Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 4 >> 

1Momoi te nia mitsá Jesus Kristus néné ka polak, masiadili sia sipuririmanua samba simamatei; samba momoi te nia murimata. Kalulut néné, kutiddou ka tubum, ka matat Taikamanua samba ka matat Jesus Kristus:

2Bulé nupakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua néné, ka sirimanua, samba bulat kau imakopé nupanánaki sia, bulé raarepi nia, raobá pá, elé tá. Kau nubesíaké isak-sak ka bagadda sikuam, nupatoilá sele sigalaira, elé nupatubbuji sia. Samba gelaiaké sia, bulat kaom baga.

3Aipoí iaaili te tetrenia tá raobá nia sirimanua raarepi ngantoman simaroipo. Tápoi siobat bagaddangan lé ratutut'aké. Rurúakérangan maigi tai guru, bulé ragelaiaké sia apa siobat piúra.

4Rapepet-pet'an lé talinganda, ka ngantoman simaroipo, tápoi masiarepi geti pungu-nguan, bulat ratotongiakéan talinganda, kopet obána bagadda.

5Tápoi kenanen kisedda, bulat kau nujago tubum ka sangamberinia apa pá sibabara. Kau imaom bagam masiorik paoreat. Galaiaké galajetnu siripot sipuoni sipakakra Katuareman Simaerú, samba kau imalelek nugalaiaké nia galajetnu, siripot puoonim pagugulet Taikamanua.

6Aku geti kaku, aiailingan tetrenia iailiaké kumatei, kelé buluakenen ka tubut Taikamanua. Táan mauuju kaddiuakékungan nia polak néné.

7Apatakaian aku bulat sipulelelek. Oto akuailingan ailiakenen sitetreakenen. Mariu-riu lé aku ka tubut Kristus, pat kapplu sangamberinia.

8Oto kineneiget hadiah siripot kamamanangku, aian nia pangengena. Ka Gogoi Sialu, akénangan hadiah kamamanangku néné si Tuhan, Hakim simaroipo, aipoí maerú patabbaratku ka tubut Taikamanua. Tápoi tá te sarat sarakku masisiló hadiah kamamanang néné, beri leú ka sia sangamberi singenaaké kaoijanan Tuhan, ka ngelei baga, rasisiló leú et.

9Bulat besíaké nuoi simaruei nubalou aku.

10Aipoí ka sia si Demas, aikaddiuakéan aku, kalulut ituturi siobat bagat polak néné. Ameian nia ka Tessalonika. Iageti ka sia leú et si Kereskes ameian leú nia ka Galatia. Ka sia geti si Titus, ka Dalmatia lé aiei.

11Sarat si Lukas'an lé amulegei aleiku. Kenan nualá si si Markus, nuoi kam ruamui ka tubukku, aipoí nia ka sia, momoi irop'aké aku ka galajetku.

12Akugugluakéan si Tihikus iei ka Epesus.

13Iageti ké moi ekeu, abbit mantelku, sigalakku ka Troas, ka lalep Karpus. Oto pariu-riunungan leú et nuabbit pabuko-bukokku, sarapei sigalai ka karate kulit.

14Ka sia si Aleksander situkang tembaga, bulat aigalai sikataí ka tubukku. Ai leú isiliaké nia si Tuhan siripot sigalaiakenennia ka tubukku.

15Beri ekeu leú et kekeu, buítá nujago tubum ka tubunia, aipoí bulat makopé isaggangi Katuareman Simaerú sipakakratta.

16Ka tetret akukau pembelaanku siboikí, bulat beri sia sara amoi masipaaleiaké aku, tápoi amutui-tui lé sia sangamberidda. Ké pei tá iseleaké sigalaira néné, Taikamanua!

17Tápoi ka sia geti si Tuhan, aipaaalei aku. Aiaké lé paromannia ka tubukku, pat oi kupakakra Katuareman Simaerú, bulé raarep nia sia taú sipuoni tai Jahudi. Oto bela aku ka kamateiat.

18Bulatnia si Tuhan lé ibebelaaké aku ka senen isiat bagadda sikataí ka tubukku. Iageti abbitnangan aku ka angkat baga ka Purimataatnia ka manua. Bulé tuumun'aké lé nia teret buru-burú! Amen.

19Segé salamku kai Priskila sambat kai Akuila samba ka tubudda sangalalepra ka sia tai Onesiforus.

20Si Erastus ai nia ka Korintus. Ialeú et si Tropimus, talagat pubebesí nia akukaddiuaké nia ka Miletus.

21Bulat taiko nuoi, ainangan tá iaaili gogoi simaleppet. Segé salamra tai Ebulus, tai Pudes, tai Linus sambat tai Klaudia, kisedda leú et saalei sabagei sikeré tonem baga, ka tubut Kristus.

22Bulé ipaalei ekeu si Tuhan. Bulé ipanukani kam si Tuhan, kam sangamberimui ale Sasaraina! Hormatmai, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran