Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

Latang Te Weki Serani Oné Sardis

1“Tulis koé latang te malékat de weki serani oné Sardis: Ho’oy reweng Diha, ata paéng pitud nai de Mori Keraéng agu pitud ntala situ: Pecing Laku sanggéd gori de méu: Taés méu mosém, kalim po matam!

2To’o ga agu mberes koé apa ata ngai mangad situt tiong kudut matas, ai toé kéta manga ita can Laku gori de méu ata jepekn oné ranga de Mori Keraéng.

3Landing hitu nuk dé titong ata poli tiba agu dengé le méu; lorongs le méu agu teserm ga! Ai émé toé wela matas, Aku kudut mai oné méu ného ata takok, agu ného weter kaut, ai toé pecing le méu du nia leson.

4Maik oné Sardis manga pisa taus ata siot hedis kin wéngko wekid; isé kopn te lako cama agu Akus déméng ceca bakokd.

5Céing ata ontong, ata hitu te paké le juba bakoky. Aku toé koso ngasang diha oné Buku Data Mosé. Aku kudut tura ngasangn oné ranga de EmaG agu oné ranga de sanggéd malékat Diha.

6Céing ata manga tilun, poro séngét apa ata taé le Nai Nggeluk oné sanggéd ata serani.”

Latang Te Weki Serani Oné Filadélfia

7“Tulis koé latang te malékat de weki serani oné Filadélfia: Ho’oy pede oné-mai Hiat Nggeluk, Hiat Molor ata cau kunci de Raja Daud. émé céngka Liha toé manga ata ngancéng tadun; émé tadu Liha, toé kolé manga ata ngancéng céngkan.

8Pecing Laku sanggéd gori de méu: Lélo ga, Aku poli céngka para latang te méu, ata toé ngancéng tadun le céing kaut. Pecing Laku te méu toé danga mberes, maik méu lorong curup Daku agu toé pali ngasang Daku.

9Lélo dé, pisa taus oné-mai ro’éng de jing da’at, ngong isé situt ata caro weki rud ata Yahudi, kalim po toé. Isé situ ata nggopéts. Isé situ te téings Laku oné méu, kudut isé suju olo-mai wa’i de méu agu kudut baé lisé te Aku momang méuk.

10Méu poli lorong curup Daku kudut gepek te géréng Aku. Wiga ali hitu, Aku kolé te sémbéng méu oné cekeng susa hitut kudut hena temu tana lino. Cekeng susa hitu te damang sanggén ata oné lino.

11Aku ruis te maik! Landing hitu, cau kid apa ata manga oné méu, kudut néka cengatan koé te emi koso-nolak oné-mai ontong de méu.

12Céing ata ontong, hia hitu te pandé siri laingy Laku oné Mbaru Nggeluk de Mori Keraéng. Hia hitu te ka’éng tédéng lén oné osang hitu. Ngasang de Mori Keraéng agu ngasang de béndarN, ngong Yérusalém weru ata wa’u éta-mai Surgan, tulis Laku oné weki data hitu. Nenggitu kolé ngasang ata werun Daku te tulis oné hiay.

13Céing ata manga tilun, poro séngét apa ata taé le Nai Nggeluk oné sanggéd ata serani.”

Latang Te Weki Serani Oné Laodikia

14“Tulis koé latang te malékat de weki serani oné Laodikia: Ho’oy pedé oné-mai hi Amin, Saka-si hitut junggu agu molor, pu’ud sanggéd dédék de Mori Keraéng.

15Pecing Laku sanggéd gori de méu. Méu toé ces agu toé kolang. Céwé di’an méu paka ces ko kolang!

16Jari, woko mut kaut méu agu toé ces ko kolangm, Aku te roa kolé méu oné-mai mu’uG.

17Ai taé de méu: Ami boragm agu toé manga géong’gm. Maik toé pecing le méu te méu do géongs, agu hindi-haés mosés, lénggé, buta agu lacom.

18Itu tara toings méu Laku, kudut méu weli oné Aku emas gicing, wiga méu ciri boram. Wéli kolé baju bakok oné Aku te pakés, kudut méu néka mbolangm te pandé ritak laing. Weli kolé rewos te luma oné matas, wiga méu ngancéng itam.

19Céing ata momangn Laku, hia rondong agu boboly Laku. Landing hitu, wingker agu teser koém ga!

20Lélo dé, Aku hesé bolo-mai para agu nontong. Émé manga ata dengé nontong Daku hitu, céngka dé liha para, Aku ngo bonék kudut cumang agu hang cama-cama agu hia.

21Céing ata ontong, hia te lonto cama-cama agu Akuy lobo seriga Daku, ného Aku kolé poli ontong’g agu lonto cama-cama agu EmaG lobo seriga Diha.

22Céing ata manga tilun, poro séngét apa ata taé le Nai Nggeluk oné sanggéd ata serani.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran