Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Ale Teopilus simatopit. Ka bagat bukokku siboikí akukolouakéan sangamberinia ka tubum pagalaiat sigalaiakenen sambat singantoman'akenen Jesus, ka tetret aitaddaaké galajetnia,

2pat aili ka gogoi katusakaiatnia ka manua. Tápoi kei tusakai nia ka manua, bulat ka geget Ketsat Sipunenan, galaknangan nganturat ka tubudda sipasiuluinia, iaté sipasiului sipiliynia.

3Lepá aimatei, ka epat ngapulu ngagogoinia nenda, marei-rei ipatoilá bulat simakolou, ka tubudda sipasiuluinia, bulat puririmanua nia. Araitsóan nia samba aipatiboakéan sia, ipakolou ka matadda pagalaiat Purimataat Taikamanua.

4Samba ka tetret ai sia parururú sangamberidda, kaunangan parenta ka tubudda, Jesus, ikua, "Buí nukaddiuaké kam Jerusalem. Ngenaaké kam tubumui sedda teret akéna nia Ukkui sangamberi sitonéakenennia, iaté kelé sinegéakenenku ka matamui siburú.

5Aipoí ka sia si Johannes, oinan lé ikakau masiraú, tápoi ai pei piga ngagogoi pá burúnia, raúnangan kam Ketsat Sipunenan."

6Kelé araparurú tai Apostel sambat Jesus, nou-nourangan nia, pelé nganganda, "Kipa Tuhan, taleú nuririóakéan lé mitsá kineneiget Purimataat Israel?"

7Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ukkuiku lé masiteteúaké gogoi sambat tetrenia. Táan leú anai lulunia nuagai kam nia ka kam, aipoí sarat Ukkui lé sibakkat teú.

8Tápoi babara te ka tubumui gege, ké isop-sop ka tubumui Ketsat Sipunenan. Oto bailiunangan kam sipasimumuneng'aké aku ka Jerusalem, samba ka sangalio Judea, ka Samaria, papparat aili ka sangaliot polak néné."

9Lepá aikua kelé néné Jesus, ka mataddangan leú et akkat-aituakkat ka manua. Iageti sakkerinangan nia tinobut.

10Oto airateteila manua, ka tetret aitusasakai Jesus, tulut rió sia rua sipuleleppei simakirisau ka bé-béra.

11Iageti kuaddangan nia ka matadda tai apostel ka sia sirua néné, "Ale kam tai Galilea, sarat puririoán lé koí nugagalai kam sedda, masiteila manua? Aipoí ka sia Jesus néné siitsómui situsasakai ka manua; momoi lé nia mitsá kelé kisedda leú et ka siitsómui nia simaruei néné."

12Oto lepá toiliddangan leú et ka sia tai apostel, baradda ka Leleu Zaitun. Ai sangakilo meter pá reunannia leleu néné ka Jerusalem.

13Iageti eirangan leú et ka Jerusalem ka kudduatda leú et, gurú sia ka bagat bilí ka pata. Oninda tai apostel néné, iaté si Petrus sambat si Johannes, si Jakobus sambat si Andareas, si Pilipus sambat si Tomas, si Bartolomeus sambat si Mateus, si Jakobus togat Alpeus, si Simon Patriot sambat si Judas togat Jakobus.

14Simakeré baga lé sia sangamberidda ka paniddogat. Oto rapaniddou, sambadda tainanalep leú et, kelé si Maria inan Jesus, samba leú et sia sasarainan Jesus.

15Oto ka sara gogoi, talagat parururúra, ai sia sangotu rua ngapulu pá sia igidda, puriónangan leú et si Petrus mungantoman. Pelé ngangania ka tubudda,

16"Ale kam sasaraina! Buítá muaili sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan. Kelé siburú ka sikuat Dapid, aisiblaaké pagalaiat tubut Judas, iaté siutéaké sia ralabá Jesus.

17Ka sia si Judas néné, iaté sara ka talagatta, sambat atupiliyan nia bulé tapugalai kam sambatta."

18(Kai Judas ka sia geti, aian polak purateiatnia sialat pajoatnia sikataí. Iageti belé nia matei, puk-puknangan leú et balugúnia, bela sangamberi sibabara ka bagat balugúnia.

19Raagai lé sangamberidda tai Jerusalem pagalaiat sibabara ka tubut Judas néné. Iaté lulunia araoniaké polak néné ka nganganda, Akeldama, tibonannia 'Polak Logau'.)

20"Aipoí ka bagat Buko Mazmur ai atusurat'aké kisé, 'Eddangan nia imatangeu kudduatnia; buían rakuddu beri sara ka kudduatnia.' Tápoi ai leú te atusurat'aké bagei kisé, 'Eddangan nia rakudduji nia sabagei kudduatnia néné.'

21Oto buítá bara sia sara situt sita sipasimumuneng'aké puririmanuania mitsá Tuhan Jesus ka simamatei. Nia nenda, buítá sara simarei-rei masitut sita kaipa taei, barania ka tetret aitaddaaké si Johannes masiraú, pat aili ka tetret aitusakai Jesus sibara ka talagatta néné."

22(1:21)

23Iageti saú-saúrangan rua sia, iaté si Josep oniakenenda si Barsabas (elé oniakenenda leú si Justus) sambat si Matias.

24Iageti paniddourangan leú et, pelé nganganda, "Ale Tuhan, ai lé nuaagai pupaatuananda sirimanua. Ka sia si Judas amuaringan nia ka galajetnia muapostel, samba amateian nia. Oto saú-saú kakai Tuhan, kasei karuadda néné nupipiliy, kaunen masipasikeli galajet silit tubut Judas."

25(1:24)

26Lepá galairangan pauktungan masigaba kasei karuadda néné tupipiliy. Oto si Matias lé aikerek pauktungan. Kalulut néné, pauddetrangan nia bailiu apostel masipaaleiaké sipasiului sipulusara.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran