Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1Itug kali hi Pilatus poto Mori Yésus, agu jera ata te luca Hia.

2Sanggéd serdadu situ rojok ca songkok karot te na’a éta uluN, agu wéngko lisé onén juba lango,

3agu cang ngo nggere-olod, mai taéd: “Tabé o raja data Yahudi!” Poli hitu sinan pok baka du rangaN.

4Ngo kolé be pé’ang hi Pilatus agu mai taén ngong isé: “Lélo dé, aku dadé Hia nggere-cé’é méu, kudut baé le méu, te aku toé kéta ita cekoén sala oné Hia.”

5Itug ngo pé’angn Mori Yésus, tesong songkok karotN agu wéngko juba lango. Mai taé di Pilatus agu isé: “Lélo ga manusia ho’o!”

6Du ita hias imam kepala agu ata lami situ, ciék kéta taungs isé: “Pangkot oné panggol Hia, pangkot oné panggol Hia!” Mai taé di Pilatus ngong isé: “Emi Hia, agu pangkot oné panggol Hia; ai aku toé kéta manga ita koé salan oné Hia.”

7Mai walé data Yahudi situ agu hia: “Ami manga rukugm, lorong rukugm hitu, Hia paka matay, ai Hia taé le Run, Anak de Mori Keraéngy.”

8Du dengé curup hitun hi Pilatus, danga-danga kéta rantangn;

9og ngo nggere-oné mbaru de Gubernur agu mai taén ngong Mori Yésus: “Nia main néng Hau?” Maik Mori Yésus toé gorin te walé.

10Mai taé di Pilatus agu Hia: “Toé gorim Hau te curup agu aku? Toé pecing le Hau ko te aku manga kuasag kudut lego Hau agu manga kuasag kolé te panggol Hau?”

11Mai walé de Mori Yésus: “Hau toé manga kuasa koé cekoém latang te Aku, émé kuasam hitu toé téing éta main. Landing hitu, hia hitut téing Aku nggere-cé’é ranga de hau; céwé méséy ndékokn.”

12Pu’ung nitu main hi Pilatus anor te lego Hia, maik sanggéd ata Yahudi ciéks: “Émé lego lité ata ho’o, laing ité toé haé reba di Kaisért. Néténg ata situt rékéng weki rud ného rajay, ata hitu lawang Kaiséry.”

13Du dengé curup hitu li Pilatus, jera liha ba be pé’angy Mori Yésus, agu hia lonto oné seriga toto bicarn ngasangn Litostrotos, curup Ibranin: Gabata.

14Leso hitu, leso irug paska, anggat ongga campulusua. Mai taé di Pilatus ngong ata Yahudi situ: “Ho’o de Rajas!”

15Itug kali ciékd isé: “Mbér Hia! Mbér Hia! Pangkot oné panggol Hia!” Mai taé di Pilatus ngong isé: “Paka pangkot oné panggol laku Rajas ko?” Mai walé de imam kepala: “Ami toé manga Rajagm, hanang Kaisér kali!”

16Cemoln ga, hi Pilatus condo Mori Yésus nggere-oné isé te pangkot oné panggoly.

Mori Yésus Pangkot Oné Panggoly (Mat 27:32-38; Mr 15:21-27; Luk 23:26,33-43)

(19-16b) Tibag lisé Mori Yésus.

17Déméng pola panggoln Hia ngo nggere-pé’ang te ngo oné osang hitut ngasangn Kalvari, curup Ibranin: Golgota.

18Nitu Hia pépék oné panggoln lisé, cama-cama agu Hia kolé manga suad ata bana, cecupu agu cecupu, Mori Yésus oné be réhay.

19Agu jera li Pilatus, na’a apa ata tulis bétan panggol hitu, runingn: “Yésus ata Nazarét Raja data Yahudi.”

20Dod ata Yahudi ata bacang tulis hitu, ai osang baté pangkotn Mori Yésus ruis béndary, agu curup situ tulis oné curup data Ibrani, Latin agu Yunani.

21Maig taé de imam kepala disét Yahudi ngong hi Pilatus: “Ité néka tulis: Raja data Yahudi, landing le taé olé Run: Aku de Raja data Yahudik.”

22Mai walé di Pilatus: “Apa ata poli tulisn laku meler kin tulisn.”

23Du poli pangkotn Mori Yésus le sanggéd serdadu situ, emi kolé lisé ceca pakén, poli hitu pati laing pat’y kudut néténg serdadu ca naéy agu emi kolé lisé juban. Juba hitu toé manga palang ja’ikn, tenung kaut laing ca’y, wangka éta main haéng wan.

24Landing hitu mai taé cama taud: “Néka wirot gici koé lité, maik nampo moléy lité kudut céing ata delékn.” Ai nenggitu ata kopn kudut cai olon apa hitut tulis oné Surak Nggeluk: “Isé pati ceca paké Daku néténg-néténg isé agu le téka nampo moléy juba Daku.” Nenggitu de ata poli pandé le serdadu situ.

25Ruis panggol de Mori Yésus hesé endén agu sanggéd asé-ka’é de endéN hi Maria wina di Kléopas agu hi Maria Magdaléna.

26Du ita endéN Mori Yésus, agu ata nungku hitut momang Diha cimping Hiay, maig taéN ngong endéN: “Endé, ho’o dé Anakm!”

27Poli hitu mai taéN ngong ata nungkuN: “Ho’o dé endém!” Agu wangka nitu main ata nungku hitu tiba hia oné mbarun.

Rowan Mori Yésus (Mat 27:45-50; Mr 15:33-37; Luk 23:44-46)

28Poli hitu, ai pecing le Mori Yésus, te sanggéd cao-ca polis ga, maig taéN: Kudut cai olod situt tulis oné Surak nggeluk: “Aku masa waék.”

29Nitu manga ca gumbang ata penong le anggor héo. Mai isé tuduk le bunga karang ata poli bembo oné anggor héon le laro, poli hitu takung oné mu’u de Mori Yésus.

30Du poli inung anggor héo hitun Mori Yésus, mai taéN: “Poli ga!” Itug kali tenggukn sa’iN agu beté naiN.

Pucu de Mori Yésus Ceka le Korungy

31Ai leso hitu, leso nangket, agu kudut du leso Sabat tobo situ toé ndéong kid oné haju panggols, ai Sabat hitu leso ramé mésé – itu kali maid ata tu’a data Yahudi oné hi Pilatus, te tegi agu hia, te pandé tepos wa’i data situ, agu na’a was tobod.

32Itug kali maid serdadu pandé tepo wa’i data hitut laring cain, agu wa’i diha hitut cengata, hiot pépék cama agu Mori Yésus oné haju pannggol,

33maik du caid isé oné Mori Yésus agu Hia polig mataN, toé pandé tepo lisé wa’iN,

34maik cengata oné mai serdadu situ rodak pucuN le korung; wiga concang daraN agu waé.

35Agu ata hitut ita le mata run, ata sakasi laingy, agu tu’ung kéta sakasin hitu, agu pecing liha, te hia curup laing molorn, kudut imbi kolé le méu.

36Ai mangan sanggéd situ, kudut rapakd situt tulis oné Surak Nggeluk: “Toé manga tokon ata pandé tepos.”

37Agu manga kolé tulis iwod taén: “Isé te lélo Hia hitut poli rodakn lisé.”

Boakn Mori Yésus (Mat 27:57-61; Mr 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Poli hitu hi Yusuf oné mai Arimatéa – hia ata nungku de Mori Yésus, maik ceha moléy ai rantang ata Yahudi – tegi oné hi Pilatus, kudut hia sendo koéy na’a wan rapu de Mori Yésus. Agu hi Pilatus sendo tegi diha. Itu kali main hia agu na’a wa rapu hitu.

39Hi Nikodémus kolé mai nituy. Hiap hiot laring cain mai le wié oné Mori Yésus. Hia ba mina ata poli haor le mina mur agu gaharu, am telumpulu kilod mendon.

40Isé téti rapu de Mori Yésus, wuwus le lipa hemél, agu luma lisé le mina bengé, lorong adak data Yahudi du boak rapu.

41Ruis osang baté pangkot oné panggol de Mori Yésus, manga ca po’ong. Oné po’ong hitu manga ca boa weru ata toé di boak atan.

42Ai leso hitu, leso nangket disét Yahudi, boa hitu kolé toé tadang nitu main, itu kali boak nitun lisé rapu de Mori Yésus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran