Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 20 >> 

Tana Adak Ca Sebu Ntaung

1Itug kali itan laku cengata malékat wa’u éta-mai Surgan. Hia cau ca ranté mésé agu anak kunci ngampang mata.

2Deko liha manunggé, ular tu’a hitu, ngong Jing Da’at, agu pongo liha tédéng ca sebu ntaung.

3Poli hitu peké liha nggere-oné ngampang mata, tadu liha agu na’a roku bétan. Ali hitu, manunggé hitu toé ngancéng kolé pandé wéléng sanggéd wa’u, émé toé di cemol ca sebu ntaung hitu. Itu po legoy, maik te dokong kaut.

4Itug kali itan laku dod seriga agu penong atat lonto bétan. Isé situ tiba kuasa latang te beté-bicar. Ita kolé laku sanggéd wakar disét poli poka bokakd ali téing saka-si latang te Mori Yésus, agu landing ba keréba de Mori Keraéng. Isé so’o danong toé suju kaka hitu agu patungn, agu toé kolé tiba palas oné sa’i galad agu oné limé wanangn. Isé te mosé kolés agu perénta ného rajas cama laing agu hi Kristus tédéng ca sebu ntaung.

5Ho’oy dé ngasangn to’o kolé laring cain. Maik ata mata situt iwod, toé to’o kolés émé toé di rapak ca sebu ntaung.

6Mosé di’a isé situt lut oné to’o kolé laring cain hitu. Isé patun te ciri ata nggeluk. Mata te suan, toé manga kuasan latang te isé. Isé te ciri imam de Mori Keraéngs agu di Kristus, agu te perénta cama laing agu Kristus tédéng ca sebu ntaung.

Wahéngn Jing Da’at

7Du rapakn ca sebu ntaung hitu, og kali jing da’at hitu lego oné-mai osang baté rantén.

8Hia ngo oné pat bincung lino kudut pandé wéléng sanggéd wa’u, ngong hi Gog agu hi Magog. Og kali impungd bantang te rampas. Dod weki disé cama ného laing sili tacik.

9Itug kali mbihi-mbehard oné temu tana lino, agu purak ndéi de weki serani agu béndar hitut momang de Mori Keraéng. Maik wa’u api éta-mai awang, pandé ngkewang taungs.

10Jing da’at hitut pandé wéléng isé, péncar nggere-oné api agu mburé hitut dila haok. Oné osang hituy dé poli okéd kaka agu nabi tangké hitu. Nitus isé tiba wahéng wié-lesod tédéng lén.

Wahéng Turung Cemoln

11Itug kali itan laku ca seriga bakok mésé agu Hiat lonto bétan. Awang agu tana mora bolo-mai ranga Diha, wiga toé manga ita koléd.

12Itas laku sanggéd ata mata, étan tu’a agu wan koé, hesé bolo-mai seriga hitu. Og kali céngkad sanggéd surak, agu ca surak bana kolé, ngong Surak Data Mosé. Sanggéd ata mata tiba beté-bicars lorong agu pandéd, ného apa ata poli tulisd oné surak situ.

13Itug kali, téingd le tacik sanggéd ata mata situt manga oné hia. Mata agu Adak de mata kolé téing sanggéd ata mata situt manga oné hia. Sanggéd ata mata situ, tiba beté-bicars lorong agu panded.

14Poli hitu, Mata agu Adak de mata hitu peké nggere-oné api méséy. Hituy dé mata te suan: Api mésé, ngong api neraka.

15Néténg ata situt toé ita ngasangd oné Surak Data Mosé hitu, peké nggere-oné api mésé hituy.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran