Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 >> 

1Bulat paniddogatku sabeu ka tubumui, bulé ké nutiddou kam apa pá ka tubut Taikamanua, elé maniddou, elé nutiddouaké kam apa pá, elé masisegéaké pusurakatmui ka tubut Taikamanua, kau siaili sangamberi sirimanua,

2elé siaili tai rimata, samba siaili sangamberi sauté. Tiddou kam ka tubut Taikamanua, bulé marogdang samba maaman puririmanuatta ka tubut Taikamanua, sialei puparaboanan simateú ka matania.

3Aipoí paniddogat kelé néné te maerú samba kilibet bagat Taikamanua, Sipaarau sita.

4Bulat kiddiyet bagania, iaté, bulé rasiló puaragat ka sia sangamberi sirimanua, samba bulé raagai siobat bagania.

5Sarat sara lé poí Taikamanua. Beri sipatalaga sirimanua, sambat Taikamanua leú et, sara lé, iaté Jesus Kristus.

6Nia néné, iaté sara sirimanua, sipasibubuluaké engania, bulé rabela sangamberi sirimanua ka ukuman Taikamanua, kalulut jodda. Oto ka enungan pasibubuluakéna engania Kristus néné, ipatoilá ka tubutta Taikamanua, ka oggak sipasesese néné, obána bulé rasiló panguruat, sangamberi sirimanua.

7Iaté lulunia aikoiniaké aku, kuei ka tubudda sipuarat sabulungan, bulé kupakakra Katuareman Simaerú, iaté pagalaiat katonemiet bulat sibulatnia. Oto sipoiliatku néné, bulat sibulatnia, tá bokokku.

8Bulat kiddiyet bagakku, iaté bule sangamberi taimanteu, kenanen kaipa pá raei maniddou, kau rapaniddou ka tubut Taikamanua ka linat paatuat, tá ka golú, elé ka pajoggolat.

9Ka sia leú et tainanalep, búan leú imasabau ralainge tubudda, samba rapubibilet tubu leú et kau imakomit tubudda. Buí ragalai alaira kipa raobá perú, pat mabesínangan matatta iitsó nia; elé masipakei pulaingeat emas, inu mutiara, elé leppei simakeppu saki.

10Tápoi kau lé rapalainge tubudda tainanalep, ka puparaboanan simaerú, siripot simateú ka tainanalep, simasurú ka Taikamanua.

11Buítá ragelai tainanalep masimonoi tubu sambat mureddet.

12Bulat tá kuoobáaké sia tainanalep rapangantoman elé raparentaaké taimanteu; tápoi buítá ramonoi lé tubudda.

13Aipoí aibaraaké siboikí Taikamanua si Adam lé, lepá si Ebangan.

14Ialeú et mitsá, tá si Adam aipataju ulou, tápoi si Eba lé, pat pasabaunangan surukat Taikamanua.

15Tápoi kenanen kisedda, rasisiló leú te ka sia tainanalep puaragat, ka pasitutú-túakéra matat tatoga, sarat kau lé ka epet paatuat, iriu-riuaké ikatonemi Kristus samba mariu-riu ipununtuki baga sabagei, samba murimanua sarat ka Taikamanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran