Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

1Bá paaanuji sia simakabajá ka tubum; tápoi náná lé nia iarepi tiboietnu, kelé nuoniaké nia ukkuinu. Addeaké sia sibau tubu, kelé sarainam;

2ialeú et saina simabajá, addeaké sia kelé sainam. Tainanalep sibau tubu leú et, oniaké sia samaniunu, bulat sibara ka paatuatnu simaliná.

3Kau nuhormati sia tailumang, sipututukkú tubu.

4Tápoi ké ai peilé geti sia tatogania elé sapunuteteunia silumang néné, sia boikí nupangangantru, bulé raagai rapasikeli saeppudda, samba bulé raagai rasiliaké sigalaira saeppu simaerú, elé sasibbuadda ka tubudda. Aipoí nenda lé siobat bagat Taikamanua.

5Oto sia tailumang sipututukkú tubu kalulut táan anai sia sipasikeli nia, kau ipukaronan sarat ka tubut Taikamanua. Kau ipaniddou ka tubut Taikamanua sinágó samba sinoibó, masitiddou paromannia.

6Tápoi tailumang sigalai siobat tubunia geti, kenanen taitsó nia ai nia muririmanua, tápoi amateian nia ka puketsanan.

7Oto segéaké tiboiet néné ka tubudda, bulé rapurimanua sitá kuat tubu ka sikataí.

8Ké ai sia sitaipasikeli sasarainania, sarapei sia bulat sikuddu ka lalepnia, aiputatáan lé katonemietnia baga; oto bailiu nia peilé makataí paraboat, ka tubudda sitaimatonem baga.

9Oniakenen geti bulat tailumang ka bagat paamian, iaté: buítá sienem ngapulu ngarura bajára, samba sarat sangamitsá lé aiputalimou.

10Maarep galai tubunia sinanalep néné obána mugalai simaerú, iaté kelé: aiurau tatogania sipulelelek, iobá masisiló tairauma ka lalepnia, iobá masirop'aké simatonem baga, iobá masirop'aké simareu-reu baga, samba bulat sibara ka muinet paatuatnia igalaiaké galajet simaerú.

11Buí nuaddeaké kam sia tailumang sibau tubu. aipoí ké isuggru sia pubobot-bot akkulá, repdemnangan mitsá mutalimou, kaddiuakénangan leú et Kristus.

12Bailiu maseleddangan leú et, ka matat Kristus, kalulut araputatá palelengan sikau ka tubunia.

13Samba bagei, rasappruaké tetretda raei masisenei lalepra sirimanua. Tápoi bulat makopé kataí, iaté rapaloloi sabagei, samba raobá masipageu-gebi galajet puukuketda sabagei. Ialeú et raobá masitiboi apa pá sitaimateú tutiboi.

14Iaté lulunia, siripot sipinaatukku kaku, maerú peilé raputalimou mitsá tailumang sibau tubu néné, bulé bara tuppai tubudda, rapasikeli pulalalepra, babara enunganda tai saggakta rapaloloi sita.

15Aipoí aian sia tailumang simapepepe, kalulut ratut'aké ketsat sikataí.

16Oto ké ai baí sia tai Kariten sibara saeppu tailumang, buítá irop'aké sia tailumang néné, buían rarop'aké nia sapaamian. Bailiu puukuketda sapaamian, sarat siangan lé tailumang sitá anai saeppu.

17Sia siutéaké paamian simatopit mugalai galajet, buítá bulat nuabeuaké kam sia ka bagat paatuatmui, rua ngaoleat iginia, sarapei sia simangamang mungantoman samba pangantru.

18Kelé ka sikuat ngantoman ka Buko Sipunenan kisé, "Mateú lé rasiló upadda ka sia sipugagalai."

19Buí nuarepi panganduatra kasei pá, siooi masinganduaké galai tubudda sauté ka paamian, ké tá anai sia rua elé legei igidda, sipasimumuneng'aké galai tubunia.

20Buíta nuteká sia ka matat paamian, sia sipasigagalaiaké jo, bulé ramalotó ka sia sabagei.

21Ka matat Taikamanua samba ka matat Jesus Kristus, elé ka matadda samalaika sipiliynia, kutiddou simaron ka matam, bulé nugalaiaké nganturat néné, iaté, buí nusuk-suk kasei pá, elé buí numaré-ré ka tubudda kasei pá.

22Buí makopé ruei nukau panukanan ka tubudda kasei pá, bulé ioi raukkáaké galajet, masipasikeli galajet Tuhan. Ialeú et, ké ai jodda sabagei, buí isappó ekeu. Jago tubum bulé mariu-riu numaliná.

23Buían sarat oinan nuloló; tápoi ló goisó anggur, imaerú kejuknu, mabesiket lé poí ekeu.

24Jodda sirimanua sabagei, tápei atuadili amatoiláan simakopé. Tápoi jodda geti sabagei, ka tei-teian lé ituaagai.

25Kisedda leú te galajet simaerú, maruei ituitsó. Beringan koí simabesí tuitsó leú et, tá momoi imaburú ikuddu kalilippunan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran