Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

Kawing Oné Kana

1Du leso te telun manga ramé kawing oné Kana hitut oné tana Galiléa, agu endé de Mori Yésus manga kolé nituy;

2Mori Yésus agu ata nungkun bénta kolés oné ramé kawing hitu.

3Du tiong te taungs anggor disé, mai taé de endé de Mori Yésus ngong Hia: “Taungs waé anggor disé ga.”

4Mai taé de Mori Yésus agu hia: “Apa weli ngoéng dité oné mai Aku endé? Toép di rapak lesog Aku.”

5Maik endé de Mori Yésus taé agu isét wintuk laing: “Apa kaut ata curup Diha kamping méu, pandé taung situ le méu!”

6Nitu manga enemd gumbang ata ngai nekekd, te waca lorong adak data Yahudi, néténg-néténg gumbang ngancéng na’a sua ko telu lorang waé.

7Mori Yésus curup agu isét wintuk laing: “Téku pandé penong taungs gumbang situ le waé.” Agu téku tu’ung lisé waé pandé penong gumbang situ.

8Poli hitu mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Téku ga, agu ba ga oné ata tu’an ramé ho’o.” Itug kali bad lisé.

9Du poli cemekn waé hitut poli ciri anggor, le ata tu’an ramé hitu, agu toé baé liha nia main, maik ata gatang ata téku waé hitu, baé lisé og béntan liha hiat kopé harat,

10agu taé oné hia: “Data do, olong kéta téti anggor ata di’ad, agu émé poli taung posod ata le inung ga, itu po inung ata toé di’ad; maik de hau na’a kéta kid anggor di’a so’o dengkir te ho’on.”

11Tanda lenget hitut pandé le Mori Yésus oné Kana, tana Galiléa, ata te laring cain oné mai sanggéd tanda lenget Diha. Agu le hitu Hia pandé bong ngasang’N agu sanggéd ata nungku’N imbi Hias.

Mori Yésus Oné Kapérnaum

12Poli hitu Mori Yésus ngo oné Kapérnaumy, cama-cama agu endé’N agu asé ka’é’N agu sanggéd ata nungku’N, agu ka’éngs isé nitu pisa leso kanangs.

Mori Yésus Pandé Nggeluk Mbaru de Mori Keraéngy (Mat 21:12-13; Mr 11:15-17; Luk 19:45-46)

13Du tiong cai leso ramé Paska data Yahudi, Mori Yésus ngo oné Yérusalémy.

14Oné natas Mbaru de Mori Keraéng hitu repéngs Liha ata papalélé lembu, mbé, jimbal agu tekur jawa, agu ata paluk séng lonto nitus.

15Hia pandé kalus oné mai wasé, itug kali wur sanggéd taung isé oné mai Mbaru de Mori Keraéng, agu sanggéd mbé, jimbal, lembu disé; séng data paluk waci-wécak kéta taungs Liha wa tana, nggitu kolé méja disé pandé walék taungs Liha.

16Ngong ata pika tekur jawa curups Liha: “Emi taungs apa so’o cé’é mai ho’od, néka pandé amba laing le méu Mbaru de Ema Daku.”

17Itu di nukn le sanggéd ata nungkun, te manga tulis: “Le momang Mbaru Dité pandé muntung laing Aku!”

18Ata tu’ad Yahudi koléng Mori Yésus, mai taéd: “Tanda apa le Hau ngancéng toto agu ami, te Hau manga hak'M te pandé nenggitu?”

19Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Rongkas damang le méu Mbaru Nggeluk ho’o, oné telu leso kaut Aku ngancéng hesé kolén.”

20Mai kolé taé data Yahudi ngong Hia: “Pat mpulu enem ntaung hesén lata Mbaru Nggeluk ho’o, mai kaut Hau ngancéng pandén oné telu lesoy?”

21Maik betuan Diha Mbaru Nggeluk ho’o ngong weki Run.

22Musi main, du poli to’on oné mai ata mata, nitu di nukn lata nungku’N te apa hitut poli tombo’N Liha. Agu imbi tu’ung lisé Surak Nggeluk agu sangged taung reweng ata poli curup le Mori Yésus.

23Agu du ngai oné Yérusalém’n Hia tédéng ramé Paska, do kéta ata imbi laing ngasang Diha, ai isé poli ita sanggéd tanda ata pandé Diha.

24Maik weki Run Mori Yésus toé imbi iséy, ai pecing taungs isé Liha.

25Agu ali toé cedekn can koé ata téing sakasi agu Hia latang te manusia, ai pecing Liha apa ata mangan oné nai de manusia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel