Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 21 >> 

Takung De Cengata Iné-wai Luang (Mr 12:41-44)

1Du Mori Yésus manga oné mbaru ngaji, ita Liha isét bora, na’a seng takungd oné peti derma.

2Ita kolé Liha cengata iné-wai luang ata lénggé kétay, na’a sua rimis sengn oné peti hitu.

3Maig curup de Mori Yésus: “Aku taé agu méu, moro matan, iné-wai luang lénggé ho’o téing céwé mésé oné mai sanggéd ata do situ.

4Ai sanggéd isé téing takungd ali manga nahéngd, maik iné-wai luang ho’o téing ningkir moléy, ngot hia téing taung mosé nain.”

Mbaru de Mori Keraéng Te Rencoy (Mat 24:1-2; Mr 13:1-2)

5Du pisa taus ata curup landing le Mbaru de Mori Keraéng, agu sobit kétay lisé mbaru hitu, hitut pandé nau le watu matangy, agu le néra ceca takung, mai taé de Mori Yésus:

6“Apa hitut ita le méu nitu – te cai tai leson, du hitu lagit can watu, ata ondang pésék lobo watu haén; te pandé lur kéta taungs.”

Pu’ungn Séa (Mat 24:3-14; Mr 13:3-13)

7Agu sanggéd taung ata nungkuN réi Mori Yésus, mai taéd: “Tuang Guru, du niay tai rencon Mbaru de Mori Keraéng? Agu apay tandan, émé kudut rencoy?”

8Mai walé Diha: “Jerék-jerék koém, boto woréng latam. Ai dod ata te mai ba ngasang Daku, agu mai taéd ga: Aku dé Hia, agu: tiong wié-leson ga. Méu néka lut isé.

9Agu émé méu dengé rampas agu raha tau, néka gégam. Ai sanggéd taung situ paka jari olos di, maik hitu toét nggo’o ga, tiong te cemoln lino.”

10Hia taé agu isé: “Uku te hesé dungkang uku, agu raja dungkang raja,

11agu te tua nupung mésé: néténg tana te teka némba agu darem mésé, agu te manga kolé apa ata wéda laingn, agu tanda situt winggar laing éta mai awang.

12Maik be bolon taung situ, méu te deko agu kélo-balém; méu te todang oné sanggéd taung mbaru ngajim, agu mbaru bui; agu méu te buang oné sanggéd raja agu isét manga kuasad, landing ngasang Daku.

13Apa hitu te ciri leso linga te méu kudut téing sakasi.

14Landing hitu makeng muing oné nais, boto nuk muing le méu hiat tukeng tonis.

15Ai weki rug Aku te téing oné méu nai nggalas, wiga méu toé ngancéng koléng ko ganggas le ata balis.

16Agu méu téing lata tu’as, le asé-ka’és, haé kilos, agu haé rebas; agu pisa tau oné mai méu te pakim.

17Agu méu kodo taung latam landing ngasang Daku.

18Maik toé kéta ce-lawarn wuks ata morad.

19Émé taong kéta kis méu, méu te delék mosés.”

Latang Te Rencon Yérusalém (Mat 24:15-21; Mr 13:14-19)

20“Émé itag le méu léok le serdadun Yérusalém, pecing dé ga, té tiong rencon ga.

21Du hitu, isé situt manga oné Yudéas paka losi nggere-éta pocos; agu isé situt manga oné béndars, paka hésing, agu isé situt manga oné béo, néka ngo kolé oné béndars,

22ai hitu dé leso léko-raho, nia kudut rapak taungd situt poli tulisd.

23Ba’ésd iné-wai situt lari na’ang wekid ko cucu anakd du leso hitu. Ai té manga dungket da’at temu tana, agu ruak oné uku so’o,

24agu isé te matas le banjar harats, todang ného ata dekongs oné sanggéd wa’u, agu Yérusalém doro-dak wedin le uku do situt toé pecing Mori Keraéngs, dengkir rapak gi mosé de uku situ.”

Main Anak Manusia – Rapang Latang Te Haju Ara (Mat 24:29-35; Mr 13:24-31)

25“Agu te manga tanda éta mataleso, wulang agu ntala, agu oné lino sanggéd manusia te rantang agu ngingi-ngangangs dengé ngangut agu tuké bombang.

26Ata te mata le rantangs, ai ndéwer pucu, landing sanggéd apa situt hena lino ho’o, ai sanggéd ntala éta awang te ancoks.

27Duhitu ita lata Anak Manusia mai lobo rewungy déméng agu kuasan agu dirapn.

28Émé sanggéd situ pu’ungs mangad, to’o ga agu conga rangam, ai selamak de méu ruis gi.”

29Itu kali Mori Yésus tombo rapang ho’o agu isé: “Lélo kaut haju ara ko haju apa kaut.

30Émé itas le méu poli ludungd haju situ, pecing muing dé le méu ga, té cekeng walis ruis gi.

31Nenggitu kolé émé ita le méu sanggéd apa situ, pecing muing dé ga, te Adak de Mori Keraéng ruis gi.

32Aku taé agu méu: moro matan, uwa so’o toéd laud, émé toéd jari taungs apa so’o.

33Awang agu lino te moray, maik curup Daku kali, toé kéta manga moran.”

Titong Kudut Jerék

34“Lami koé wekis, boto wugur le ramé mésé, jingu-jangut langu agu simpung te mosé wié-leso, agu kudut leso de Mori Keraéng, néka teka ta’a kaut pa’u lobo haun mana cempé,

35ai du leso hitu, rempé sanggéd ata oné lino ho’o.

36Ambi koém, cang agu ngaji mtaung kudut méu delék mberes kudut cépé oné mai sanggéd situt kudut jaris, agu kudut méu ngancéng ta’ong hesé bolo mai ranga de Anak Manusia.”

37Le leso Mori Yésus toing oné Mbaru de Mori Keraéng, agu le wié Hia ngo be pé’ang agu toko éta pocoy, hitut ngasangn Golo Zaitun.

38Agu le gula ucap, sanggéd ata do mai cé’é Hias, oné Mbaru de Mori Keraéng kudut séngét toing Dihas.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran