Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

Mori Yésus Todang Oné Hi Pilatus - Matan Hi Yudas

1Du tiongn gérak tana, sanggéd imam kepala agu taung tu’ad uku Yahudi, lonto camas bantang te ala Mori Yésus.

2Isé ranté Hia, itu kali todangn agu téing oné hi Pilatus, wakél de adak Roma itu.

3Du hi Yudas, ata téing Hia, ita, te Mori Yésus poli letin te alay, og tesern. Itug kali téing koléd liha séng situt telumpulu ringgit pérak oné sanggéd imam kepala agu taung tu’ad,

4agu mai taén: “Aku poli pandé ndékok ai téing dara data toé manga salan.” Landing mai walé disé: “Apay nipu dami hitu? Papong rum hau hitu!”

5Itu kali pekéd liha séng pérak situ nggere-oné Mbaru Nggeluk, agu kolé nitu main, og wendu le run.

6Imam-imam kepala emi séng pérak situ agu mai taéd: “Séng so’o néka ondang na’a oné peti takung, ai so’o ringgi dara.”

7Du poli bantang camad, isé weli ali séng situ tana ata caron Tana Data Tukang Lewing latang te boa data long.

8Itup tara dengkir leso ho’on caro lata Tana Dara.

9Le hitu rapakg curup ata poli tombon le nabi Yérémia: “Isé tiba séng telumpulu ringgi pérak, hituy séng co’i ropo te cengata, lorong co’i hitut éta main disét Israél,

10agu isé téing séng situ latang te jaji tana data tukang lewing, ného baté pedé de Mori agu aku.”

Mori Yésus Oné Ranga Di Pilatus (Mr 15:1-15; Luk 23:1-5,13-15; Yoh 18:33-19:16)

11Itu kali Mori Yésus dadé oné ranga di Pilatus. Wakél de Adak Roma hitu réi agu Hia: “Raja data Yahudi Hau ko?” Mai walé de Mori Yésus: “Weki rum hau ata taé nenggitu.”

12Maik le buang de imam-imam kepala agu de tu’a do latang te Hia, toé gorin te walé.

13Mai taé di Pilatus agu Hia: “Toé dengés le Hau do kétas buang data sakasi-sakasi so’o latang te hau?”

14Landing toé kéta walé cekoén Liha, wiga adak tana hitu lenget kétay.

15Laséng olo main, hiat Paténg tana ngancéng ledo can ata bui du leso ramé le lir data do.

16Agu du hitu manga oné bui cengata ata leng kéta bail da’atn, ngasangn hi Yésus Barabas.

17Le poli impung taungd lé hitu, mai taé di Pilatus ngong isé: “Céing ngoéng de méu kudut lego laku latang te méu, Yésus Barabas ko Yésus hitut caron hi Kristus?”

18Pecing muing liha, isé téing Mori Yésus le beti naid.

19Du lari lonton hi Pilatus oné seriga beté-bicar, pedé le winan: “Néka oné hau bicar data molor hitu, ai landing Hia aku susa mésé du nipig oné wié.”

20Landing le sosok de imam-imam kepala agu taung ata tu’ad, lawa do situ buber kétas te tegi, kudut lego hi Barabas maik ala Mori Yésus.

21Paténg tana hitu walé agu taé oné isé: “Céing oné mai isét sua so’o ata ngoéng le méu kudut lego laku latang te méu?” Mai taé disé “Hi Barabas.”

22Mai taé di Pilatus ngong isé: “Émé nenggitu, co’oy kéta laku pandén Mori Yésus hitut béntan hi Kristus?” Sanggéd isé ciék kéta taungs: “Pépék Hia oné panggol!”

23Mai kolé taén: “Landing pandé da’at apa kéta ata poli pandé Diha?” Maik isé tambang kétas ciékd: “Pépék Hia oné panggol.”

24Woko lélo li Pilatus te oké bod sanggéd curup diha, ngot wangkag kolé te manga rihi-rahat, itu kali emi waén agu samo limén oné ranga data do agu mai taén: “Aku toé manga salag latang te dara data ho’o; aiks weki rus méu!”

25Agu sanggén ro’éng situ walé: “Kong damang dara Diha tanggong lami agu le anak-anak dami!”

26Itu kali ledon liha hi Barabas latang te isé, maik Mori Yésus lisé lucay, poli hitu condo liha kudut pépék oné panggoly.

Loér Mori Yésus (Mr 15:16-20; Yoh 19:2-3)

27Poli hitu sedadu-serdadu di Pilatus todang Mori Yésus nggere-oné mbaru di Pilatus, itu kali bénta taung lawa rentum baling mai Mori Yésus.

28Mai isé loak taung ceca pakéN agu onén lisé juba kentusy.

29Isé rojok ca songkok karot agu na’a oné sa’iN, poli hitu téing Hia lisé ca helung oné limé wanangN. Poli hitu isé tikul olo mai Hia agu loér lokét Hia lisé, mai taéd: “Tabé o, Raja data Yahudi!”

30Isopé lisé Hia, agu emi helung hitu agu ongga oné sa’in.

31Poli taung loérn lisé Hia, agu paké kolés ceca Run. Poli hitu todang Hia nggere-pé’ang te pépék oné panggoly.

Mori Yésus Pépék Oné Panggol (Mr 15:21-32; Luk 23:26,33-44; Yoh 19:17-24)

32Du isé lako nggerpé’ang béndar, isé cumang agu cengata oné mai Kiréné, ngasangn hi Simon. Dedek molé ata hitu lisé, te pola panggol de Mori Yésus.

33Itu kali caid isé oné ca osang ata ngasangn Golgota, ngong: “Osang Toko Longkor.”

34Itu kali isé téing Hia inung anggor ata halok le pesuy. Du poli cemekn Liha, toé gorin Hia te inung.

35Du poli pépékn Hia oné panggol, itus kali pati lisé ceca pakén le téka-nampo.

36Itu kali isé lonto nitud te lami Hia.

37Agu éta sa’in manga tulis, te tombo, co’o tara pépékn Hia oné panggol: “Ho’oy hi Yésus Raja Data Yahudi.”

38Ata panggol cama-cama agu Hia, manga sua taus ata tako, cengata oné racap wanangN agu cengata oné racap léoN.

39Sanggén ata lako nitu loér Hia, cang agu ngéngur sa’id,

40mai taéd: “Oé Hau hitut kudut pandé renco Mbaru de Mori Keraéng agu hesé kolé le Hau oné telu leso, selamak damang weki ruM, émé Hau Anak de Mori Keraéngh, damang wa’uh de éta mai panggol hitu!”

41Nenggitu kolé loér de imam-imam kepala agu ata pecing Taurat agu sanggéd tu’a-tu’a, mai taéd:

42“Ata bana Liha ngancéng selamakd, maik weki ruN toé ngancéng selamakn, émé Hia raja data Israél, damang dé ‘Hia wa’uy éta mai panggol hitu kudut imbi lami Hia.

43Hia bengkes kéta tu’ung oné mai Mori Keraéng: Di’ab ga, Mori Keraéng te selamak Hiay, Mori Keraéng henan agu Hia. Ai Hia poli taé ruN: Aku dé Anak de Mori Keraéngk.”

44Ngot ata tako situt cama panggol agu Hia, mbécik kolé Hia nenggitu.

Mata De Mori Yésus (Mr 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoh 19:28-30)

45Pu’ung ongga campulusua nendep tuil oné temu tana hitu dengkir ongga telu.

46Anggat ongga telu, ciék-idén Mori Yésus: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Ngong: Mori Daku, Mori Daku, co’o tara ledong Akud Ité?

47Dengé hitus, pisa taus ata hesé lupi nitu mai taéd: “Hia bénta hi Élia.”

48Og hidi-hada main cengata oné mai isé situ; hia emi bunga karangy, bembo oné anggor héo, itu kali tudukn le laro helung agu téing inung oné Mori Yésus.

49Landing taé data iwon: “Néka, damang lélon, ot mai hi Elia te campé Hia.”

50Mori Yésus ciék da’at koléy, agu beté nain.

51Lélo damang, tabér rinding Mbaru de Mori Keraéng, rodo wirot kaut laing suay, pu’ung éta main haéng-wan, cain nupung mésé, agu golo-golo watu biké laing suas.

52Sanggéd boa lénga kéta taungs agu dod ata nggeluk ata poli matad to’o kolés.

53Agu du poli to’on Mori Yésus, isé kolé ngo pé’ang oné mai boad, poli hitu ngo oné béndar nggeluks, agu toto wekid oné lawa do.

54Kepala de serdadu agu sanggéd serdadu ata lami Mori Yésus, cirik rantang kéta taungs du ita lisé nupung agu sanggéd situt ata polid, itug kali mai taéd: “Tu’ung-tu’ung kéta, Hia ho’o Anak de Mori Keraéngy.”

55Agu manga nitu do kolés inéwai ata lélo déu maid, isé inéwai siot lorong Mori Yésus oné mai Galiléa ata laséng gatang Hiad.

56Oné mai isé situ manga kolé hi Maria Magdaléna, agu hi Maria endé di Yakobus agu hi Yosép agu endé de anak-anak di Zébédéus.

Boakn Mori Yésus (Mr 15:42-47; Luk 23:50-56; Yoh 19:38-42)

57Redu kudut wiég tana, main cengata ata bora, ata Arimatéa, ngasangn hi Yosép agu hia kolé poli ciri ata nungku de Mori Yésus.

58Hia ngo cumang hi Pilatus agu tegi liha rapu de Mori Yésus. Jera li Pilatus te téing agu hia.

59Agu mai hi Yosép téti rapu hitu, wuwus le towé hemél ata bakok mbot,

60agu loling liha oné boa weru, ata poli cakén oné golo watu. Agu du poli nggolingn liha ca watu mésé oné para boa hitu, itug kali kolén.

61Maik hi Maria Magdaléna agu hi Maria bana, ka’éng kid nitu lonto bolon para boa hitu.

Boa De Mori Yésus Lamiy

62Ného diangn du leso poli mengkek, mais imam-imam kepala agu ata Parisi cama-cama ngos oné hi Pilatus,

63agu mai taéd: “Keraéng, nuk kin lami, te Hia hitut pandé calang ata du lari mosén, nenggo’o taén: Telu leso wa ga, Aku to’o kolék.

64Landing hitu, jér koé lité te lami boa hitu haéng leso te telun; émé toé, aram maikin rasul-rasuln te tako rapu Diha, poli hitu ga, mai taéd ngong ro’éng: Hia poli to’o kolén oné mai ata mata, wiga pandé calang ho’o ata céwé da’atn cemoln, oné mai hitut laring cain.”

65Mai taé di Pilatus ngong isé: “Ho’os ata lami situ latang te méu, ngom kali ga, agu lami di’a-di’a boa hitu.”

66Os kali ngod isé agu le campé disé situt lamin, cap lisé boa hitu agu lamiy.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran