Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1Ale togakku Timoteus simatopit! Kau imaron paatuatnu, kalulut panguruat katet baga, siaket Taikamanua ka tubutta, kalulut pusaraatta ka tubut Jesus Kristus.

2Nganturat siarepnu siburú, singantruakenenku ka tubum, ka matadda sirimanua simigi, buítá nusegéaké nia ka tubudda simatonem bagam, siagai masipangantru sabagei.

3Buítá nuorik paoreat, siripot perajurit Jesus Kristus, simatopit.

4Aipoí sipuoni sara perajurit sienung'aké galajetnia, táan te itututuri galajetnia sarania, kalulut ibesíaké imangká bagat panglima ka tubunia.

5Kisedda leú te ka sia sieei patanding, tá te mujujuara nia ka sara patandingan, ké tá itut'aké siripot enung patatanding.

6Kisedda leú et sia sipumomone, simomoaké tubuna lé muboboikí masisiló buat siuremannia.

7Patup-tup peité ka bagam, sangamberi sikuakku ka matam néné, aipoí iaaké kekeu si Tuhan puaagai masikeruji sangamberinia.

8Repdem sikuakku néné: Katuareman Simaerú, sipakakrakku néné, iaté katuareman pagalaiat Jesus Kristus, punuteteu Dapid; nia té néné Kristus, sipuririmanua mitsá ka simamatei.

9Kalulut pakakakrakku Katuareman Simaerú né te, akuorik paoreat. Momoi takua bulat pat kabérangan aku rattei, rakau aku kelé sirimanua sikataí paraboat. Tápoi tiboiet Taikamanua geti, tá momoi iturattei.

10Iaté lulunia, kupaoom bagakku, masiorik sangamberinia néné, kalulut kubesíaké ibara puuktunganda sia sipiliy Taikamanua, bulé rasiló leú ka sia, puaragat sibara ka Taikamanua, sisilóra ka tubut Jesus Kristus, sambat sialei pulatsanan sitaitatatá.

11Bulat sineseat te sikuat nga-nga néné, "Ké sambattangan Kristus amatei, sambatta leú te Kristus muririmanua.

12Ké mariu-riu tapaom bagatta mangorik paoreat, puutétangan sambat nia ka Purimataat manua. Tápoi ké geti taputatá nia, putatánangan leú te sita, ka sita.

13Tápoi kenanen tá matopit sita ka sita, nia geti ka sia riu-riu lé topit nia, ka tubutta. aipoí ka sia, tá momoi ipakataí palelengannia, siniblaakenennia."

14Bulat kau nukua nia ka matadda, sangamberinia néné. Ngantru sia ka matat Taikamanua, bulé buían rapaukeli panganga-nganga simabesí tuagai. Aipoí bulat tá anai lulunia, masibaraaké puingoat pupaatuananda lé sipasiaarep.

15Bulat besíaké, iakui ekeu Taikamanua, sipugagalainia, simateú mugalai galajetnia. Bulat besíaké, bulé buí numaila ka galajetnu néné, tápoi bulat maipó nugelaiaké bagat puaranan bulat sibulatnia, sibara ka Taikamanua.

16Areuaké tubum ka paronan nga-nga sitá galai, samba ka tubudda sipaloloi onin Taikamanua. Aipoí paronan nga-nga kelé néné, sarat masituppai jodda sirimanua lé.

17Mararat lé poí nganturatda néné, kelé irarat baroang. Oto sia té néné sipuoni si Himeneus sambat si si Piletus.

18Atubitslingan sia, ka nganturat arat simakolou; bulat arapaingongan putotonem bagadda sabagei. Arakua, amuailingan katusuruat tubu simamatei.

19Tápoi bongan sirióakenen Taikamanua geti, tá ipakakataí. Ai atusurat'aké ka uddutnia, sipasikukua kisé, "Iagai sia bakkatnia", samba, "Sia sipasikukua Tuhan lé sibakkat sia, buítá raariaké mugalai galajet sitaipasesese."

20Kelé ka bagat lalep sabeu, ai sedda sene ngamata galajet ka bagania. Ai perak, samba ai leú et emas. Tápoi ai leú et bibilet sigalai sibara ka loiná, elé galajetnia sibara ka polak. Ai katupakeiatnia ka galajet sikokoiakenen, tápoi ai leú et katupakeiatnia ka galajet simaturere.

21Sia silináaké tubunia ka sangamberi galajet sikataí, sia té tupapakei ka galajet sikokoiakenen. Bailiu nia bakkatiet tuan simakokoi, samba ai kauna nia si tuannia. Atupatarek'an nia ka sangamberi galajet simaerú.

22Areuaké tubum ka puoobat tubudda sipuoni sibau tubu. Besíaké muparaboat siripot obaket bagat Taikamanua. Matopit ka tiboietnia, samba manuntu baga ka pasasamba, samba ai aban baga ka bagat paatuat. Puparaboat kelé nenda sambamui sipusosoga masitiddou paroman ka tubut Tuhan, ka linat paatuat.

23Buí nutut'aké paukelatda sitaiagai paatuat, iaté sitaiagai apa pá onia. Aipoí anuagaian, sangamberinia néné, sibaraaké pajoggolat lé.

24Tá mateú rapajogglo ka sia sipugagalai galajet Tuhan, tápoi buítá maerú bagania ka sangamberi sirimanua, samba malelek ipangantru sirimanua, ka om baga.

25Buítá maleppe bagania, masipangantru sirimanua simaron nga-nga, bulé ikau ka sia Taikamanua oggak, rabauaké paatuatda ka jodda, samba raagai nganturat arat bulat sibulatnia.

26Kalulut néné, oleinangan bagadda, samba bela sia ka seseret Sanitu sipasikakabéaké sia, samba sipasipapaksa sia, bulé ratut'aké, siobat bagania.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel