Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

Tura Te Patn Mosé Céncés De Mori Yésus – Nanéng Te Ala Mori Yésus (Mr 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoh 11:45-53)

1Woko poli taungs sanggéd toingn Mori Yésus, mai taén ngong ata nungkun:

2“Pecingp le méu, te téké sua leso kali ramé Paskah, du hitug Anak Manusia te téing kudut panggoly.”

3Du hitu neki ca taungs imam-imam kepala agu tu’ad ata Yahudi oné natas de Imam Mésé, ngasangn hi Kayafas,

4agu isé jangka te nanéng deko Mori Yésus le adong molé kudut te mbelé Hia.

5Maik mai taé disé: “Néka du leso ramé, boto raha taud ro’éng.”

Palasn Mori Yésus (Mr 14:3-9; Yoh 12:1-8)

6Du manga oné Bétanian Mori Yésus, oné mbaru di Simon ata hena deit le bokéy,

7mai cengata inéwai oné Hia, ba ca kuntul watu hitut manga mina bengé ata wegitn. Mina hitu loli liha oné sa’i de Mori Yésus, hitut rémé hangn.

8Ita hitus rabo da’ats ata nungkun agu mai curupd: “Té co’on kéta pandé mbasa-saék ho’o?

9Ai mina hitu ngancéng pika wegity agu séngn ga, te téing ata lénggés.”

10Landing Mori Yésus pecing nuk disé agu mai taén: “Co’o méu tara pandé susa inéwai ho’os? Ai hia poli pandé ca ata di’an latang te Aku.

11Ai ata lénggé mangamtaungs agu méu, landing Aku toé tédéngk agu méu.

12Ai le pandé loli minan hitu hia oné weki Daku, hia améng latang te du boak Aku.

13Aku taé agu méu: moro matan, nia-nia kaut wéron keréba di’a ho’o oné temu tana lino, apa ho’ot pandé diha te caro mtaungy kudut nuk hia.”

Hi Yudas Pika Mori Yésus (Mr 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Poli hitu ngog cengata oné mai rasul situt campulu suas, ngasangn hi Yudas Iskariot, oné imam-imam kepala.

15Mai taén: “Apa téing aku le méu, kudut aku téing Hia oné méu?” Bajar lisé agu hia telumpulu ringgi pérak.

16Pu’ung nitu main hia, kawé salang ata di’an te téing Mori Yésus.

Mori Yésus Hang Ramé Paskah Agu Rasul-Rasul (Mr 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Yoh 13:2,1-30)

17Du leso laring cain, leso ramé Roti Toé Manga Ragi, maid rasul-rasul de Mori Yésus oné Hia agu mai taéd: “Nia wan ngoéng Dité ami wintuk hang ramé Paska latang te Ité?”

18Mai walé de Mori Yésus: “Ngo méu sina béndar oné keraéng hitu ata pecing Lakuy, taé agu hia: Pedé de Tuang Guru: leso Daku ruis gi; oné mbaru de hau kéta Aku kudut ramé Paskag, cama laing agu rasul-rasul Daku.”

19Itus kali ngod ata nungku situ, pandé ného baté pedé de Mori Yésus agu isé, agu kudut te ramé Paskah.

20Du wiég tana, Mori Yésus lonto hang cama-cama agu campulusuas rasul.

21Agu du rémé hangd isé, mai taén: “Aku taé agu méu, moro matan, cengata oné mai méu te téing Akuy.”

22Agu wéong kéta naid isé réi gici ca agu Hia: “Cala aku, Mori?”

23Mai walé Diha: “Hia hiot cama-cama agu Aku lembo limén oné mangko ho’o, hia hituy kudut téing Aku.

24Anak Manusia ata ngo muingy, duha ného ata poli tulis latang te Hia, landing mata oloy ata hitut liha tara téingn Anak Manusia. Céwé di’an ata hitu émé néka loasy.”

25Mai walé di Yudas hitut kudut téing Hia taén: “Cala aku Rabi?” Mai walé de Mori Yésus ngong hia: “Polig taé le rum.”

Hang Ceki De Morin (Mr 14:22-25; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25)

26Du rémé hangd isé, Mori Yésus emi roti, étan ngaji wali di’a, pu’ils Liha agu téing oné rasul-rasuln, mai taén: “Emi ga, hang ga, ho’o dé weki Daku.”

27Poli hitu emi Liha piala, étan ngaji wali di’a, poli hitu téing agu isé, mai taén: “Inung ga, sanggés méu, oné mai piala ho’o.

28Ai ho’o dé dara Daku, dara baté reké ata bowo latang té ata do kudut ampong ndékokd.

29Landing Aku taé agu méu: Pu’ung ho’o maig Aku toé inung kolé oné mai pu’u anggor ho’ok dengkir leso Aku inung ata werun, cama laing agu méu oné Adak de Ema Daku.”

Hi Pétrus Te Pali Mori Yésus (Mr 14:26-31; Luk 22:31-34; Yoh 13:36-38)

30Du poli dérén lisé déré naring, ngog Mori Yésus agu sanggéd rasul nggeréta golo Zaitun.

31Mai curup de Mori Yésus ngong isé: “Wié ho’o, sanggés méu te gégo imbis landing Aku. Ai manga tulisn: Aku te mbelé hiat lamid, agu jimbal-jimbal situ, te mbihi-mbehars.

32Landing poli to’og Aku, te olo Aku méu lau Galiléa.”

33Mai walé di Pétrus: “Koném gégo taung imbi disé, landing Ité, aku kali tadan te gégok.”

34Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Aku taé agu hau, moro matan, wié ho’o, du toé di kakors manuk hau poli pali Akum telungkalin.”

35Mai taé di Pétrus ngong Hia: “Koném matak aku cama-cama agu Ité, aku toé pali Iték.” Nggitu kolés curupd rasul do.

Oné Ma’ang Gétsémani (Mr 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Itu kali cain Mori Yésus agu sangged rasul oné ca osang ngasangn Gétsémani. Poli hitu mai taén ngong isé: “Géréng cé’é méu, laing koé Aku ngo sina hiok te ngaji.”

37Agu dadé Liha hi Pétrus agu sua taus anak di Zébédéus cama laing agu Hia. Og pu’ung nitu main Hia wéong agu simpung kéta naiN.

38Mai taén agu isé: “Nai Daku wéong kétay néhot kudut mata Laku doingn. Géréng cé’é agu jerék koém, cama laing agu Akum.”

39Itu kali Hia lako nggere-olo cekoén, tikuly agu ngaji, mai taéN: “Yo Ema, Emét ngancéng kéta, co’om laun piala séang ho’o oné mai Akun; landing néka ného hitut ngoéng Daku, maik lorong hitut baté ngoéng Dité.”

40Poli hitu Hia kolé oné rasul-rasul, ita isé rémé toko kid mai taén ngong hi Pétrus: “Toé ngancéng méu te wela cama agu Aku tamat cajamn?

41Ambi-ambi agu ngaji koém, rantang pa’u oné damangm: ai bo kali nais sundurn, landing weki les-lémbek.”

42Itu kali ngo té sua ngkalin agu ngaji, mai taén: “Yo Ema Daku, émé toé ngancéng hésingn piala ho’o, aikn émé te inung kéta Lakuy, nia kaut ngoéng Dité.”

43Agu du mai kolén Hia ita Liha isé lari toko kid, ai leng bail dendutd.

44Sondangd isé nitu Liha, itu kali ngon te telu ngkalin, hitu kin kali ngajin.

45Poli hitu, mai kolé Hia oné rasul-rasul, mai taén agu isé: “Toko kis meu ko? Lélo, ho’og dé redun Anak Manusia te téing lobo limé data ndékoky.

46To’o ga, mai ngot ga. Hiat ata téing Aku ruis gi.”

Dekon Mori Yésus (Mr 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoh 18:1-11)

47Du rémé di’an tombon Mori Yésus, caig hi Yudas, cengata oné mai campulusua ata rasul situ, agu cama laing agu hia do kéta lawa ata ba sempilang agu semambud ata jera le imam-imam kepala, tu’ad uku Yahudi.

48Ata hitut téing Hia, poli toin tanda ho’o agu isé: “Ata hitut omo daku, hitu dé Hia, deko Hia.”

49Agu hidi-hadan hia ngo cumang Mori Yésus agu mai taén: “Tabé o Tuang Guru.” Itu kali omon liha Hia.

50Landing mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Oé ase-kaén, latang te hitu mai de hau ko?” Itu kali ngod isé nggere-olo cau Mori Yésus agu dekon.

51Landing cengata oné mai isé, ata lorong Mori Yésus, werus sempilangn, paki cengata mendi de Imam Mésé, wiga capék muing tilun.

52Maig taé de Mori Yésus ngong hia: “Na’a kolé oné bakon sempilang hitu, agu céing-céing ata téti sempilang, te mata le sempilangy.

53Ko, le nuk de hau te Aku toé ngancéng tegi agu Emag, Kudut Hia komét katu béta mai campulu suan lawa malékat te campé Aku?

54Émé nenggitu, co’og ngancéng cai olon hiat tulis oné Surak Nggeluk, hitut taén, paka jari nenggitu?”

55Du hitu mai taé de Mori Yésus ngong ata do situ: “Nuk de méu aku ho’o ata tako mésé, wiga méu améng taung sempilang agu semambus te deko Aku? Égém Aku néténg leso lonto toing atak oné Mbaru de Mori Keraéng, maik méu toé deko Akum.

56Landing, sanggéd so’o tara jarid kudut rapakd situt tulis oné surak de nabi-nabi.” Itu kali sanggéd rasul legong Hias, agu losid.

Mori Yésus Oné Ranga De Adak Agama (Mr 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yoh 18:12-14,19-24)

57Du poli dekon lisé Mori Yésus, dadéy lisé oné hi Kayafas, Imam Mésé. Nitu poli taung neki-weki ata pecing Taurat, agu sanggéd taung tu’ad.

58Agu hi Pétrus lut Hia tadang main haéng oné natas de Imam Mésé, agu du poli bonén, Hia lonto agu isét lamiy te lélo co’o cemoln bicar hitu.

59Sanggéd imam kepala, ngaid sanggéd Adak Agama, kawé sakasi ata nggopét latang te Mori Yésus, kudut wahéng te matan

60maik isé toé dumpu sakasi, koném dod maid sakasi nggopét. Turung cemoln hesé sua taus ata,

61mai taéd: “Taé data ho’o: Aku ngancéng pandé renco Mbaru de Mori Keraéng, agu telu leso kaut wa, ngancéng hesé kolén.”

62Og hesén Imam Mésé agu mai taén ngong Hia: “Toé kéta walés le Hau mboték de sakasi so’o latang te Hau ko?”

63Landing Mori Yésus hema kéta kin. Maig taé de Imam Mésé hitu agu Hia: “Lé ngasang de Mori Keraéng, taé agu ami, co’o Hau, hi Mésias Anak de Mori Keraéng, ko toéh?”

64Walé le Mori Yésus: “Hau polig taé le rum. Landing Aku taé agu hau, pu’ung ho’o ga méu te ita Anak Manusia lonto du racap wanang Dihat kuasa mésé, agu mai lobo rewung éta awangy.”

65Itu kali Imam Mésé hitu wirot ceca pakén agu mai taén: “Hia ho’o mbécik Mori Keraéngy. Te co’on kolé lité kawé sakasin? Ho’og dengén le méu mbécik Diha.

66Co’oy weli nuk de méu ga?” Walé disé, taéd: “Hia paka wahéng mata muingy!”

67Itu kali isé buntar ipo du rangan agu racukn; ata iwod ongga Hia,

68agu mai taéd: “Damang dé taé agu ami, oé Mésias, céing weli ata hitut ongga Hau?”

Hi Pétrus Pali Mori Yésus (Mr 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoh 18:15-18,25-27)

69Rémé nggitun hi Pétrus lonto bepé’ang oné natas. Itu kali cain cengata mendi inéwai oné hia, mai taén: “Hau kolép ca ata cama laing mtaung agu Mori Yésus ata Galiléa hitu.”

70Landing pali liha oné ranga data do, mai taén: “Toé pecing laku apa betuan curup de hau.”

71Du kudut ngo nggerpé’ang lewangn hia, ca mendi bana kolé ita hia, mai taén agu ata do nitu: “Ata ho’o dé cama mtaung agu Mori Yésus, ata Nazarét hitu.”

72Agu pali kolé liha agu sumpa da’atn: “Aku toé pecing ata hituk.”

73Toé béhéng wa ga, ata situt manga nitu ngo oné hi Pétrus, mai taéd: “Toé-toét hau muing ca oné mai isé situ, lélo kaut curupm lami.”

74Itu wangkan hi Pétrus mawang agu sumpan: “Aku toé kéta pecing ata hituk.” Du hitu kakors manuk.

75Itud nukn li Pétrus apa hitut curup le Mori Yésus agu hia: “Toé di kakors manuk, hau poli pali Akum telu ngkalin.” Itug kali ngo bepé’angn agu nesut rétangn le wéong kéta nain.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran