Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

1Ale Timoteus, togakku kilibet bagakku. Aku sipuoni si Paulus néné te amugalai surat néné ka tubum, samba bulat kukaroni baga bulé Ukkuita Taikamanua samba Tuhanta Jesus Kristus masipanukani, masipanguruani samba masibujai ekeu. Ka teú bagat Taikamanua pauddetnangan aku bailiu apostel Jesus Kristus, lepá koiniakénangan aku Taikamanua, masipaarep pagalaiat purimanuaiat sitonéakenennia. Tasisiló kam purimanuaiat néné, kalulut pusaraatta ka tubut Jesus Kristus.

2(1:1)

3Surá lé kukua kai ka tubut Taikamanua, puukuketku bulat tubut sibara ka paatuatku simaliná, kelé sigalaiakenenda taikebbukatku siburú. Sarat masikua surá lé kugagalai ka paniddogatku, ka tubut Taikamanua, ké kurepdem ekeu ka paniddogatku sinágó samba sinoibó.

4Sarat kupaatu purereu-reunu baga. Iaté lulunia imarerepdem bagakku moi kubalou ekeu, bulé bulat imangká bagakku kaku.

5Kuagai bulat kopénia ron tonem bagam ka tubut Kristus, kelé puroron tonem bagat sibbuam si Lois samba tonem bagat inam si Eunike. Bulat matonem bagakku tonem bagam kekeu, kisedda leú et ka tubut Kristus.

6Oto bulat kutiddou ka tubum, bulé nujuluuaké panguruat Taikamanua sisilónu, ka tetret akusukat'aké ekeu.

7Aipoí Ketsat Sipunenan siaket Taikamanua ka tubutta néné, tá Ketsat situbbui sita mulotó. Tápoi Ketsat Sipunenan geti, siparon paatuatta lé, elé sipatim paatuatta nuntut baga ka saalei samba siparon sita lé, bulé ioi takera kam tubutta ka sikataí.

8Oto buí numaila masimuneng'aké pagalaiat tubut Tuhanta. Ialeú et, buí numaila masipoiliat pagalaiat tubukku, siukum'akenen ka bagat penjara, kalulunia. Tápoi bule kalulut puroron sibara ka Taikamanua, bailiu ekeu leú et kekeu, mangorik paoreat, kalulut Katuareman Simaerú.

9Aipaarau samba aisogai sita Taikamanua, bulé ibailiu sita paamiannia. Aigalaiaké nia geti kelé néné Taikamanua, tá kalulut sigalaiakenenta apa pá, tápoi bulat siteúakenennia samba kalulut panguruatnia lé. Panguruat Taikamanua néné, atasilóan sibara ka tubut Jesus Kristus, ainangan tá babara polak néné.

10Oto kineneiget, aipatoiláan panguruatnia ka sita, ka kaooi Rimata Sipaarau sita, iaté Jesus Kristus. Geget kamateiat néné, aikalaakéan Jesus, lepá akénangan purimanuaiat sitaitatatá sisilóta sibara ka Katuareman Simaeru.

11Oto kalulut masipaarep Katuareman Simaerú néné te, airióaké aku Taikamanua muapostel sambat muguru.

12Iaté lulunia kuoorik sangamberinia néné. Tápoi kenanen kisé, tá ipakakataí putotonem bagakku. Aipoí ai lé kuaagai nia simakolou katonemietku baga. Matonem bagakku, sangamberinia galajet sisegéakenennia kaku kalulut tonem bagania ka tubukku, mariu-riu lé ijago nia teret iaili Gogoi Sialu.

13Oto kau bulat sibulatnia nutut, sangamberinia nganturat sipulelelek siripot singantruakenenku ka tubum. Ialeú et, kau imariu-riu nukatonemi Jesus Kristus samba numakaté baga ka pasasamba sirimanua, siikep'akenenta, kalulut pusaraatta ka tubut Jesus Kristus.

14Ka paroman Ketsat Sipunenan sipuririmanua ka bagat paatuatta, bulat kau nujago sipulelelek sangamberinia bibilet simakeppu saki, iaté Katuareman Simaerú, sisegéakenen Taikamanua, ka tubum.

15Kelé siagainu, sangamberidda sikukuddu ka Asia, arakaddiuakéan aku. Beri leú et ka sia si Pigelus sambat si Hermogenes arakaddiuakéan aku.

16Tápoi sia geti sangalalepra tai Onesiporus, bulat amarei-reian arabaraaké puangkakat bagakku. Bulé ipatoilá katet bagania si Tuhan ka tubudda. Aipoí kenanen ai aku ka bagat penjara, tápoi tá maila nia si Onesiporus masiitsó katuuukumku.

17Bulat segéna lé ka Roma, besíakénangan igaba aku teret sesena aku.

18Siagainungan leú, ka tetret ai aku mukukuddu ka Epesus, bulat maigi paromannia k tubukku. Oto bulé ipununtuki nia baga si Tuhan, ka tetret iaili gogoinia ipasiadili sangamberi sirimanua, si Tuhan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel