Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Kelé aipakeré bagamai kuei kai mulajo ka Italia, kaurangan sia tai Paulus sambat tai tahanan sabagei ka tubut Julius, iaté perwira tenterat Roma kuanenda, "Resimen Kaisar."

2Iageti sakai kai ka kapá sibabara ka Adramitium, oto tutmaian kapá nenda, arapatarek'an tubudda mulajo ka pelabuhan propinsi Asia. Ka sia si Aristarkus tai Makedonia, sibabara ka Tessalonika, amoi leú et nia masipaaleiaké kai.

3Oto matsepnia lé segé kai ka laggai Sidon. Bulat makopé erú nia si Julius ka tubut Paulus. Aioobáaké ibalou saaleinia si Paulus, bulé rakau apa pá simagulai ka sia.

4Baramai sedda, riu-riuakémaian puabanganmai. Tápoi kalulut ai lé kusososro kai rusa, puabakmaian ka puriringan nusa Siprus, kalulut aisasakkeri kai goisó rusa sedda.

5Lepá abangimaian koat simaipó ka Klikia sambat Pampilia, iageti segé kai ka Mira ka laggai Likia.

6Sedda, ailinangan si perwira sara kapá sibabara ka Aleksandria siisiaké mulajo ka Italia. Iageti kaunangan leú et kai ka kapá nenda.

7Piga ngagogoi pá akupukapá kai; tápoi bulat tá manangká kutui-tui kai, samba bulat siagai kabagangan lé, segé kai, kelé reunan nia ka laggai Kinidus. Oto kalulut kataí manua, taioinangan kuriu-riuaké kai puabanganmai ka ipot eijatmai siboikí. Bailiu puabakmaian ka isit kayaman nusat Kereta, kusabauaké kai Tunang Salmone, bulé isakkeri kai ka rusa.

8Bulat siagai kabaga lé kuabangi kai puriringan nusa nenda, pat segé kai ka sara kudduat sipuoni Pelabuhan Simalainge, tá leú bulat areu nia ka laggai Lasea.

9Ka tetret nenda, atusabauan Punen Paabananda tai Jahudi. Amaigingan tetremai amasibbu, oto aisaliuan tetrenia puabangan simalebak. Kalulut néné, kaunangan panganturat ka tubudda, si Paulus, pelé ngangania,

10"Ale kam Sasaraina, siripot sipinaatukku kaku, bulat makataí te ké tariu-riuaké bai kam puabanganta néné. Bulat marurugi te sita simakopé, purugiatta néné, tá sarat bibilet ka bagat kapáta, elé kapáta, beri leú et enganta malilimai."

11Tápoi ka sia geti si perwira, matonem peilé bagania ka tubut jurumudi, belé peilé ka tubut Paulus.

12Paobánangan pei begei pelabuhan nenda tá maerú ikuddu sedda kapá, ka tetret gogoi simaleppet. Lulut néné maigi sia tatogat kapá siobá masiriu-riuaké muabak mitsá rakaddiuaké pelabuhan nenda, rabesíaké rasegé ka Penik, iageti kuddu sia sedda teret kapplut gogoi simaleppet. Penik néné, iaté sara pelabuhan ka Kereta simattai ka usut buggei samba leú et sikaolak.

13Ka tetret nenda, aimuboboroi goisó ka sia rusa kayaman, bulat leppet lepá. Oto ka bagaddangan lé te ka sia tatogat kapá momoian rapulajo. Iageti tattanrangan sao, puabakmaian leú et ka puri-ringan nusa Kreta.

14Tápoi tá amauju buraakénangan rusa simapiret, iaté rusa Sikalaut Baré, siburaakenennia sibabara ka leleu.

15Iageti papau-paunangan kapámai. Oto kalulut taiooi nia kusososro kai rusa, obáakémaian ireu-reuaké kapámai rusa.

16Kelé akusabau kai saigit kayaman nusat Kauda sigoisó, sakkerinangan kai goisó. Oto bulat siagai kabagangan lé sedda oi kupasikeli kai sikotsit kapámai.

17Kelé aioi akutik-tik kai sikotsi ka bagat kapá, paronmaian kapá; akuappraaké kai tali ka tubut kapá. Kalulut lotómai babara tusasagga kapámai ka buggei simakale ka Sirtis, gorosot'akémaian lajomai, bailiu tenan lé kai obáaké kapámai ireureuaké nia rusa.

18Ka sia rusa riu-riu lé iburaaké nia, oto matsepnia lé paribbaimaian bibilet ka bagat kapá ka koat.

19Matsepnia mitsá, bulat tubuddangan lé tatogat kapá amasiparibbai pugalai kapá ka koat.

20Piga ngagogoi pá burúnia tá akuitsó kai matat sulu sambat panyanyat, samba ka sia rusa leú, riu-riunia le iburaaké nia. Oto pat táan akukaroni kai baga puririmanuamai.

21Piga ngagogoi pá tá arapukom. Iageti ei nia si Paulus murió ka talagadda kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasarainamai! Ké nureddet baí kam sikuakku tá tariu-riuaké mulajo ka Kreta, tá babara simakakataí sambat tá marurugi sita.

22Tápoi kineneiget leú et, kutiddou simaron ka tubumui, bulé nupusurá kam baga. Aipoí bulat beri te kam sara ka talagamui simamatei; sarat kapáta lé malilimai.

23Aipoí soibó amoi malaikat Taikamanua paniddogietku, iaté Taikamanua sibakkat aku.

24Aikua malaika ka matakku, 'Buí numalotó, Paulus! Aipoí buítá mei ekeu ka tubut Kaisar. Oto kalulut erut bagat Taikamanua ka tubum, sambat kalulum, maselamatdangan leú et ka sia sabagei.'

25Kalulut néné, ale kam Sasaraina, kau imaangká bagamui! Aipoí matonem bagakku ka tubut Taikamanua, puaaili nia sangamberi sikuania ka tubukku.

26Tápoi buítá tusagga sita ka sara nusa."

27Kapuluepat ngasoibónia, ai peilé kai mutetebbuk ka Laut Adria. Elé tengamoi pá, againangan tubudda tatogat kapá legremai ka kapí.

28Iageti toak'akérangan tali sibara bukkú, masijuujugi kerut bagat koat. Oto ai pá epat ngapulu ngameter kerunia. Tá amanju juu-jugiddangan nia mitsá, agairangan kerut koat ka ipóra ai telu ngapulu ngameter kerunia.

29Kalulut lotóra itusaggat kapá ka bukkú, kaurangan epat ngambua sao ka murit kapá, karoniddangan baga ké momoi lé baí nia maola tutuitui sedda.

30Iageti ka sia tatogat kapá, sipinakele, tui sia rakaddiuaké kapá. Gorosot'akérangan sikotsi, ké lé baí airabebelé sao ka utet kapá.

31Oto kuanangan ka matadda tai perwira sambat tai perajurit sikukuddu ka kapá, si Paulus, "Ké tá baí mukuddu sia ka bagat kapá néné tatogat kapá, bulat beri te sia sara sipuririmanua."

32Iageti tippúrangan nia talit sikotsi tatogat kapá, maraggainangan leú et.

33Kei mapató, ná-nánangan sia si Paulus bulé rapukom sangamberidda. Pelé nga-ngania, "Aiailingan pulu epat ngagogoi burúnia sarat pasinge-ngenaaké tubu lé kam ka bagat karat baga samba taipukomom apa pá.

34Oto kutiddou ka kam bulé nupukom kam goisó. Aipoí nenda lé simaerú, bulé imaron tubumui mitsá. Sangamberimui poí néné maseselamat lé kam, samba tá anai simagulai ka kam apa pá."

35Lepá aikua kelé néné si Paulus, alánangan roti, kuanangan surá ka tubut Tuhan, ka matadda sangamberidda. Iageti parubeinangan leú et nia roti ka tubudda, pukomrangan leú et.

36Oto maronnangan mitsá tubudda, eirangan leú et ka sia sabagei mukom.

37Ai sia rua ngotu pitu ngapulu igidda ka bagat kapá.

38Kelé aramaektek sangamberidda, ribbaiakérangan gandum ka bagat kapá ka koat, bulé imanangká kapá.

39Oto kelé aimapató, itsórangan buggei ka sia tatogat kapá, tápoi tá raagai tobbou apa páonia nenda. Itsórangan leú et sara gukguk sambat buggeinia. Iageti siboddangan masijolouaké sedda kapá, ké moi baí nia.

40Oto saggritdangan talit sao, kuddu ka sia sao ka bagat koat. Lepá rugutrangan leú et tali seseret murit kapá. Lepá karaíakérangan leú et lajo ka utet kapá, bulé iboroi kapá iei ka kapí.

41Tápoi aisaggat lé nia ngaí ka kale, iageti saggat ka sia utet kapá, oto ottotnangan nia, pabuubuginangan leú et nia onu sabeu ka sia murit kapá, iageti maragatnangan leú et.

42Iageti isiakérangan nia tai perajurit ramateiaké sangamberidda tai tahanan, kalulut seddéra rabara sipulalalak ka kapí, iageti tui-tuirangan leú et.

43Tápoi aiolei lé bagadda ka sipinaatutda néné tai perajurit, kalulut obára raselamat'aké si Paulus. Kuaddangan ka tubudda siagai mulalak, raputeipu boikí ka koat, iageti pulalakrangan ka kapí.

44Ka sia sabagei leú, buítá raei masitut'aké sia, raalá lalalakra lappri, elé karagatat kapá. Oto kisedda te akugalaiaké kai akumaselamat kai, pat segé ka kapí.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran