Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

1Ka sia pakerekat baga siboikí, ai galai paniniddou, samba ai kudduat paniddogat sigalai kabeira sirimanua.

2Sara kema sirióakenen ka rubeiat ka mata tuoniaké Bilí Sipunenan. Sedda ai kudduat alito sambat ai meja sibara roti buluakenen ka tubut Taikamanua.

3Ka rubeiat ka baga, iaté ka tei-tei kekre komang sikarua, ai bilí oniakenen Bilí Simakopé Sipunenan.

4Ka bagat bilí néné, ai langgatan sigalai sibara ka emas, kudduat pasilabokat buluat pasingi-singin, sambat ai leú et Peti Pakerekat baga sangamberinia silap-lap emas. Ka bagat Peti nenda ai koalí emas sibara ka baga manna, tuturat Aron sipusisilibetat, samba rua ngabábá bukkú leí sibara surat pulu ngamata surukat Taikamanua.

5Ka uddut Peti ai rua Kerub, iaté makluk sibara kappó, kelé sara kirekat kababarania Taikamanua ka talagadda. Kappóra ka ruadda makluk néné, aitukekelau ka uddut takket Peti, iaté kudduat pasiappekat jo. Tápoi sangamberinia néné tápei momoi itukolouaké kineneiget pasasara.

6Oto kisedda te katugalangannia sangamberinia. Senen gogoi ratugurú tai imam ka rubeiat laibokat kema, ragalaiaké galajetda.

7Tápoi bulat ka bagat kema geti ka baga, sarat sia lé tai imam sabeu. Sangarura sangamitsá lé ragagalaiaké nia. Iageti pakeietda masigalaiaké néné, iaté raabbit logau buluakenenda ka tubut Taikamanua, siorak ka tubunia ka sia samba leú et kalulut jo sitaipapaliketda ka sia sapaamiannia.

8Kalulut aturan nenda, bulat patoilánangan nia Ketsat Sipunenan, iaté kaburut ipurió peilé ka sia rubeiat kema ka mata, tápei tububukáaké enungan situgugurú ka Bilí Simakopé Sipunen.

9Néné masilambang'aké tetre kineneiget; samba momoi takua, panguruat samba tarimeu buluakenen sibuluakenenda ka tubut Taikamanua, tá momoi ipamuiné pupaatuananda ka baga ka sia sipasibubuluaké buluakenen.

10Aipoí upacara nenda, sarat siorak ka pagalaiat komen, ló, samba piga ngamata pá upacara pasimagirat tubu. Sangamberinia néné sarat peraturan siorak ka putubuat lé, sioi tupakei teret ailina ibaraaké Taikamanua pasibaugat.

11Tápoi ka sia geti Kristus amoian nia kelé sara sipuoni Imam Sabeu, siorak ka pagalaiat simaerú, siturerere kababara. Kemat Tuhan kudduatnia masigalaiaké galajetnia siripot pu-Iimam Sabeu nia peilé malainge samba bulat malelek. Kema nenda, tá sigalai kabeira sirimanua; katukolobatnia, iaté, tá sibara ka polak, sibaraakenen néné.

12Ka sia Kristus sarat sangamitsá lé aiguruki Bilí Simakopé Sipunenan, tápoi pat aili teret buru-burú. Ka tetret nenda, tá aiabbit buluakenennia logau biri-biri sikeú elé logau togat jaui; tápoi logaunia lé aiabbit, samba kalulut nenda paaraunangan sita teret buru-burú.

13Logau biri-biri sambat logau jaui sikeú sambat abut togat jaui te ikakau masisósoki sia sirimanua kasit-sit'akenen siripot peraturan ka puaranan, bulé ramaliná ka jodda. Oto ké beringan logau sambat abu momoi ipaliná pulolinan sirimanua,

14bulat sarapeite logau Kristus! Kalulut Ketsat simatom, buluakénangan tubunia Kristus, ka Taikamanua, kelé buluakenen simasut. Logaunia te aikau masibui paatuatta ka baga sibara ka upacarat arat sitá lulu, bulé ioi tapuukú kam Taikamanua sipuririmanua.

15Iaté lulunia, aibailiu nia ka sia Kristus, Sipatalaga ka pakerekat baga sibau, bulé ioi rasiló nia ka sia sinogai Taikamanua néné, panukanan simatom, sitonéakenen Taikamanua. Iooi ipuaili sangamberinia néné, kalulut aian sia simamatei, iaté Kristus, samba kamateiatnia néné, masibelaaké sirimanua ka puseleatra, sigalaiakenenda ka tetret ai peilé tueenung'aké pakerekat baga siboikí.

16Ké ai surat warisan, buítá amakolouan lalangóna nia sipasigagalai surat néné.

17Aipoí tápei tupapakei surat warisan néné, ké ai peilé nia muririmanua sibakkat surat néné. Teret ailangóan geti nia, iapeité itupakei.

18Kalulut néné ka sia pakerekat baga siboikí buítá leú et tusah'aké nia ka logau.

19Siboikí aisegéaké si Mose surukat Taikamanua ka tubudda bangsa Israel. Lepá alánangan logau togat jaui sambat logau biri-biri sikeú, alánangan oinan galúnia, iageti só-sóakénangan nia ka Bukot Surukat Taikamanua sambat ka tubudda sangamberidda bangsa Israel. Ipapakei sosó-sónia iaté, puo hisop sambat bulut biri-biri simabonan.

20Aisosó-sóaké si Mose, aikukua, "Iaté néné logau sipasisasah'aké pakerekat baga sibara ka Taikamanua bulat reddenenmui."

21Lepá kelé nenda leú et igagalai si Mose, ipasó-só logau ka tubut Kemat Tuhan samba ka tubut sangamberi pugalai pakeiet ka paniddogat.

22Kirénangan tedda, siripot surukat ka aratda tai Jahudi, momoi takua, kelé sangamberinia apa pá sarat logau lé tukakau masipaliná; samba ka sia jo leú et, teret itupiliaké logau peité ioi ituappéaké.

23Ka enungan kelé néné te, bailiu buitá tupalina sangamberinia bibilet sipasilalambang'aké pagalaiat pumanuaat. Tápoi siorak ka pagalaiat pumanuaat nenda leú et, maperlu leú et tukau ka sia buluakenen bulat sisaliu erú peilé.

24Aipoí tá tugugurú nia Jesus, ka Bilí Sipunenan sigalai kabeira sirimanua, sipasilalambang'aké Bilí Sipunenan bulat sibulatnia. Bulat tubuniangan lé poí Kristus atugurú ka manua. Oto kineneiget sedda, ai nia ka matat Taikamanua kalulut sita.

25Ka sia tai Imam sabeura tai Jahudi, senen rura ratugurú ka Bilí Simakopé Sipunenan ka Uman Taikamanua, raabbit logau sangamuneng tarimeu. Tápoi ka sia geti Kristus, tá aipaole tubunia tugurú, masibuluaké tubunia.

26Aipoí ké kisedda baí nia, bulat amaolengan aipangorik, taddanangan aitubaraaké polak néné. Tápoi kineneiget siripot gogoi kalepakat néné, sarat sangamitsá lé aioi masiappéaké jotta, iaté kapasibubuluakéna tubunia.

27Aiteúakéan Taikamanua sarat sangamitsá lé ramatei sirimanua, lepá adilinangan sia Taikamanua.

28Kisedda leú te ka sia Kristus, sarat sangamitsá lé aitubuluaké nia kelé buluakenen, masiappéaké jodda sirimanua simigi. Momoi nia mitsá sikaruania, tápoi táan masipagaba siorak pagalaiat jo, tápoi masipaarau siangan lé sipasinge-ngenaaké tubuna, ka kaoijanannia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel