Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 >> 

Dis Data Tu’a, Data Reba Agu De Mendi

1Landing hau Titus, nahé hau kali titong ata kopd agu palong ata molord.

2Titongs ata tu’a rona kudut jeper kaut moséd, hiangs lata, nai ngalis-tuka ngéngga, molor imbid oné momang agu seber.

3Nenggitu kolés iné-wai tu’a, paka seber koés te ngaji, néka pocu ata, néka inung tuak, maik ciri guru te toing sanggéd taung ata di’ad.

4Ali hitu, toing sanggéd ata molas kudut momang ronad agu anakd,

5nggalas agu nggélok nai, seber te wintuk oné ka’éng kilod, nai di’a, junggu agu ronad, wiga reweng de Mori Keraéng toé loér latay.

6Nenggitu kolé ata reba, toing isé kudut isé kuasa wekid oné sanggén cao-ca.

7Latang te hau Titus, hau paka ciri ata toming laing oné sanggéd pandé ata di’ad. Poro hau kali paka molor nai agu tu’ung-tu’ung oné toingm,

8molor agu toé manga celad oné kerébam hitu, wiga sanggéd ata balim ciri ritaks, ai toé manga ata da’atd te tombo lisé latang te ité.

9Toing kolé sanggéd mendi, poro isé junggu agu morid oné sanggén cao-ca, agu patun latang te isé, émé toé léwang jera de morid,

10toé nggopét, maik poro junggu agu tipek, wiga ali hitu, oné sanggén cao-ca isé te bong toing de Mori Keraéng, Mori Sambé dité.

Tabing De Mori Keraéng Pandé Selamak Taung Manusia

11Polig si’angn tabing de Mori Keraéng pandé selamak taung manusia.

12Hia toing ité kudut ité okés nggopé-nggapét, belek de lino, paka mosé nggalas, agil agu seber te ngaji oné lino.

13Te ho’on ité rémé géréng leso hitut bengkes dité; du leso hitu lino ho’o te ita mengit de Yésus Kristus ngong Mori Keraéng Pu’un Kuasa agu Mori Sambé dité.

14Mori Yésus poli condo wekiN latang te ité, kudut céla ité oné-mai sanggéd da’at agu oné-mai ndékok, wiga ité ciri weki serani Diha agu wingker te pandé di’a.

15Keréba ga sanggéd taung situt poli toing daku, titongs ata imbi agu wéwa nggere-oné isét kembe-lu’ak. Hau paka toing, titong agu wéwa agu gala taram, néka sendong céing kaut te pandé rendak hau.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran