Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

Manga Pisad Titong

1Mori Yésus curup agu ata nungku Diha: “Toét-toé mangay wéléng, maik calang kéta ata hitut pandé mangan.

2Céwé di’an te hia, émé can watu geré latung, pongo du bokakn, poli hitu wéok lau taciky, itu po hia pandé wéléng cengatan oné mai isé so’ot bengge-lénggéng.

3Lami weki rum! Émé manga ndékok asé-ka’ém, rondongy hia, émé tesery hia, ampongy hia.

4Ngot émé hia pandé ndékok agu hauy pitu ngkalin leso ca, agu pitu ngkalin kolé mai cé’é haun, agu mai taén: naék aku ga, hau paka ampong akuh.”

5Maig taé data nungku situ ngong Mori Yésus: “Tambang koéy imbi dami!”

6Mai walé de Mori Yésus: “Émé méu manga imbis cama wini sawé kauty, méu ngancéng taé ngong pu’u ara ho’o: Wakak hau, agu pacek lau tacikh, hia te lorong agu hauy.”

Keraéng Agu Mendi

7“Céingy oné mai méu ata manga cengata mendin, ata ngo bajaky ko lami wéang pé’ang oka te hau taé agu mendi hitu, du kolé duatn: Gélang koé mai hang!

8Toé weli dion kéta, ngot hia taé agu mendi hitu: wédis hang daku ga. Tenggé towém, agu keturu te aku di, haéng poli hang agu inung’g. Agu poli hitu, po hang hau agu inungh.

9Manga weli taé delék liha agu mendi hitu, amé mendi hitu poli pandéd apa situt poli jera agu hiad?

10Nenggitu kolé néng méu. Émé méu poli pandé sanggéd kéta taung situt poli jera agu méud, porong méu taé: Ami mendi ata toé manga betua laingn; ami hanang pandé kaut apa situt paka pandés lami.”

Cepulu Taus Ata Boké

11Du lako nggere-oné Yérusalémn, Mori Yésus lako loléng rahit tana Samaria agu Galiléay.

12Lété Hia ngo oné ca béon, mai cepulu taus ata boké cumang Hia. Isé hesé daing tadangd,

13agu mai kepokd: “Yésus, Tuang Guru, ba’éng koé ami!”

14Itu kali Hia lélo isén, agu mai taén: “Ngom ga, toto wekis oné imam.” Agu rémé ngai oné salangd, dumuk ciri di’a kaut wekid.

15Cengata oné mai isé, du ita liha te hia poli inan, holés koléy, cang agu bong Mori Keraéngn agu reweng mésén.

16Poli hitu, cunem wa wa’i de Mori Yésus, étan curup wali di’a agu Hia. Ata hitu, ata Samariay.

17Maig taé de Mori Yésus: “Cala ata cepulu taup bao méut poli helis wekis, ta? Nias isét ciok ga?

18Toé manga ata holés koléd oné mai isé, te bong Mori Keraéng be pé’ang mai hiat uku bana ho’o?”

19Mai taén ngong ata hitu: “Heséh ga, agu ngoh ga, le imbim hitut poli selamak hau.”

Cain Adak De Mori Keraéng (Mat 24:23-28,36-41)

20Landing le réi disét Parisi, du nia cain Adak de Mori Keraéng, mai walé de Mori Yésus, taén: “Cain Adak de Mori Keraéng, toé manga tanda ita le matan:

21toé kolé ngancéng taé lata: Lélo, hia manga cé’é ho’oy ko manga nituy! Ai cetu’un, Adak de Mori Keraéng manga baling méuy.”

22Agu Hia curup agu ata nungkun: “Te cai leson méu nanang lélo can oné mai sanggéd leso de Anak Manusia hitu, agu méu toé ngancéng itan.

23Agu ata te taé ngong méu: Lélo, hia manga nioy; lélo, hia manga cé’é ho’oy! Méu néka ngo nitum, néka lorong le méu.

24Ai cama ného hilat, wili-welok agu néran oné mai comong awang ca ngo oné comong awang ca; nenggitu kolé tai Anak Manusia du leso cain Hia.

25Maik Hia olong kéta cukung susa doy, agu doét lata uwa ho’oy.

26Agu cama ného jari du uwa di Nuh, nenggitu kolé néng tai du sanggéd leso de Anak Manusia:

27isé hang agu inungs, isé laki agu wais, haéng du leso di Nuh ngo oné kepaln: poli hitu cain mbang, pandé mempo taung isé.

28Nenggitu kolé jari hitut du uwa di Lot: isé hang agu inungs, isé weli agu pikas, isé weri wini agu hesé mbarus.

29Maik du leso hi Lot ngo pé’ang oné mai béo Sodomn, cain usang api agu usang mburé éta mai awang, pandé mempo taung isé.

30Nenggitu kolé néng tai, du leso niay Anak Manusia toto weki run.

31Céing du leso hitu oné palang angis buru lobo mbaru, agu sanggéd cao-can manga oné mbarus, hia néka wa’u te emid; agu nenggitu kolé ata hitut ngai oné uman, néka koléy.

32Nuk kaut wina di Lot!

33Céing ata nanang mo’éng mosén, hia te moray mosén; agu céing ata moray mosén, hia te pandé mo’éng mosén.

34Aku taé agu méu: Le wié hitu manga sua taus lobo wongka, hiat cengata dadéy, hiat cengata kongn kaut.

35Manga sua taus iné-wai cama-cama geré latung, hia cengata te dadéy, hiat cengata te kongn kaut.”

36[Émé manga sua tau oné uma, hiat cengata dadéy, hiat cengata kongn kaut].

37Mai taé disé ngong Mori Yésus: “Niay, Mori?” Mai taé Diha ngong isé: “Nias mangad rapu, nitus rentumd ka.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran