi Matias Te Lesing Hi Yudas

15Manga ca leso hi Pétrus hesé oné bahi-réha asé-ka’én situt ca imbis, lari liup neki cad, aram ceratus suampulu atas dod, mai taén:

16“Olé asé-ka’én, paka rapak taé de Surak Nggeluk ata poli tombo bebolon le Nai Nggeluk lut hi Daud latang te hi Yudas, tu’a disét deko Mori Yésus.”

17Danong hia cengata oné mai ami agu gori ného pandé dami ho’o.

18Hi Yudas ho’o poli dumpu tana lahé pandé da’atn, itu kali toko cemutn agu belas tukan wiga pé’ang taung sanggéd ici tukan.

19Sanggéd taung situ pecing taung lata Yérusalém, wiga tana hitu caro lisé oné go’ét rud: ‘Hakal-Dama’ ngong Tana Dara.

20“Ai manga tulis oné Surak Mazmur: Nahé lingi-lengot taung ndéi ka’éng disé, agu nahé cipot taungs ata manga oné ndéi hitu. Agu: Nahé emi lata bana pangkatn.

21Landing hitu paka tambang kolé cengatan latangt ami oné mai isét laséng mai neki ca agu ami tédéng du cama agu Mori Yésus.

22Pu’ung oné mai cebong di Yohanés dengkir agu leso héndéngn Mori Yésus nggere-éta Surga agu ledong ami kudut ciri saka-si ného ami latang te to’o kolé'N.”

23Itu kali caro lisé sua atas: hi Yosép ata caron hi Barsabas ngasang banan hi Yustus agu hi Matias.

24Sanggéd taung isé ngajis: “Yo Mori, Ité ata pecing taung nai data, toi koé Lité, céi ata pilé dité oné mai isét sua so’o,

25kudut tiba gori te keturu lawa do, gori hiot legong di Yudas ata poli ngon oné osang ata naun latang te hia.”

26Itu kali téka nampod latang te isét sua situ agu hiat hena le téka nampo hitu hi Matias ali hitu hia tambang oné isét rasul situt campulu-ca.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran