Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 >> 

Mbaru Diha Ema

1Néka simpung naim, imbi kaut agu Mori Keraéng, imbi kaut kolé oné Aku!

2Oné Mbaru de Ema Daku dod osang te ka’éng. Émé toé nggitu, toét toé tombos Laku agu méu, ai ngo Daku nitu te ambi osang latang te méu.

3Agu émé poli ngo nitug Aku agu poli ambi osang latang te méu, Aku mai kolék, agu dadé méu oné osang Daku, kudut oné osang nia mangag Aku, méu kolé manga nitum.

4Agu nggere-niak Aku ngog, pecing le méu salang ngo nitu.

5Mai taé di Tomas ngong Hia: “Mori, toé pecing lami te nggere-nia Tité ngod. Jari, co’og lami pecingn salang ngo nitu?”

6Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Akuy dé salang, agu molor agu mosé! Toé kéta cengatan ata ngancéng ngo oné hi Ema, émé hia toé palé Akuy.

7Émé méu pecing Akum, toét toé, méu pecing kolé Ema Dakum. Te ho’on méu pecing Hiam, agu méu poli ita Hiam.”

8Mai taé di Pelipus ngong Hia: “Mori, toi koé ami hi Ema hitu: remo damang hitu latang te ami.”

9Mai walé de Mori Yésus ngong hia: “Naisg Aku cama-cama agu méuk Pelipus, maik hau toé kin pecing Akuh? Céing ata poli ita Akun hia poli ita hi Ema. Co’og taé de hau ga: Toto koé agu ami hi Ema hitu.

10Toé néng imbi le hau ko te Aku manga oné hi Emak, agu hi Ema manga oné Akuy? Apa hitut taé Laku agu hau, toé curup oné mai weki Rug Aku, maik hi Ema, hitut ka’éng boné Akuy, Hia ata pandéd sanggéd situ.

11Imbi koé Akum, te Aku boné hi Emak agu hi Ema bonén Akuy, ko mbasit co’on imbi koé landing sanggéd gori situ.

12Aku taé agu méu: Tadan kéta, céing ata imbi Akun, hia te pandé kolés sanggéd gori situ, ngo-ngot gori ata céwé mésén oné mai hitu. Ai Aku ngo éta hi Emak;

13agu apa kaut ata tegi de méu le ngasang Daku, sendos Laku kudut Hi Ema bong oné Anaky.

14Émé méu tegi apa kaut oné Aku, le ngasang Daku, sendos Laku.”

Mori Yésus Reké Hiat Campé

15“Émé momangk dé Aku le méu, méu luts sanggéd perénta Daku.

16Aku te tegi oné hi Ema, te téing liha agu méu cengata ata campé bana kudut Hia loréng méu tédéng lén,

17ngong nai molor. Lino ho’o toé ngancéng tiba Hian, ai lino ho’o toé ita Hiay agu toé pecing Hiay. Maik méu baé Hiam, ai Hia loréng méuy, agu te ka’éng oné méuy.

18Aku toé kudut pencang méu ného anak lalom. Aku mai kolé cé’é méu.

19Téké cekoén kali ga, lino toé ita kolé Akuy, maik méu ita Akum, ai Aku mosé, agu méu kolé te mosém.

20Du hitu di te pecing le méu, te Aku boné hi Emak, agu méu boné Akum, agu Aku kolé boné méuk.

21Céing kaut ata caud perénta Daku, agu pandés liha, hiay ata momang Akun. Agu céing kaut ata momang Akun, hia te momang le Ema Dakuy. Aku kolé te momang hiak, agu te toi weki Rug oné hia.”

22Hi Yudas hiat toé hi Iskariot taé agu Hia: “Mori, co’ot Ité tara toto wekid agu ami agu toé latang te lino?”

23Mai walé de Mori Yésus: “Émé ca ata momang Akuy, hia te lorong curup Dakuy, Ema Daku te mohas hiay, agu Ami te mai oné hiakm agu ka’éng cama laing agu hiakm.

24Céing ata toé momang Aku, hia toé lorong curup Dakuy, agu curup situt dengé de méu, toé de curup oné mai Akud, maik oné mai hi Ema, ata wuatg Aku.

25Sanggéd situ taés Laku agu méu rémé koé cama laing agu méug Aku,

26maik Hiat campé, ngong Nai Nggeluk, hitut wuat Liha Ema le ngasang Daku, Hiay dé ata kudut toing sanggé-ménan oné méu, agu te pandé tingengd le méu sanggéd taung situt poli taéd Laku oné méu.

27Hambor agu meler pedeng te méu Laku. Hambor agu meler Daku téing méu Laku, agu apa hitut téing Laku, toé ného hitut téing de Lino oné méu. Néka simpung agu néka rantang.

28Polip le méu dengén te Aku poli taé agu méu: Aku ngok, maik Aku mai kolék cé’é méu. Émé momang tu’ungk Aku le méu, naka laing dé le méu ngo Daku éta hi Ema. Ali hi Ema céwé mésén oné mai Aku.

29Agu te ho’on muing taé Laku agu méu, be bolon jarid sanggéd situ kudut imbi le méu émé jari apa hitu.

30Aku toég manga kolé do curupg agu méu, hiat kuasan lino ho’o maiy, agu hia toé kéta manga kuasa koé cekoén oné weki Daku.

31Maik kudut pecing le lino ho’o te Aku momang hi Emak, agu Aku pandé kéta taungs ného baté perénta Diha Ema oné Aku. To’o ga, mai ngot Ité cé’é mai ho’od.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran