Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

Bantang Kudut Ala Mori Yésus (Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yoh 11:45-53)

1Ramé Paska agu ramé Roti Toé Manga Ragin ného cesuan kali ga. Sanggéd imam kepala agu ata pecing Taurat bantang kawé co’o nawan kudut deko agu ala Mori Yésus,

2ai nggo’o taé disé: “Néka du leso raméy, boto raha laing le ro’éng.”

Mori Yésus Luma Ali Minay (Mat 26:6-13; Yoh 12:1-8)

3Du Mori Yésus manga oné Bétania, oné mbaru di Simon ata hena dé’it le boké, agu lari lonto hangn, mai cengata inéwai ba agu ca kuntul watu mina bengé ata wegit kétay. Woko poli pandé bikén liha mu’un kuntul watu hitu, loli mina hitu liha lobo sa’i de Mori Yésus.

4Manga ata rabo agu mai curup cama taud: “Te co’on kéta tara woro-waés bon mina bengé ho’o?

5Ai mina ho’o émé pikay ngancéng réci oné mai telu ratus dinar, agu séngn ngancéng téing ata lénggé.” Itu kali rabon lisé inéwai hitu.

6Maik mai taé de Mori Yésus: “Kongn ga, co’o tara pandé susa hias méu? Hia poli pandé ca ata di’an latang te Aku.

7Ai ata lénggé manga mtaungs agu méu, agu méu ngancéng campé isém, émé ngoéngs méu, maik Aku toé manga mtaung agu méuk.

8Hia poli pandé apa ata ngancéng pandé liha. Weki Daku luma pado liha tanda latang te améng boak Aku.

9Aku taé agu méu: Nia-nia kaut wan wéron Keréba Di’a oné temu tana lino, apa ata pandé diha ho’o, kudut caro koléy latang te nuk hia.”

Hi Yudas Pika Mori Yésus

10Itu kali ngon hi Yudas Iskariot, cengata ata nungkun oné mai isét campulu sua, ngo oné imam-imam kepala kudut te pika Mori Yésus oné isé.

11Isé naka kétas du dengén lisé agu reké lisé kudut téing séng agu hia. Poli hitu hia kawé salang ata di’an kudut condo Mori Yésus.

Mori Yésus Hang Paska Agu Ata nungkun (Mat 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Yoh 13:21-30)

12Du leso laring cain ramé Roti Toé Manga Ragin, du leso mbelé lisé domba Paska, ata nungku de Mori Yésus réi agu Hia: “Nia kéta wan ngoéng Dité kudut améng lami hang Paska latang te Ité?”

13Og wuat Liha sua taus ata nungkun agu pedén: “Ngo méu oné béndar, cai nitu méu, manga kali cumang agu méu cengata ata pola gumbang. Lut kaut hia méu,

14agu taé kaut le méu agu hiat ngara mbaru hitut ocok diha: Nggo’o pedé de tuang Guru, nia wan legang ata améng latang Aku kudut hang Paska cama-cama agu ata nungku Daku?

15Manga kali toin lata hitu agu méu ca legang éta lobo ata ngéngga kétay, ata poli kenanud agu poli mengkekd taung. Nitu kaut le méu wédin hang Paska latang te ité!”

16Itu kali ngod ata nungku situt sua agu du caid oné kota dumpu lisé sanggéd kéta taung cama ného hitut poli curup de Mori Yésus oné isé. Og kali wédi di’an lisé te adak hang Paska.

17Woko manég tana, cain Hia cama-cama agu ata nungku situt campulusua.

18Du rémé lonto situt agu hangd, mai taé de Mori Yésus: “Aku taé agu méu, moro matan, cengata oné mai méu te condo Akuy, ata rémé hang agu Akun.”

19Og susa nai laing kéta lisé, agu ca-cas réi agu Hia: “Mori, cala toép aku?”

20Mai walé Diha: “Ata hitu cengata oné mai méut campulusua ho’o, hia hitu lembo roti oné mangko cama laing agu Akuy.

21Bo kali Anak Manusia kudut te ngo ného apa ata poli tulisn latang te Hia, landing copél da’at hiat condo Anak Manusia. Céwé di’an latang te ata hitu néka loasy danong.”

Pedé Du Recap Hang Wié (Mat 26:26-29; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25)

22Du Mori Yésus agu ata nungkun lari hangd, Mori Yésus emi roti, ngaji berkak, pu’ils Liha, agu téing oné isé, agu mai taén: “Emim ga, ho’o de weki Daku.”

23Poli hitu emi kolé Liha piala, ngaji wali diay, itu kali téing agu isén, agu sanggén taung isé inung oné mai piala hitus.

24Agu mai taé Diha agu isé: “Ho’o de dara Daku, dara baté reké, ata bowo latang te ata do.

25Aku taé agu méu: Moro matan, Aku toé kéta inung kolék waé oné mai pu’u anggor, dengkir du leso inungn Laku anggor weru oné Adak de Mori Keraéng.”

Hi Pétrus Pali Mori Yésusy (Mat 26:30-35; Luk 22:31-34; Yoh 13:36-38)

26Du polis déréd isé, déré naring Morin, og dé ngod isé éta Golo Zaitun.

27Itu kali Mori Yésus taé agu isé: “Sanggés méu te gégé-goa taung imbis. Ai manga ata poli tulis: Aku kudut ongga ata lami jimbal agu sanggéd jimbal kudut mbi-mbar taungs.

28Maik du poli to’o kolég Aku, olo Aku kolé cai oné Galiléa itu po méu.”

29Mai taé di Pétrus ngong Hia: “Koném po gégé-goa imbi disé, aku kali toé.”

30Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Aku taé agu hau, moro matan, leso ho’o, léléng wié ho’o to’ong, toé di sua mu’us kakord lalong, hau poli pali Akum telu ngkalin.”

31Maik tambang kéta tu’ungn curup di Pétrus: “Koném po paka matak aku cama-cama agu Ité, aku toé kéta pali Iték.” Sangggéd isét do curup nenggitu kolés.

Oné Uma Mina (Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Itu kali cai Mori Yésus agu ata nungkun oné uma mina, ngasangn Gétsémani. Mai taé de Mori Yésus agu ata nungkun: “Lonto cé’é ho’o méu, Aku ngo ngajik.”

33Agu Hia dadén hi Pétrus, hi Yakobus agu hi Yohanés. Hia rantang da’aty agu jejery,

34itu kali mai taén ngong isé: “Wéong kéta nai Daku, cama ného kudut matak ga. Ka’éng cé’é ho’o méu agu wela koém.”

35Hia lako nggere-olo cekoén, cembar kaut nggere-wa tanay agu ngajiy, kudut émé ngancéng susa pa’it ho’o hésing koé oné mai hian.

36Mai taé Diha: “Ema, yo Ema, sanggéd cao-ca ngancéng taungs Lité, emi koé Lité piala susa ho’o oné mai Akun, maik néka lorong ngoéng Daku, lorong baté ngoéng Dité kali.”

37Poli hitu Hia mai koléy agu repéng isét telu rémé tokod. Agu mai taé Diha ngong hi Pétrus: “Simon, toko kim hau ko? Toé nganceng ta’ong wela koé ca jamn?

38Wela ga, agu ngaji koém, kudut méu néka hena le damangm; bo kéta nai lorong kauty, maik weki leme-léngkus.”

39Og kali ngo kolén, agu ngajin ného bao.

40Agu du mai kolén Hia, repéngs Liha isé lari toko kid, ai mbau tuju kid matad, agu toég pecing lisé co’o kéta walén lisé curup Diha.

41Poli hitu Hia mai kolé te telu ngkalin agu taé oné isé: “Toko kis méu agu asi maéls ko? Emo dé’it. Ho’og redun, lélo, Anak Manusia condo oné limé data ndékoky.

42To’om ga, ngo tité ga. Hiat condo Aku ruis gi.”

Dekon Mori Yésus (Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yoh 18:1-11)

43Rémé kéta di’an curupn Mori Yésus, itu wan hi Yudas, cengata oné mai ata nungkun situt campulusua, agu cama laing agu hia do kéta ata, ata ba sempilang agu semambu, ata jera le imam-imam kepala, isét pecing Taurat agu le tu’a do.

44Ata hitut condo Hia, poli toi tanda ho’o agu isé: “Ata hitut omo laku, hitu dé Hia, deko le méu Hia, agu todang Hia le méu jerék koém.”

45Agu du cai nitun hia, hidi-hadan ngo cumang Mori Yésus agu mai taén: “Io Guru”, itu kali omo Hian.

46Og caun lisé Mori Yésus agu deko Hias.

47Cengata oné mai isét hesé nitu werus sempilangn, agu paki mendi de Imam Mésé wiga campuk muing tilun.

48Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Nuk de méu Aku ho’o empo-déhongk wiga mai ba muing sempilang agu semambus latang te deko Aku?

49Kali po Aku lété leso manga oné bahi-réha méuk, toing oné Mbaru de Mori Keraéng, agu méu toé deko Akum. Landing paka helek kin apa ata poli tulis oné Surak Nggeluk.”

50Og pencangn Hia le ata nungkun agu losi kéta taungs.

51Manga cengata ata reba, du hitu hia wéngko kaut ngggebary, lut Hia. Isé kudut deko hias,

52maik lego kaut nggebarn agu losi wekin kanang.

Mori Yésus Oné Ranga De Adak Agama (Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Yoh 18:12-14,19-24)

53Poli hitu todang lisé Mori Yésus nggere-oné ranga de Imam Mésé. Nitus lipurd sanggéd imam kepala, taung ata tu’ad, agu ata pecing Taurat.

54Agu hi Pétrus lut kin déu main, dengkir cai oné natas de Imam Mésé, agu nitu hia lonto oné bahi-réha ata lami nitu cang agu pisu apis.

55Sanggéd imam kepala agu sanggéd adak de agama kawé ata sakasi te dungkang Mori Yésus, kudut Hia ngancéng alay, maik toé laong dumpun lisé.

56Do kolé ata, ata téing sakasi nggopét latang te Hia, maik sanggéd sakasi situ toé laing ca torokd.

57Og hesé pisa taus ata téing sakasi kudut dungkang Hia, ali sakasi nggopét ho’o:

58“Ami poli dengé curup data ho’o: Aku kudut pandé renco Mbaru Nggeluk ho’ot pandé de manusia agu oné telu leso kaut wa, kudut hesé Mbaru Nggeluk bana, ata toé pandé le limé de manusia.”

59Sakasi ho’o disé, léléng toé kolé manga laing cad.

60Itug kali hesén Imam Mésé oné bahi-réha lonto-léok hitu agu réi oné Mori Yésus, taén: “Toé kéta walés le Hau buang disét sakasi so’o?”

61Maik Hia hema kin, agu toé manga walé koé cekoén. Imam Mésé hitu réi cengkalin kolé agu Hia, taén: “Asa weli ga, hi Mesias Hau ko, Anak de Mori Ata Naring Laing?”

62Mai walé de Mori Yésus: “Tu’ung, Aku ho’oy, agu kudut ita le méu Anak Manusia lonto oné racap wanang de Mori Pu’un Kuasa, agu mai lobo rewung éta awangy.”

63Og kali Imam Mésé hitu wirot ceca pakén agu mai taén: “Te co’on kolé di kawéd ata sakasi?

64Polig dengén le méu loér Diha kamping Mori Keraéng. Co’o kali nuk de méu ga?” Itu kali ca nai kauts isé beté kudut Hia paka ala mata muingy.

65Itu kali pu’ung pisa taus ata situ iso Hia agu tadu rangan, agu racuk Hia cang agu mai taéd: “Oé nabi, céing ata ho’ot ongga Hau?” Nenggitu kolé isét mendi lami, ongga Hias.

Hi Pétrus Pali Mori Yésus (Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yoh 18:15-18,25-27)

66Du hitu hi Pétrus wa natas kin. Itu kali mai cengata mendi inéwai de Imam Mésé,

67agu du itan le inéwai hitu hi Pétrus lari pisu apin, jeténg kéta lélon agu mai taén: “Hau kolép ca ata laséng cama-cama agu Mori Yésus, ata Nasarét hitu.”

68Maik pali liha agu mai taén: “Toé pecing laku, agu toé pamot laku apa hitut curup de hau.” Itu kali ngon hia nggere-pé’ang lewang [agu kakor lalong].

69Du ita kolé le mendi inéwai hitu hi Pétrus, mai kolé taé diha ngong ata situt manga nitu: “Ata ho’o de haé lako disé.”

70Maik pali kolé li Pétrus. Remon wa ga, sanggéd ata situt manga nitu curup kolés agu hi Pétrus: “Hau ho’o kolé toét-toé cengata oné mai isé, céwén kolé hau ata Galiléah!”

71Itug kali mawang agu sumpan hi Pétrus: “Aku toé pecing ata ho’ot curup de méu!”

72Agu du hitu muing kakor lalong te suang kalin. Itug kali nukn li Pétrus, te Mori Yésus poli dé’it curup agu hian: “Toé di sua mu’un kakor lalong, hau poli pali Akum telungkalin.” Og kali nenut kéta rétangn.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran