Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

1Ale kam Sasarainamai simanuntut bagamai! Buí nukatonemi kam sia baga sangamberi sikua tubuna ai ka tubudda Ketsat Sipunenan, tápoi sibo lé kam sia boikí, ituagai bulat sibulatnia leú pá sibara ka Taikamanua ketsat ka tubudda nenda elé tá. Aipoí amaigingan sia tai nabi sipatataju siputetebá ka senen kudduat.

2Oto kisé lé nugagalai kam bulé ioi nuagai kam nia, sibulatnia Ketsat Sipunenan leú pá elé tá: Sangamberi sipasimumuneng'aké kaooi Jesus Kristus ka polak néné bailiu sirimanua, sia té nenda sibara ka tubu Ketsat Sipunenan sibara ka tubut Taikamanua.

3Tápoi sitaipasimumuneng'aké geti pagalaiat tubut Jesus néné, tá anai ka tubudda Ketsat Sipunenan. Ketsat sibara ka Saggak Kristus lé ai ka tubudda. Kelé siarepmui kaooinia ketsat, kineneiget aian nia ka polak néné.

4Tápoi kam geti ale Tatogakku, Kristus lé sibakkat kam. Anukalaakéan kam tai nabi sipatataju, aipoí Ketsat sikukuddu ka tubumui peilé magege ka tubut ketsat sikukuddu ka tubudda ka sia sipuoni bakkat polak néné.

5Ka sia tai nabi sipatataju sarat pagalaiat pupolangan lé ratitiboi, iageti ka sia taikapolak leú et, raaarepi tiboietda, aipoí polak lé sibakkat sia.

6Tápoi sita geti ka sita, tatogat Taikamanua lé sita néné; oto sia sipasiaagai Taikamanua, raarepi tiboietta. Oto kisedda te taaagai kam pabaggeiatnia, Ketsat sipasigegelaiaké ngantoman katuroipoat, ka ketsat sibaraaké katupepeat.

7Ale kam Sasaraina simanuntut bagamai! Kau tapakaté kam baga pasasambatta, aipoí sibara ka tubut Taikamanua lé punununtut baga néné. Tatogat Taikamanua lé sia ituooniaké simanuntu baga, samba sia leú et, raagai Taikamanua.

8Sitaimanuntu baga geti, tá raagai nia Taikamanua, aipoí nuntut baga lé nia Taikamanua néné.

9Aipatoiláan nuntut bagania ka tubutta, Taikamanua iaté, aikoiniaké Togania sisasara ka polak néné, bulé taikep'aké kam purimanuaiat kalulut Togania.

10Oto néné te punununtut baga: Tá sita amasipununtuki baga Taikamanua, tápoi Taikamanua lé aipununtuki sita baga samba aikoiniaké Togania, bulé kalulut nia, bara katuappekat jotta.

11Ale kam Sasaraina simanuntut bagamai, ké kisé baí bulat ipukateki sita baga ka sita Taikamanua, oto buítá leú pakaté kam sita baga ka sita pasasambatta.

12Bulat beri peité sia sara sipasiiitsó tubut Taikamanua, tápoi ké pakaté sita baga, oi nia Taikamanua patabbra ka tubutta; oto bailiu nuntut bagania sikukuddu ka tubutta néné, sut.

13Kalulut aiuruakéan poí Ketsatnia Taikamanua ka tubutta, agaitangan aian sita patatabbra ka tubut Taikamanua, samba Taikamanua leú et aian nia patatabbra ka tubutta.

14Bulat tubumaian te amasiitsó tubut Togat Taikamanua, samba akupaarep'an kai kokoiniakéna nia Ukkui, bailiu Rimata Sipaarau taikapolak néné.

15Oto kasei simuneng'aké Jesus néné iaté Togat Taikamanua, ei Taikamanua patabbra ka tubudda, samba sia leú et patabbraddangan ka tubut Taikamanua.

16Beri sita leú et ka sita, taagai kam samba matonem bagatta punununtut bagat Taikamanua ka tubutta. Nuntut baga lé nia Taikamanua néné. Sia siparimanuaaké punununtut baga, aian sia patatabbra ka tubut Taikamanua, samba Taikamanua ka sia leú et ai nia patabbra ka tubudda.

17Itususut'aké punununtut baga ka tubutta, bulé ibara emen bagatta ka tetret iaili Gogoi Pengadilan. Imaeeme geti bagatta, kalulut puparaboananta ka polak néné, amakeréan kelé puparaboanan Kristus.

18Oto sia sipasinananam nuntut bagat Taikamanua, tá anai ka tubudda pulolotó; aipoí ka sia punununtut baga simasut masitatáaké sene ngamata pulolotó. Matoilá lé sia sitaipasinananam punununtut baga bulat simasut, iaté malotó sia masiitsó Gogoi Pengadilan.

19Atamakaté kam baga ka sita, kalulut Taikamanua lé poí boikí aipukateki sita baga.

20Oto ké ai sia sipasikukua, "Makaté bagakku ka tubut Taikamanua," tápoi tá aipukakateki sia baga sasarainania, bulat simaboko lé nia. Aipoi sitaipukateki baga sasarainania siitsónia, tá leú te makakaté bagania ka tubut Taikamanua sitaiiitsoketnia.

21Oto néné te surukat siaket Kristus ka tubutta, iaté: Kasei simanuntu baga ka tubut Taikamanua, buítá manuntu leú et bagania ka tubudda sasarainania.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran