Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 3 >> 

1Taleú pá ai lé kuumun'aké kai tubumai mitsá? Elé ai lé kubebesíaké kai surat katuumun ibara itsóketmui, elé surat katuumun sibara ka kam, kelé sibesíakenenda sabagei?

2Kam lé surat katuumunmai, sitususurat ka bagat paatuatmai; momoi raagai nia sirimanua, elé momoi rabatsa nia sangamberi sirimanua.

3Bulat tubudda poí masiiitsó; kam néné, iaté sara, surat sinurat'akenen Kristus, sikirim'akenenia ka onimai. Tá tinta atusurat'aké ka surat nenda, tápoi sinurat'akenen Ketsat Sipunenan sipuririmanua lé. Iageti tá ka leí aitusurat'aké, tápoi ka paatuatda sirimanua lé.

4Kukukua kai nia geti kelé néné, kalulut kakatonemimai nia baga Taikamanua, kalulut Kristus.

5Bulat beri te sara sibabara ka tubumai sibailiu atsiakenenmai, masipatoilá kaooinia kugalaiaké kai galajet néné; tápoi Taikamanua lé aiaké ka kai puaagai masigalaiaké galajetmai.

6Nia lé airop'aké kai aioi aibailiu kai sipugagalai ka sara galajet pakerekat baga sibau; iaté pakerekat baga sibau siloulogi sarat Ketsat Sipunenan; tá ka tubut surukat silepá surat. Aipoí sitususurat nenda sibaraaké kamateiat lé; tápoi ka sia geti Ketsat, sibaraaké purimanuaiat.

7Ka tetret aitugalai elé aitutataká ka sia nenda pakerekat baga sibaraaké kamateiat néné, bulat latsat lé torot patot Taikamanua ka matat Mose. Oto kalulut kopet patot toronia, pat taioinangan rakinere matat Mose tai Israel, kenanen aian ilelebbei toro ka matania ka tetret nenda. Oto ké beringan pasigalaiat pakerekat baga sibaraaké kamateiat, ka pulatsanan sabeu lé aituresmiaké;

8oto sarapeite kopet latsatnia ka sia aituresmiaké pakerekat baga siaket Ketsat Sipunenan néné.

9Ké beringan pakerekat baga sibaraaké katuukumanda sirimanua, bulat amakopéan latsatnia, oto sarapeite bulat kopet latsatnia ka sia pakerekat baga sikau sirimanua paerú mitsá ka tubut Taikamanua.

10Momoi takua, sangamberi simalatsat siburú, táan amalatsat mitsá, kalulut aibara simalatsat kineneiget.

11Ialeú et, ké beringan sitaimatom, amakopéan latsatnia, sarapeite kopet latsatnia ka sia simatom.

12Kalulut kababarania pukakaronanmai baga kelé nenda, bailiu bara rot bagamai masitiboi kelé néné.

13Aipoí kai ka kai néné, tá makeré kai kelé ka sigalaiakenen Mose, itabbó matania komang, bulé tá raitsó tai Israel ipé elé itatá torot Tuhan, ka matania.

14Paatuatda atupin'an. Pat aili kineneiget, ai peilé tupipin paatuatda, itabbó nia komang; sarapei ka tetret rabatsa buko pakerekat baga siburú. Tá tububuká tabbó nenda, teret patabbradda ka tubut Kristus.

15Oto beri leú et kineneiget, ai peileú itatabbó paatuatda, ké rabatsa bukot Mose.

16Tápoi ké moi geti sia kai Tuhan, iapeité bukkaiaké tabbó néné ka matadda.

17Tuhan, kuanennia sené, iaté Ketsat. Oto kaipa ikuddu Ketsat Tuhan, sedda ai puujaat.

18Oto kineneiget táan aitatabbó matatta sangamberitta, tápoi atasorobek'akéan lé kam pulatsanan Tuhan Jesus. Iaté lulunia tá ipuaari isiliy tubutta néné, bailiu keré kelé nia; memei mabuburú, memei itutuppai latsatnia. Ka Ketsat lé poí kabaraiat latsatta ka sita néné. Aipoí si Tuhan lé Ketsat néné.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran