Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Kuobá nuagai kam, kipa besit ka bagakku mugalai, kalulumui, samba kaluludda tai Laodikea, samba leú et sia sitaipasiiitsó aku peilé.

2Akugalaiaké nia geti sangamberinia néné iaté, masiron'aké paatuatda, samba bulé rapakaté baga pasasambadda, samba bulé maron pusaraatra. Bailiu kalulut néné, kope-kopé ikolou ka bagadda, samba kopé rakatonemi elé raagai keleat Taikamanua, iaté Jesus Kristus.

3Aipoí Kristus lé masipatotoilá sangamberi pusisikut paatuat, samba puaagai Taikamanua, sipinalipputnia siburú.

4Kutitiboi nia geti ka matamui, bulé buí rapajo kam kasei pá, sarapei sia simananam mutitiboat néné.

5Oto kenanen parereunan sita, tápoi oniaké lé kam nia, kelé ai aku ka talagamui. Bulat mangká bagakku kuitsó pukekeret bagamui, samba puroron tonem bagamui, ka tubut Kristus.

6Ale kam Sasaraina, anusilóan kam Jesus Kristus, sibailiu Tuhanmui. Oto kalulut néné, kau nupusara kam ka tubunia,

7samba kau leú et nupuungat kam ka tubunia. Bulé Kristus, bailiu loulogatmui ka pasigagalaimui purimanuaiatmui. Ialeú et, kau memei makokopé ron nia, tonem bagamui ka tubut Kristus, siripot sigelaiakenen ka tubumui. Samba leú et, kau ipubuggra ka bagat paatuatmui, pasikukua surá ka tubut Taikamanua.

8Bulat kau nujago kam tubumui, buí aialá bagamui ka titiboat, siripot pusisikut paatuatda taikapolak, sitá anai lulu, aipoí masipapepe sirimanua lé. Titiboat siripot pusisikut paatuat néné, tá ka tubut Kristus aibara. Tápoi sibabara ka sipinaatudda sirimanua, samba sibabara lé ka tubudda paketsa-ketsat, sipasikukup-kup'aké polak néné.

9Aipoí sangamberi galai putubuat Taikamanua, ai ka tubut Kristus, iaté ka pusirimanuaatnia.

10Ialeú et, kalulut pusaraatmui ka tubut Kristus, bailiu akénangan ka kam Taikamanua, purimanuaiat simasut. Aipoí Kristus lé, siutéaké sangamberi paketsa-ketsat, sipasikukup-kup'aké elé sipasiuutéaké polak néné.

11Kalulut pusaraatmui ka tubut Kristus, oto momoi takua, atusunat'an kam, tápoi tá te sunat sigalaira sirimanua. Tápoi sigalai Kristus lé, sipasibebelaaké kam, ka kupkumen pubobot-bot akkulá sijo néné.

12Aipoí ka tetret aturaú kam nenda te, aturateiaké kam sambat Kristus; iageti kalulut pasiraukat leú, suruakénangan leú kam mitsá ka kam Taikamanua, ka simamatei sambat Kristus, kalulut tonem bgagamui ka geget Taikamanua, sipasisusuruaké Kristus ka simamatei.

13Siburú amateian kam, siripot ka puketsanan, kalulut jomui, aipoí, tá atusunat kam siripot ka putubuat. Tápoi kineneiget aisuruakéan kam mitsá Taikamanua sambat Kristus. Aipoi aiappéakéan sangamberinia jotta, Taikamanua,

14samba aitatáakéan surat utakta, sipasitataiko sita, ka enung galaiakenen simakopé sané. Tápoi kelé aitusiliktengaaké surat utakta néné ka loiná siliktenga, posanangan sangamberi sele, siorak'akenen Taikamanua, ka tubutta.

15Ka tetret ai nia ka loiná siliktenga, Kristus, péakénangan gegedda paketsa-ketsat sipasikukup-kup'aké samba sipasiuutéaké polak néné. Lepá bailiuakénangan sia néné, igbungenda sirimanua simigi; ka tetret aiaabbit sia kelé tawanan, ka pugittebat kamanangannia.

16Bulat bá paoobá kam tubumui raseleaké kam, kalulut ka komen elé ka loketmui, elé ka pagalaiat punen sabeu ka puaranan, elé punen ibela laggó sabeu, elé pagalaiat gogoi Sabbat.

17Aipoí tápei nia nenda sangamberinia, kelé ailiggounia peilé nenda ngenaakenen siooi. Tápoi bulat katutoilakat sangamberinia néné, iaté Kristus!

18Buí nuobá kam rapajo kam, sia sipakau tubuna, kelé simarepé paatuat, samba sipaniddogi samalaika. Bulat makopé raumun tubudda siripot pupaatuanan polak, raumun'aké ibara sara siitsot matadda simakokoi,

19pat táan Kristus raloloulogi ka purimanuaiatra, kelé siutéaké sia. Aipoí ka pupasikelanan Kristus lé, itupasisikeli sangamberi laddou tubu néné, sipataddet pauilakatnia; samba puuurau nia leú et, siripot teú bagat Taikamanua leú et.

20Amakeréan anumatei kam Kristus, samba aibelaakéan leú et kam Taikamanua, ka kupkumenda paketsa-ketsat, sipasikukup-kup'aké polak samba manua néné. Oto angoian lé, pupaparaboatmui néné, kéan lé puparaboananda sirimanua sikup-kup'akenen polak néné? Angoi peilé nurereddet kam nia surukat sipasikukua,

21"Buí nurape kam néné", "Buí nunanam kam néné", elé, "Buí nubek-bek kam néné"?

22Sangamberinia surukat néné, sarat sangapakeiat lé, páan, táan anai katukaunan nia. Aipoí ka sia pasuru-surukat néné, elé pangantoma-ngantoman néné, sibaraakenenda lé sirimanua.

23Kirénangan tedda ituitsó, bulat asapprungan aitupaatu enungnia; ai panánakat ka bagania, bulé tupaniddogi samalaika, elé tuparepé paatuat, samba bulé tupaorei tubu; tápoi sangamberinia néné, tá irorop'aké sirimanua, bulé ioi ramuriaké pubobot-bot akkulára sirimanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran