Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

Hi Yohanés Cebong (Mat 3:1-6,11-12; Luk 3:3-6,15-17; Yoh 1:19-28)

1Ho’o dé kréba di’a laring cain te tombo Mori Yésus Kristus Anak de Mori Keraéng.

2Ného manga poli tulis oné Surak de nabi Yésaya: “Lélo ga, Aku wuat penggawag be bolo mai Hau, hia ata arong salang latang te Hau,

3manga reweng data ata kepok oné satar mambak: We’ang ga salang latang te Morin, Pandé helek koé salang baté lako Diha.”

4Nenggituy dé hi Yohanés Cebong tombo oné satar mambak ba keréba te cebong kudut tesér agu ampong ndékoks.

5Itug kali maid sanggéd ata oné mai tana Yudéa agu ata béndar Yérusalém, ndarut kaut agu tura ndékokd, cebongs liha oné waé Yordan.

6Hi Yohanés cuki juba wulu untay, agu kantengn oné mai luit, agu hangn pusu agu waé ruang.

7Nenggo’oy keréba diha: “Poli aku te cai Hia hitut céwé mésé kuasan oné mai aku; te tengguk caca wasé sepatu Diha kaut, toé remok aku.

8Aku te cebong méu le waé, maik Hia cepisa cebong méu le Nai Nggeluk.”

Mori Yésus Cebong Li Yohanés (Mat 3:13-17; Luk 3:21-22; Yoh 1:32-34)

9Du hitu mai Mori Yésus oné mai Nasarét tana Galiléa, agu Hia cebong li Yohanés oné Waé Yordan.

10Du mai oné mai waén Hia, rodo ita Liha léngay awang agu Nai Nggeluk wa’u ného Tekur Jawa lobo Hiay.

11Itug kali dengé reweng éta mai Surga: “Hau dé Anak cembes Daku, Hau kéta ata henan oné nai Daku.”

Mori Yésus Damang Le Jing Da’at (Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)

12Poli hitu muing dadé Hia le Nai Nggeluk nggere-oné satar mambak.

13Oné satar mambak hitu Hia ka’éng patmpulu leso béhéngn agu damang le jing da’aty. Hia kaéng nitu oné bahi-réha kaka mila, maik malékat-malékat gatang Hias.

Mori Yésus Manga Oné Galiléa (Mat 4:12-17; Luk 4:14-15)

14Du poli dekon hi Yohanés, itug kali main Mori Yésus nggere-oné Galiléa te toing Keréba Di’a de Mori Keraéng,

15mai taén: “Ho’o dé cekengn ga, tiong te cai Adak de Mori Keraéng. Tesérm ga, agu imbi koé Keréba Di’am!”

Mori Yésus Pilé Ata Nungkun Laring Cain (Mat 4:18-22; Luk 5:1-11)

16Du Mori Yésus lako loléng lupi sano Galiléa, itas Liha hi Simon agu asé-ka’én hi Andréas. Isé rémé kéta oké ndalad oné sano, ai isé ata ndala ikangs.

17Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Mai é, lut Akum, agu méu te toing agu titong Laku kudut ndala manusiam.”

18Og kali isé lego wa kaut ndalad agu lorong Hias.

19Agu du Mori Yésus toé di tadang koé lakon, itas Liha hi Yakobus anak di Zébédéus agu asén hi Yohanés rémé kéta besik ndalad bonén wangka.

20Mori Yésus gélang-gélang bénta isé agu isé legong kaut emad hi Zébédéus oné wangka cama agu ata pala disé, og kali lut Hiad.

Mori Yésus Oné Mbaru Ngaji Oné Kapérnaum (Luk 4:31-37)

21Mori Yésus agu ata nungkun cai oné Kapernaums. Du pu’ungn leso Sabat, Mori Yésus lampuk oné mbaru ngajin agu toing atay.

22Isé jenger kéta taungs dengé toing Diha, ai Hia toing isé ného toing data hiot manga kuasan, toé ného toing disét pecing Taurat.

23Du hitu oné mbaru ngaji hitu manga cengata ata tamang le jing da’aty. Mai kepok data hitu:

24“Co’o kéta betuan tara mai cé’é amim hau Yésus ata Nasarét? Asa kudut mai pandé kosé ami Hau? Pecing laku, céi Hau hitu: Ata Nggeluk oné mai Mori Keraéng.”

25Maik Mori Yésus kenta jing da’at hitu, mai taén: “Hemah ga, pé’ang ga oné mai ata ho’om!”

26Jing da’at hitu ké’u-ka’ul ata hitu; cang agu rémé werésn hia mbetér nggere-pé’ang oné mai ata hitun.

27Isé jenger kéta taungs, wiga isé réi cama taud, mai taéd: “Apa kéta ho’o gé? Ho’o toing ata werun. Hia curup déméng agu kuasan. Sanggéd jing da’at kolé peréntas Liha agu lorong kaut Hias.”

28Itug kali gélang kéta wéro-émbon tombo ngasang Diha oné temu tana Galiléa.

Mori Yésus Pandé Ina Inang Di Pétrus Agu Ata Bana (Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Du kolén oné mai mbaru ngaji hitu Mori Yésus cama laing agu hi Yakobus agu hi Yohanés ngo nggere-oné mbaru di Simon agu Andréas.

30Inang di Simon halas kin nitu ai pémpangy. Gélang-gélang lisé tombon oné Mori Yésus.

31Hia ngo ruis osang de inéwai hituy, cang agu candang limén hia campé te to’on, wiga ina muing pémpangn. Poli hitu inéwai hitu gatang iséy.

32Du manég tana agu kolepg leso, dadé lata nggere-oné Mori Yésus sanggéd ata beti agu ata hena le jing da’at.

33Itu kali impung taung ata oné béndar hitu be olo mai para mbaru hitu.

34Hia pandé ina taungs ata do situt susa ali beti do, agu mbérs jing da’at; toé ondangs Liha sanggéd jing da’at situ te curup, ai pecing lisé Hia.

Mori Yésus Toing Oné Béndar Cebana (Luk 4:42-44)

35Le gula ucap, du ngili-ngelak kin tana, to’o Hia agu ngo nggere-pé’angy. Hia ngo oné osang ata lingi-lengot kéta agu ngaji nituy.

36Maik hi Simon agu haé lakon kawé Hias;

37Du dumpun Hia lisé, mai taéd: “Sanggéd ata kawé Ites.”

38Mai walé Diha: “Mai ga, ité ngo osang cebanat, nggere-oné bendar ata ruis ho’o, kudut nitu kolék Aku tombo Keréba Di’a, ai latang te hituk Aku tara maig.”

39Itug kali ngon Hia oné temu tana Galiléa agu tombo Keréba Di’a oné sanggéd mbaru ngaji disé agu mbér taungs sanggéd jing da’at.

Mori Yésus Pandé Ina Ata Bokéy (Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Cengata ata hena le beti boké mai wa ranga de Mori Yésus, cang agu tikuln oné ranga Diha, hia tegi campé Diha, mai taén: “Émé ngoéngd Ité, Lité koé ngancéng inan beti daku.”

41Itug kali kendut kéta nai Diha ali momang, og kali Hia los limén asur ata hitu agu mai taén ngong hia: “Ngoéng’g Aku, inah betim ga.”

42Du hitu kéta muing moray beti boké data hitu, agu nggomas kéta wekin.

43Jera muing Liha ata hitu te koléy agu ré’ing tu’ung:

44“Nuk di’a-di’a, néka kéta tombo le hau apa ho’o agu céing-céing kaut, maik ngoh ga toto wekim oné imam agu ba takung lut ina betim, baté perénta di Musa kudut pecing kolé lisé.”

45Maik ata hitu ngo wéro-émbon pandé hitu agu tombo taung néténg ata, wiga Mori Yésus toé ngancéng kolé liba si’ang kétay nggere-oné béndar. Hia ka’éng bepé’angy oné osang ata lik mentuk kétay; koném nenggitu mai kéta kid ata do oné Hia, oné mai temu tana.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran