Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

Reweng Ata Poli Ciri Manusian

1Pu’ung du wangkan manga Reweng; Reweng hitu cama-cama agu Mori Keraéngy, agu Mori Keraéngy Reweng hitu.

2Hia du wangkan muing cama-cama agu Mori Keraéng.

3Sanggéd ménan dédék Lihas agu émé toé manga Hia toé kéta manga can ata mangan, oné mai sanggéd so’ot poli dédékd.

4Hiay pu’un mosé, agu mosé hitu te gérak manusiay.

5Gérak hitu néra oné nendepy agu nendep hitu toé ngancéng koda Hian.

6Main cengata ata wuat le Mori Keraéng, ngasangn hi Yohanés;

7mai diha te téing sakasi latang te gérak hitu, kudut lut hia sanggéd ata ngancéng imbis.

8Hia toé gérak hituy, maik hia paka téing sakasi latang te gérak hitu.

9Gérak ata tu’ungn, hitut téing gérak néténg ata, rémé kudut mai oné lino.

10Reweng polig mangan oné lino, agu lut Hia lino ho’o dédékn, maik lino ho’o toé pecing Hiay.

11Hia mai oné paéng decukn, maik sanggéd ata decuk'N situ toé tiba Hias.

12Maik sanggéd ata te tiba di’a Hia, téing Liha kuasa te ciri anak de Mori Keraéngs, isét ata imbi oné ngasang Diha;

13ata situt dading toé oné mai dara ko oné mai humer de nai, toé kolé landing le ngoéng de cengata ata rona, maik oné mai Mori Keraéngn.

14Reweng hitu poli ciri manusian, agu ka’éng baling itéy, agu ité poli ita néra'N, néra hitut téing Hia ného Anak Léca de Ema, penong le widang agu molor tu’ung.

15Hi Yohanés ata téing sakasi latang te Hia agu kepok’n, taén: “Ho’o dé Hia, ata hiot taé daku du tombo laku nenggo’o: Musi mai aku, manga cai’n Hia atat be bolon mai aku, ai Hia poli mangan du toé dimanga’g aku.”

16Ai oné mai penongN, sanggéd ité poli tiba widang momang lawang widang mohas;

17ai Adak Taurat ata widang li Musa, maik widang momang agu ata molorn mai oné mai hi Yésus Kristus.

18Toé kéta manga cengatan ata poli ita Mori Keraéng; maik Anak léca de Mori Keraéng, ata manga oné lobo pa’a de Ema'N, Hia dé ata tombon.

Sakasi Di Yohanés Latang Te Weki Run (Mat 3:1-12; Mr 1:1-8; Luk 3:3-6,15-17)

19Ho’oy dé sakasi di Yohanés du ata Yahudi oné béndar Yérusalém wuat pisa taus imam agu ata Léwi kamping hia, kudut te réi: “Céing léng hau?”

20Tura liha agu toé gorin te pali, taén: “Aku toé hi Mésias.”

21Poli hitu réi kolé lisé agu hia: “Émé nggitu, céing weli hau ga? Cala hi Élia?” Mai walé diha: “Toé, yé!” “Cala hau nabi ho’ot kudut cai?” Walé kolé liha: “Toé, yé! Toé aku!”

22Landing hitu mai kolé réi disé agu hia: “Céing weli ata te tu’ungm hau ga? Ai kudut di’a tombon lami kamping isé ata wuat ami. Apa weli taém latang te weki rum hau?”

23Walé kolé liha: “Akuy dé reweng hiot kepok mtaung oné satar mambak: pandé helek koé salang de Morin! Cama ného ata poli taé di nabi Yésaya.”

24Agu oné mai ata situt wuat, manga pisa taus ata Parisi.

25Réi lisé kamping hia, mai taéd: “Co’o tara ngancéng cebong ata laingm hau, émé toé hau hi Mésias, toé hi Élia, agu toé kolé nabi hitut kudut maiy.”

26Mai walé di Yohanés agu isé, taén: “Aku cebong ata le waé; maik oné beréha méu hesé Hia ata toé baé le méuy,

27ngong Hia, ata cai bemusi mai akuy. Te tiwit sepatu’N kaut toé remog aku.”

28Sanggéd situ manga oné Bétania besina mai waé Yordan, osang palang cebong atan hi Yohanés.

Mori Yésus Anak Jimbal De Mori Keraéng

29Ného diangn ga hi Yohanés ita main Mori Yésus mai nggere- cé’é hiay, agu mai taén: “Lélo ga Anak Jimbal de Mori Keraéng, ata koso ndékok de lino.

30Ngong Hia dé hiot poli taé laku, nenggo’o: Be musi mai aku te mai cengata, ata poli cai be bolon mai aku, ai Hia poli manga du toé di mangag aku.

31Agu weki rug kolé aku, laring cain toé baé Hiak, maik latang te hitu tara maig aku agu cebong le waé, kudut ata Israél baé Hiay.”

32Agu hi Yohanés téing sakasi, mai taén: “Aku poli ita Nai Nggeluk wa’u éta mai awangn ného tekur jaway, agu ka’éng be-éta mai Hiay.

33Agu aku kolé danong toé di baé Hiak, maik Mori Keraéng ata susung aku te cebong le waéy, poli téing rewengn agu aku: Émé ita le hau Nai Nggeluk hitut wa’u béta mai cengata ata agu ka’éng be-éta mai Hiay, Hia hitu dé kudut te cebong manusia le Nai Nggeluk.

34Polig itan laku Hia, ho’og laku téing sakasin: Hia ho’o tu’ung Anak de Mori Keraéng.”

Ata Nungku de Mori Yésus te Laring Cain

35Ného diang leson ga hi Yohanés hesé nitu koléy agu sua taus ata nungkun.

36Agu du ita liha lakon Mori Yésus, mai taé diha: “Lélo ga, hio dé Anak Jimbal de Mori Keraéng!”

37Dengé le ata nungku situt sua tau apa ata curup diha hitu, itug kali ngod isé lut Mori Yésusd.

38Maik Mori Yésus holés nggere-musiy. Ita Liha, te isé lorong Hias, itu kali réin agu isé: “Apa kéta hitut kawé de méu?” Mai taéd agu Hia: “Rabi (ngong te nggo’o: Guru) nia wan ka’éng Dité?”

39Mai taé Diha agu isé: “Mai ga, manga kaut itan le méu.” Itug kali ngod isé agu ita lisé nia wan Hia ka’éngn, agu leso hitu isé ka’éng camas agu Hia; du hitu anggat ongga pat.

40Cengata oné mai isét sua ata dengé curup di Yohanés, agu ata lut Mori Yésus, ngasangn hi Andréas asé di Simon Pétrus.

41Hi Andréas laring cain ngo cumang ka’én hi Simon, agu mai taén: “Ami poli cumang agu hi Mésias (ngong hi Kristus)”

42Dadé hia liha oné Mori Yésus. Lélo agu rupa di’a kéta hia le Mori Yésus, mai taéN: “Hau Simon, anak di Yohanés, ngasangm te caron hi Kéfas (ngong: Pétrus).”

43Ného diang leson kolé ga, Mori Yésus poli ngalis'N te ngo nggere-oné Galiléa, Hia cumang agu hi Pelipus, agu mai taén ngong hia: “Mai ga, lut Akuh!”

44Hi Pelipus hitu oné mai Bétsaidan, béndar disé Andréas agu hi Pétrus.

45Hi Pelipus cumang agu hi Natanaél, agu mai taén ngong hia: “Ami poli cumang Hiagm, ata hiot caro di Musa oné Surak Taurat agu le sanggéd nabi, Mori Yésus anak di Yosép oné mai Nazarét.”

46Mai taé di Natanaél agu hia: “Ba’ang kéta néng, manga ata di’an oné mai Nazarét ko?”

47Mai taé di Pelipus ngong hia: “Mai agu lélo ga!” Ita le Mori Yésus hi Natanaél mai kamping Hiay agu tombo latangt hia: “Lélo ga, ho’o dé cengata ata Israél tu’ung, toé manga tangké cekoén oné hia.”

48Mai taé di Natanaél kamping Hia: “Co’o tara baég aku Lité?” Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Du toé di bénta li Pelipusm hau, polig itam hau Laku wa mai pu’u haju ara.”

49Mai taé di Natanaél kamping Hia: “Rabi, Ité Anak de Mori Keraéng, Ité Raja data Israél!”

50Walé de Mori Yésus, mai taéN: “Méséng tombo Laku agu hau: Aku ita hau wa mai pu’u haju ara, itu tara imbin le hau? Hau kudut te ita kolé apa ata céwé mésén oné mai hitu.”

51Poli hitu taé le Mori Yésus oné hia: “Aku tombo agu hau, moro matan, ata tu’ungn hau te ita léngay awang, agu sanggéd malékat de Mori Keraéng nggere-wa nggere-étas mai cé’é Anak Manusia.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel