Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

Mori Yésus Oné Ranga Di Pilatus (Mat 27:1-2,11-14; Mr 15:1-5; Yoh 18:28-38)

1Itug kali to’od taung isét toto bicar, agu todang Mori Yésus nggere-oné hi Pilatus.

2Nitu isé pu’ung buang Hiad, taéd: “Poli regéng le rug ami ata ho’o pandé wéléng ata damiy, agu ré’ing bajar taki oné kaisér; agu taén latang te weki run: Hia léng hi Kristus Rajay.”

3Mai hi Pilatus réi Hia: “Asa weli ga, raja disét Yahudi Hau ko?” Mai walé de Mori Yésus: “Weki rum ata taén.”

4Mai taé di Pilatus ngong sanggén taung imam kepala, agu sanggéd lawa do: “Aku toé manga dumpu sala koé cekoén oné ata ho’o.”

5Maik isé danga-danga kétas soré Hiad, mai taéd: “Hia cocong ro’éng ali toingn oné temu tana Yudéa; wangka oné mai Galiléa, haéng ho’o cé’é.”

6Du dengé hitu li Pilatus, mai réi diha, ot ata Galiléa Hia ho’o.

7Agu du pecingn liha ga, te Mori Yésus ata oné mai tana adak di Hérodésn, hi Pilatus jera todang Hia nggere-oné ranga di Hérodés, ai du hitu manga kolé oné Yérusalémy.

Mori Yésus Oné Ranga Di Raja Hérodés

8Du lété hi Hérodés ita Mori Yésus, naka kéta hia. Ai béhéng liha nanang te ita Hiay; ali dongkalin hia dengé tombo latang te Hia, céwén kolé bengkes koén te lélo co’o Mori Yésus pandé tanda lengetn.

9Hia do kéta réin kamping Mori Yésus, maik Mori Yésus tadan te walé koé cemu’un.

10Rémé nggitun, olod imam kepala agu ata pecing Taurat, agu uar kétas buangd, situt pandé mendo latang te Hia.

11Wangkag hi Hérodés agu serdadun nini-noak, agu loér lokét Hiad; hi Hérodés cuki juba mésé oné Hia, poli hitu, jera todang kolé nggere-oné hi Pilatusy.

12Agu du leso hitu muing, di’a koléd hi Hérodés agu hi Pilatus; olo maid isé, maca taud.

Mori Yésus Kolé Oné Ranga Di Pilatusy (Mat 27:15-26; Mr 15:6-15; Yoh 18:38-19:16)

13Og hi Pilatus jera neki taungs imam kepala, tu’a golo agu ro’éng do,

14agu curup oné ranga disé: “Méu poli todang cé’é ranga dakun Ata ho’o, ného cengata ata pandé wéléng ro’éngy. Ita le rus méu, aku poli réi wangkér-walék Hiag, agu oné sala situt mboték de méu latang te Hia, toé can ata itan laku oné Hia.

15Agu hi Hérodés kolé toé, ai hia jera todang kolé nggere-cé’é amiy. Moro matan, lagit can koé pandén ata ngancéng wahéng mata muingy.

16Jari aku te wahéng Hiak, poli hitu legoy.”

17[Ai hia paka lego cengatan ata latang te isé du leso ramé hitu].

18Maik isé cengkali kaut raosd: “Pandé mata Hia, lego hi Barabas latang te ami!”

19Hi Barabas ho’o tara na’a oné buin, landing pandé raha oné béndar, agu ala atay.

20Curup kolé téké cengkalin li Pilatus, mai reweng ta’an agu isé, ai hia ngoéng te lego Mori Yésusy.

21Mai isé ciék taungs koléng hia, taéd: “Pépék Hia oné panggol! Pépék Hia oné panggol!”

22Mai taé di Pilatus te telungkalin agu isé: “Apay pandé da’at data ho’o ata tu’ung? Lagit can koé sala ata ita lakun oné Hia, hitut ngancéng wahéng mata muingn.” Jari aku te wahéng Hia, poli hitu legoy.

23Maik agu ciékd isé, soré agu soléng kétas, kudut Hia paka panggoly; agu cemoln ga, iség lalongn ali ciékd.

24Itug kali beté di Pilatus, kudut lorong kaut soléng disé.

25Agu hia lego hi Barabas hitut na’a oné bui landing pandé raha agu ala atay, lorong soléng disé, maik Mori Yésus, téing oné iséy, kudut pandé nia kaut ngoéngd.

Mori Yésus Todang Te Panggoly

26Du todangn lisé Mori Yésus, isé caka cengata ngasangn hi Simon oné mai Kiréné, ata mai pé’ang mai béndarn, poli hitu na’a panggol hitu lobo lédarn, kudut pola liha, cang agu lorong Mori Yésus.

27Do kéta ata lut Hia; manga oné mai lawa do situ iné-wai, ata rétang agu jéjéng Hias.

28Mori Yésus holés nggere-oné iséy, mai taén: “Olé enu oné mai Yérusalém, néka rétang landing Aku, maik rétang koé landing weki rus agu sanggéd anaks!

29Ai lélo damang, te cai leson manga taé data: komén iné-wai hitut toé wing agu hitut toé dé’it manga loas anakn, agu hitut cucun toé dé’it manga cucu laingd.

30Itu kali ata te wangka curup agu sanggéd poco: Lurh ga, roné ami! Agu latang te sanggéd taung golo: roné koé amim!

31Ai émé haju mosé, pandé nenggitu lata, te jari apag latang te haju dango?”

32Agu manga kolé todang sua taus ata bana ata da’at, kudut wahéng te matas, cama laing agu Hia.

Mori Yésus Pépék Oné Haju Panggoly (Mat 27:33-44; Mr 15:22-32; Yoh 19:17-24)

33Du caid oné osang hitut ngasangn Toko Longkor, isé pépék Mori Yésus nitu du panggol, agu ata da’at situ sua, cengata oné racap wanangN, agu hiat cengata oné racap léoN.

34Mai taé de Mori Yésus: “Yo Ema, ampong koés isé, ai toé pecing lisé apa ho’ot pandéd.” Agu isé téka nampo molé te pati ceca paké Diha.

35Ata do hesé nitu, agu ita kéta sanggén taung. Isét tu’a laing seget Hia, mai taéd: “Bo ata bana, lobo watus Liha, ondang lité ho’o Hia te lobo watu koé weki run, émé hi Kristus tu’ung Hia, hitut lir de Mori Keraéng.”

36Sanggéd serdadu kolé, loér Hias: isé sotor anggor héo oné mu’u Diha,

37mai taéd: “Émé Hau raja data Yahudih, mo’éng koé weki rum!”

38Manga kolé tulis éta mai ulun: “Ho’o raja data Yahudi.”

39Cengata oné mai ata da’at situt wéo, mbécik Hiay, taén: “Toé weli hi Kristus Hau ko? Mo’éng koé mosém agu mo’éng koé mosé dami.”

40Maik hiat cengata ré’ing hia, taén: “Oé, toé rantang hau ko, agu toé kolé rantang Mori Keraéngh, laring hau tiba wahéng ata camas?

41Bo koé tité, kopd muing te wahéngt, ai ité tiba wahéng lorong agu pandéd; maik ata ho’o, toé manga pandé can koé sala.”

42Maig taé Diha: “Yésus nuk koé aku, du Ité mai ného Rajad.”

43Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Aku taé agu hau, moro matan, leso ho’o kéta muing hau te manga cama laing agu Akuh oné Firdaus.”

Rowan Mori Yésus (Mat 27:45-46; Mr 15:33-41; Yoh 19:28-30)

44Du hitu étag leso, anggat ongga campulusua, rodo nendép tuil kaut temu tana hitu haéng ongga telu,

45ai mataleso toé géraky. Agu rinding Mbaru de Mori Keraéng jija laing suay.

46Itu kali kepok agu reweng mésén Mori Yésus: “Yo Ema, lobo limé Diték Aku téingn naig.” Du poli curup hituN, Hia beté naiN.

47Lété kepala de serdadu ita apa situt jari, hia bong Mori Keraéngy, taén: “Tu’ung kéta ata ho’o, ata molory!”

48Agu du sanggéd ata do situt mai rentum nitus, te porong apa situt poli jarid, itus kali koléd cang agu entap berambang de weki rud.

49Sanggéd ata situt pecing di’a de Mori Yésus, onéd kolé iné-wai situt lorong Hia oné mai Galiléa, hesé tadang kétas, agu ita taung sangged situ.

Boakn Mori Yésus (Mat 27:57-61; Mr 15:42-47; Yoh 19:38-42)

50Manga cengata, hitut ngasangn hi Yosép; hia kolé cengata oné mai adak mésé de agama, agu cengata ata di’a, laing molorn kolé.

51Hia toé tiba laing beté agu pandé de Adak Agama situ. Hia oné mai Arimatéan, ca béndar oné Yahudi; hia kolé sereng kin géréng Adak de Mori Keraéngy.

52Hia ngo oné hi Pilatusy, kudut tegi rapu de Mori Yésus.

53Agu du poli na’a wan liha rapu hitu, wuwus liha le lipa hemél, poli hitu loling oné boa, hitut tekang molé oné nampar, ata toé dé’it manga loling rapun nitu.

54Leso hitu, leso nangket, agu leso Sabat ruis pu’ung gi.

55Agu sanggéd iné-wai siot mai cama agu Mori Yésus oné mai Galiléa, lut kolés, agu isé lélo boa hitu, agu co’oy lolingn rapu Diha.

56Agu du koléd ga, isé ambi rewos agu mina bengé.

To’on Mori Yésus (Mat 28:1-10; Mr 16:1-8; Yoh 20:1-10)

(23-56b) Du leso Sabat, isé asi maéld, lorong adak Taurat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran