Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Oto ka sia si Saulus riu-riu lé igelai ipalotoki sambat ipamatei sipasiului Jesus. Iageti ei nia ka tubudda tai imam sabeu,

2tiddounangan leú et surat pugegenia, iei ka siutéaké uman paniddogat ka laggai Damsik, bulé ké iaili sia sedda simatonem baga ka tubut Jesus, momoian ilabá sia, iageti abbitnangan sia ka Jerusalem.

3Tápoi talagat airaaailiaké ka laggai Damsik, kei raaili kota, tulut bara toro sibara ka manua itoroji sangaliot tubut Saulus.

4Iageti belé nia ka polak, lepá arepnangan sara nga-nga sipasikukua ka matania, "Saulus, Saulus! Angoi nupaoorei aku?"

5Oto kuanangan nia ka sia si Saulus, "Kasonia ekeu, Tuan?" Pelé nga-ngan sipaninibo ka tubunia, "Aku té néné Jesus sipaoreinu.

6Kineneiget suruaké ekeu, nuei ka kota. Seddangan lé geti kua ka matam, aponia galaiakenennu."

7Ka sia sipasitutut Saulus leú, atugégé leú et sia ka sia, pat taioinangan rapanibo; kalulut sarat nga-nga lé araarep, tápoi tubu geti beri sara tá araitsó.

8Iageti puriónangan si Saulus, mataakénangan matania, tápoi táan momoi mitsá iitsó apa pá. Oto omet'akérangan kabeinia, rapalulunia, raei ka laggai Damsik.

9Telu ngangagogoi burúnia tá aimakoinong matania. Oto ia leú te burúnia tá aipukom samba tá aipuló, beri goisó.

10Ka laggai Damsik, ai sara sipasiului Tuhan Jesus, sipuoni si Annanias. Oto ka siitsot matania, ai aikua si Tuhan ka matania, "Ale Annanias!" Iageti aleginangan nia si Annanias, "Aikoí aku Tuhan."

11Oto kuanangan nia mitsá si Tuhan ka matania, "Olaaké nuei kineneiget, ka lalep Judas ka Enungan Simaroipo. Reréakénungan sipuoni si Saulus sibara ka laggai Tarsus. Ai nia maniniddou kineneiget,

12samba ka siitsot matania leú ka sia si Saulus, aiaailiaké nia sara simanteu, sipuoni si Annanias, iageti tonem'akénangan kabeinia ka utét Paulus, bulé imakoinong mitsá matania."

13Kuana lé nia si Annanias, "Tuhan, akuarep maigi sia sitiboi pagalaiat tubunia sirimanua nenda, iaté pagalaiat ipaorei sapaamiannu ka Jerusalem.

14Oto kineneiget aian nia sené, ka siteúakenenda tai imam sabeu, bulé ipalabaki sia sangamberi simatonem baga ka tubum."

15Tápoi aikua lé si Tuhan ka matania, "Kenan'an lé! Aipoí akupiliyan nia masipuukú galajetku, bulé ipakakra pagalaiat tubukku ka tubudda sabangsa bagei, taú sipuaarat arat Jahudi, sambat ka tubudda tai rimata samba ka tubudda tai Israel leú et.

16Ai leú kukua ka matania, sangamberinia pangoringan bairanennia, kalulut aku."

17Iageti einangan leú et si Annanias ka lalep kudduat Saulus, tonem'akénangan kabeinia ka tubut Saulus. Kuanangan ka matania, "Ale Saraina Saulus, Tuhan Jesus nenda siitsónu ka tengan enungan ai ekeu momoi sené te, amasikoiniaké aku kuoi masibalou ekeu, bulé imakoinong mitsá matam, samba bulé isop-sop ka tubum Ketsat Sipunenan."

18Oto niangan leú et nia, bela-aibela nenda kelé susrut iba ka matat Saulus, makoinongnangan leú et mitsá matania. Iageti tusurunangan si Saulus, lepá raúnangan nia si Annanias.

19Lepá aipukom si Saulus, ron mitsá tubunia. Iageti kuddu nia si Saulus ka laggai Damsik piga ngagogoi pá burúnia sambadda sipasiului Jesus.

20Oto ei nia ka uma paniddogat, taddaakénangan mungantoman masikua, Jesus iaté Togat Taikamanua.

21Bulat kisei lé ka bagadda raarep pagalaiat tubut Saulus. Arakua, "Tá poi nia néné sikukuddu ka Jerusalem, sipasimamateiaké sangamberi simatonem baga ka tubut Jesus? Kaooi nia sené iaté masilabá samba masitaroaké sia ka tubudda tai imam sabeu!"

22Tápoi memei lé maaalá bagadda ka tubut Saulus. Sangamberi sikuania pagalaiat tubut Jesus, bulat paoorak ka bagadda, masikua Jesus néné iaté Rimata Sipaarau, bulat pat taioinangan rasiddot tiboietnia, sangamberidda tai Damsik.

23Tápoi kelé aitukapplu piga ngagogoi pá burúnia, pakerénangan bagadda tai Jahudi ramateiaké nia si Saulus.

24Tápoi aiagai lé tataikodda nia. Oto taikoddangan nia sinágó samba sinoibó ka matatbaliu laggai, bulé ramateiaké nia.

25Tápoi ka sara soibo, alárangan nia sipasiuluinia si Saulus, gorosot'akérangan nia ka bagat karagjang ka gelit laggai.

26Iageti einangan leú et si Saulus ka laggai Jerusalem. Oto besíakénangan nia sedda iloplop'aké tubunia ka sipasiului Jesus sabagei. Tápoi bulat malotó sia ka tubunia, aipoí tápei matonem bagadda, bulat babailiuna nia ka sia néné sipasiului Jesus.

27Lepá einangan leú et si Barnabas iailiaké nia, abbitnangan nia ka tubuda tai apostel. Oto pungu-nguan'akénangan ka tubudda si Barnabas pagalaiat iitsóna Jesus si Saulus ka tengan enungan, samba patitiboakéna nia si Tuhan. Samba tiboinangan leú et mitsá gegenia mungantoman si Saulus ka laggai Damsik, ka onin Jesus.

28Oto kuddu nia sambadda, si Saulus, samba tá malotó nia mungantoman ka sangaliot Jerusalem, ka onin Jesus.

29Pungantomannangan sambat pauklenangan leú et ka tubudda tai Jahudi sipunganga-ngan Junani, tápoi beri leú et ka sia araisiaké leú et ramateiaké nia.

30Oto kelé araagai nia simatonem baga sabagei pagalaiat isiatda néné, abbitrangan si Saulus ka Kesarea, lepá geti mitsá abbitrangan nia ka laggai Tarsus.

31Iapeí tatá pulamagat ka laggai Judea, Galilea sambat ka laggai Samaria. Samba kalulut paroman Ketsat Sipunenan, sambat ka lotó ka tubut Tuhan, tuppainangan leú et puroron sambat igidda, sapaamian.

32Iageti einangan leú et ka sia si Petrus ka senen kudduat masibalou sapaamian. Oto ka sara gogoi, balounangan saladdou paamian ka Lidda.

33Sedda paailiddangan sara sipuoni si Eneas, simasakit; aiailingan balu ngarura burúnia, bulat beri pasuruna tubunia ka peremannia.

34Oto kuanangan ka matat Eneas si Petrus, "Ale Eneas, bulé ialeaké ekeu Jesus Kristus. Suruaké ekeu, purut'aké peremannu." Bailiu ka tetret nendangan leú et, suru-aitusuru si Eneas.

35Kelé araitsó nia si Eneas sangamberidda tai Lidda samba tai Saron, matonemnangan bagadda ka tubut Tuhan.

36Ka laggai Joppe leú et, ai sara sinanalep sipuoni si Tabita. Simatonem baga ka tubut Jesus lé nia. (Oninia ka nga-ngan Junani si Dorkas, katukolobatnia, simatsurá.) Sarat masigalaiaké simaerú sambat masirop'aké sirimanua simagebá lé igagalai.

37Ka tetret nenda, bara besínia si Tabita, iageti langónangan leú et nia. Lepána lé arabui tubunia simamatei, galak'akérangan nia ka bilí ka pata.

38Tá bulat areu laggai Joppe néné, ka laggai Lidda. Oto kelé araarep nia sipasiului Jesus ai sia ka laggai Joppe, kababarania si Petrus ka laggai Lidda, koiniakérangan sia rua sieei masisogai si Petrus, rakua ka matania, "Olaaké nuoi sené."

39Bulat arepna lé nia si Petrus sikuadda néné, suru nia einangan leú et itut sia. Segéra lé sedda, abbitrangan nia ka bilí ka pata. Aian rapupurut nia si Tabita néné tailumang, samba airasosoibi nia, airapakokoinong paleppe-leppei samba leú et saraubá sisuilak Dorkas, sikaunia ka tubudda ka tetret ai peilé nia muririmanua.

40Iageti kuanangan ka matadda sangamberidda si Petrus, bulé rabela ka tulaibó, lepá purekkuknangan maniddou. Matainangan tubut Dorkas simamatei, kuanangan, "Tabita, suruaké ekeu!" Iageti bukáakénangan matania si Tabita. Kelé aiitsó si Petrus, putukkúnangan leú et.

41Alánangan kabeinia si Petrus irop'aké nia ipurió. Lepá sogainangan sia si Petrus sangamberidda simatonem baga sedda sambadda tailumang, iageti segéakénangan leú et si Dorkas sipuririmanua mitsá néné ka tubudda.

42Iageti mararatnangan katuareman sibabara néné ka sangaliot laggai Joppe, pat igi sia simatonem baga ka tubut Jesus, Rimata Sipaarau sia.

43Oto kuddu peilé nia sedda si Petrus piga ngagogoi pá burúnia ka lalep Simon tukang kulit.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel