Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1Mutonem baga, katukolobatnia iaté, bulat masikatonemi baga sangamberi karoniet, samba leú et masimuneng'aké ka bagat paatuat bulat kababarania sitaimatotoilá.

2Kalulut tonem bagadda ka sia sirimanua siburú, bailiu maangkánangan bagat Taikamanua ka tubudda.

3Kalulut tonem baga, bailiu agaitangan nia babaraakéna polak sambat manua néné, tiboiet Taikamanua; oto apa simatotoilá néné, sibabara ka sitaimatotoilá lé.

4Kalulut tonem baga, buluakénangan si Abel, buluakenen simakopé erú ka tubut Taikamanua, belé peilé ka sibuluakenen Kain. Kalulut tonem bagania néné, silónangan nia Taikamanua si Abel néné, kelé sara sirimanua simaerú paraboat, kalulut matoilá aisiló buluakenennia Taikamanua. Oto kenanen ailangóan nia si Abel, tápoi kalulut tonem bagania nenda, bailiu ai peilé nia maninibo teret kineneiget.

5Kalulut tonem bagania si Henok, bailiu tá ailangó nia, tápoi atuakkat'aké lé nia itutaroaké ka tubut Taikamanua. Bulat beri sara sipasisesese nia, aiakkat'akéan poí nia Taikamanua. Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, ainangan tá iaabitnia Taikamanua si Henok, aibaraakéan puangkakat bagat Taikamanua.

6Bulat beri oi nia iangkáaké bagat Taikamanua ké tá anai tonem bagania ka tubut Taikamanua. Aipoí senen sieei ka tubut Taikamanua, buítá raagai kababara nia Taikamanua, samba kakauna upa ka tubudda sipasigagaba nia.

7Kalulut tonem baga, poiliatnangan ka tubut Noak, Taikamanua aponia sipuaaili ka gogoi sibabara, sitaiooi iitsó. Aireddet nga-ngan Taikamanua si Noak, pat galainangan sara kapá, oto sibailiu sibelaaké nia leú et ka eba sambat sangamberidda ka bagat lalepnia. Ka enungan nenda, oraknangan nia ukuman ka sia polak néné, tápoi ka sia geti si Noak, kalulut tonem bagania, oniakénangan nia si Noak néné Taikamanua, sirimanua simaerú paraboat.

8Kalulut tonem baga, reddetnangan nga-ngan Taikamanua si Abraham, ka tetret aisogai nia samba aikoiniaké nia ka laggai sitonéakenen Taikamanua ka tubunia. Iageti einangan leú et si Abraham ka laggai taiaagaiet nia.

9Ka tonem bagania si Abraham, pusitoinangan ka laggai sitonéakenen Taikamanua ka tubunia. Kuddu nia sedda si Abraham ka bagat kema. Oto kisedda leú te ka sia kai Isak sambat kai Jakob, sipasisisiló patonekat kelé nenda leú et, sibara ka Taikamanua.

10Aipoí ainge-ngenaaké tubunia ka sia si Abraham, ibara laggai siripot sirencanaakenen Taikamanua, elé sirióakenen Taikamanua, sibara pundasi simaron.

11Kalulut tonem bagania si Abraham, bara tuppai tubunia kai Sara, kenanen bulat amabajáan nia si Abraham, samba ka sia leú et si Sara, sipututukkú tubu lé nia. Matonem bagania si Abraham, puaaili nia sitonéakenen Taikamanua ka tubunia.

12Kenanen ka tetret nenda kéan lé simamatei tubunia, tápoi amoi peilé simigi sapunuteteu, sitaioi tuadde kopet igidda, bulat kéan lé nuntut panyanyat ka manua sambat igit ngaí ka bet-bet koat.

13Ka sia sangamberidda néné, riu-riu lé rakatonemi Taikamanua teret matei. Tá arasiló sitonéakenen Taikamanua, tápoi sarat masiitsó samba masiroroi ka simareunan lé aragalai. Oto sedda kuaddangan tubudda, sia néné sitoi samba simaeppak lé sia ka polak.

14Ka sikuadda néné te masipatotoilá, sia néné, ai peilé sia masigagaba laggai kudduatra.

15Tá laggai sikaddiuakenenda nenda rasosoibi. Aipoí ké kisedda baí nia, maigi peilé oggak ka sia ratoili mitsá ka laggai nenda.

16Tápoi sené matoilá, soibietda iaté laggai sisaliu erú peilé, iaté laggai manua. Néné te lulunia tá imamaila Taikamanua raoniaké nia Taikamanuanda, aipatarek'an poí ka sia sara laggai, kudduatra.

17Kalulut tonem baga leú et, buluakénangan si Isak si Abraham, kelé buluakenen ka tetret aiuji nia Taikamanua. Ka tubut Abraham te aikau sitonéakenennia Taikamanua, iaté si Isak, tápoi matarek peilé nia si Abraham masibuluaké togania sisasara néné.

18Aikuangan Taikamanua ka matat Abraham, "Sibara ka tubut Isak néné te ibabara sapunuteteunu, sitonéakenenku ka tubum."

19Matonem bagania si Abraham kaooinia irimanuaaké nia mitsá si Isak Taikamanua sibara ka kamateiat. Oto momoi takua, aisiló nia mitsá si Isak néné si Abraham, sibara ka kamateiat'an lé.

20Kalulut tonem baga, tonéakénangan si Isak panukanan ka tubut Jakob samba kai Esau, pagalaiat sipuaaili ka gogoi sibabara.

21Kalulut tonem baga, bailiu ainangan tá ilalangó nia si Jakob, kaunangan panukanannia ka tubudda tatogat Josep; aiaddaiaké uténia ka utet tuturánia, lepá paniddounangan leú et ka tubut Taikamanua.

22Kalulut tonem baga, bailiu kai Josep, kei ilangó nia, pusiblanangan leú et pagalaiat kabebeladda bangsa Israel ka laggai Misir, samba patanénangan leú et sia pagalaiat kipa ragagalaiaké ka tubut tubunia simamatei.

23Kalulut tonem baga, koiríakérangan si Mose saeppunia ka bagat telu ngalaggó burúnia, barana ka putútukat matania. Kalulut iitsóra laingen tubunia toga néné, taikalotóakérangan masilawan nga-ngan rimata.

24Kalulut tonem baga, bailiu kelé aiabeu si Mose, tá iobá rakua nia togat togat rimatadda tai Misir sinanalep.

25Mangorik sambadda sabangsat Taikamanua peilé iobá, belé peilé masinanam erut puririmanua ka jo.

26Aipaatu poí ka sia si Mose, rapaloloi nia peilé maabeu ka paatuatnia kalulut Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua, ka pasiiikep'aké sangamberi pukayoat Misir, ai lé poí ikakaroni baga isiló upania, ka gogoi sibabara.

27Kalulut tonem baga, bailiu tá aikalotóaké golut rimata, si Mose, aitui-tui ikaddiuaké laggai Misir. Ka sia kai Mose riu-riu lé iailiaké ailiakenennia, kéan lé baí aiitsoán Taikamanua, sikukuddu ka simalipput.

28Kalulut tonem baga, baraakénangan Punen Paska si Mose, samba kuanangan, bulé rasó-sóaké logau ka matatbaliu lalepra tai Israel, bulé tá imateiaké tatogadda sikebbukat, Malaika Pasimamatei.

29Kalulut tonem baga, oi aratalipoki tai Israel Koat Simabonan, pat bulat kéan lé raenungi polak simagarak, tápoi ka sia geti tai Misir labbúnangan sia koat nenda, ka tetret airasisibo ka sia ratalipoki nia.

30Kalulut tonem bagadda, oi raragat'aké kekret laggai Jeriko tai Israel, lepat arabokkó nia ka bagat pitu ngagogoi.

31Kalulut tonem baga, taitumateiakénangan ka sia si Rahab, simaolop tubu néné, kelé ka sia sipasisasaggangi Taikamanua; kalulut aisiló poí sia tai Israel sipasitataiko laggai Kanaan, ka erut baga.

32Oto momoi kuriu-riuaké kutiboi nia, tápoi tá iaaili tetrekku. Aipoí tápei akutiboi sia ka sia tai Gideon, tai Barak, tai Simson, tai Jepta, tai Dapid, tai Samuel, samba sia leú et tai nabi.

33Kalulut tonem baga, oi arakalaaké tai rimata. Samba kalulut gagalaiakéra simaroipo, bailiu silórangan leú et sangamberinia sitonéakenen Taikamanua. Momoi rapet-pet ngu-ngun singa,

34samba momoi rapéaké api simakopé juluu, samba leú et momoi rakatsliaké tubudda ka sot lanjau. Masaggo sia, tápoi lepá maronrangan leú et; bulat magege sia ka pasaggangan, pat oi rakalaaké pasukanda sabangsa bagei.

35Kalulut tonem bagadda tainanalep néné, seseddangan mitsá sasarainanda simamatei. Samba ai leú et sia siobáaké tubuna rapaorei sia teret matei, samba ratá-táaké bulé tá tubelaaké sia ka ukuman, aipoí obára turimanuaaké sia mitsá ka purimanuaiat sisaliu erú peilé.

36Ai rapagegeji, ai rapajiguji, ai rarattei tali labá samba ai leú et ragurúaké ka bagat penjara.

37Baijukrangan sia bukkú teret matei, ai sia rapagajiji, samba ai leú et sia rasaggri lanjau. Pueppakrangan leú et, tápoi ka tubudda, sarat leppei kulit biri-biri, elé kulit kambing lé; simagebá lé sia samba ai lé rapaoorei elé rabebesiki sia.

38Ka sia néné, tá aibailiu nia polak néné kudduat sipasesese ka tubudda. Muekpak lé ragagalai ka simatangeu sambat ka palele-leleu, samba leú et ka ngaliu samba ka lobok polak.

39Bulat abeu kamanangan rasisiló sangamberidda néné, kalulut tonem bagadda! Tápoi tá rasisiló sitonéakenen Taikamanua,

40ai peilé poí sipinaatut Taikamanua ka sita sisaliu kopet erú peilé, siorak ka pagalaiat néné. Sipinaatunia néné iaté, buítá sambatta lé, iapeité rasiló nia ka sia simasut erú.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran