Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 2 >> 

Wahéng De Mori Keraéng Latang Te Sanggén Ata

1Landing hitu, oé manusia, céing kéta hau, tara beté-bicar ata bana. Hau toé manga tanjéng te kambé weki rum. Ai ali beté-bicar ata, hau te beté-bicar weki rum. Ai hau hitut beté-bicar ata bana, pandé apa ata camas.

2Maik baé lité te wahéng de Mori Keraéng pandé ali agil tu’ung latang te isét pandé nenggitu.

3Agu hau, oé manusia, haut beté-bicar isét pandé nenggitu, kali po weki rum hau kolé pandé nenggitu. Co’o nuk de hau, te cépé oné mai wahéng de Mori Keraéng?

4Asa nuk émong kaut le hau gawas Diha, lembak Diha, agu ngéngga nai Diha? Toé baé le hau ko, te gawas de Mori Keraéng te titong hau kudut teserh?

5Maik ali cirang de naim hitut toé ngoéng te teser, hau pandé tambang lésu latang te weki rum du leso te toto agil agu wahéng de Mori Keraéng.

6Hia te léko néténg ata, lorong agu pandén.

7Mosé tédéng lén latang te isét seber pandé di’a, kawé naring, hiang agu toé ampus.

8Maik rabo agu cumpeng da’at oné isét kawé sékék de rud, ata toé lorong Hia, maik ata lorong gauk da’at.

9Kélo agu singsara te cai oné néténg ata situt pandé da’at, laring cain kéta oné ata Yahudi agu oné ata Yunani.

10Maik naring, hiang agu hambor-meler te tiba le sanggén ata situt pandé di’a, laring cain kéta oné ata Yahudi agu ata Yunani.

11Ai Mori Keraéng toé manga lélo taran ata.

12Ai sanggéd ata ndékok ali toé pecing wintuk Taurat, te wahéng taungs toé le lut wintuk Taurat. Agu sanggéd ata ndékok situt lorong wintuk Taurat te beté-bicars lut wintuk Taurat.

13Ai toé ata séngét wintuk Taurat ata molor oné ranga de Mori Keraéng, maik ata pandé wintuk Taurat, hitus kali ata molord.

14Ai émé uku bana situt toé pecing wintuk Taurat, ali nuk de weki-rud, pandé apa situt jera oné wintuk Taurat, isé situ ciri wintuk Taurat latang te weki-rud, koném po isé toé paéng wintuk Taurat.

15Ali hitu isé toi te icin wintuk Taurat, manga tulis oné nai disé. Ici nai disé te toto sala agu molor le nuk de weki rud.

16Nenggitu dé tai du leso de Mori Keraéng lut hi Kristus Yésus, te beté-bicar sanggéd cao-ca situt pété ceha oné nai de manusia lorong agu Keréba Di’a ho’ot wéro daku.

Wintuk Taurat Agu Sunat Toé Mo’éng Laing Ata Yahudi

17Hau caro weki rum ata Yahudi. Hau deming oné wintuk Taurat, angos oné Mori Keraéng,

18agu baé ngoéng Diha, agu ali toing oné wintuk Taurat ngancéng pecing nia ata di’an agu nia ata toén.

19Tu’ung kéta hau te karong ata buta agu ba néra latang te isét oné nendep.

20Hau ata toing isét bodok, agu guru latang te isét toéd bisas, ai oné wintuk Taurat, hau paéng toming nggalas-nai agu molor.

21Ba’ang néng ga, hau ata toing ata bana, toé toing kolé weki rum? Hau ata toing, “Néka tako,” co’o tara weki rum hau tako?

22Hau ata taé, “Néka ngoéng ata,” co’o tara weki rum hau ngoéng atah? Hau ata ning sanggéd io pina-naéng, co’o tara weki rum hau anggé-rep mbaru latang te ba takung?

23Hau angos ali wintuk Taurat, co’o tara weki rum hau loér Mori Keraéng ali lagé wintuk Taurat hitu?

24Cama ného manga tulis: “Ai landing méu kaut tara loér ngasang de Mori Keraéng oné bahi-réha uku bana.”

25Bo tu’ung sunat manga betuan, émé hau lorong wintuk Taurat, maik émé lagé le hau wintuk Taurat, sunat hitu de hau oké-bon.

26Jari, émé ata toé sunat lorong taungs jera oné mai wintuk Taurat, toé weli hia cama ného ata hiot poli sunatn?

27Agu ata siot lorong wekid toé sunats, maik pandéd lorong wintuk Taurat, te beté-bicar méu ata lagé wintuk Taurat, koném méu poli sunat agu manga wintuk ata poli tulisd.

28Ai ata Yahudi tu’ung, toé ata siot caro wekid ata Yahudi; agu ata sunat tu’ung toé ata siot sunat kaut lorong wekid.

29Maik ata Yahudi tu’ung, ngong ata siot toé ita dungka kéta Yahudin; agu ata sunat tu’ung, ngong ata sunat oné nain, toé sunat kaut oné wekin. Naring latang te ata nenggitu, toé oné mai manusian, maik oné mai Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran