Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1Airimanuaakéan kam mitsá Taikamanua, sambamui Kristus. Oto kau nubesíaké kam, nubakkati kam pagalaiat sangamberi siorak laggai manua, ka kudduat purimataat Kristus sambat Ukkui Taikamanua.

2Sedda lé kau kam pupaatuananmui, buí siorak pagalaiat sibara ka polak néné nupaatu kam.

3Aipoí kam néné, amateian kam, tápoi purimanuaiatmui, ai nia kalilippunan sambat Kristus, ka tubut Taikamanua.

4Bakkat purimanuaiatmui sipulelelek, iaté Kristus. Oto ké amatoiláan baí nia, bailiu kam leú ka kam, ei kam sambat Kristus, ka pulatsanannia!

5Oto kalulut néné, kau numateiaké kam siobat bagat polak néné, sipakataí purimanuaiatmui, iaté kelé pusilaingeat, muparaboat sitaipasesese, pubobot-bot akkulá, obat mugalai sikataí, samba leú et puaalau baga, (aipoí alau baga néné, makeré lé galainia, masibuluji sabulungan).

6Galai tubu kelé néné te, sibaraaké golut Taikamanua, ka tubudda sitaimareddet ka nga-ngania.

7Aipoí kam siburú, anutut'aké kam siobat bagania, ka tetret ai peilé ikukup-kup'aké kam.

8Tápoi kineneiget, ribbaiaké kam sangamberinia sikataí ka tubumui néné; báan pugogolú kam, elé báan bebetu kam tubumui mugolú, elé ai peilé isusuggru kam pulalagat baga ka tubudda sabagei. Buían imaarep ka ngu-ngumui nga-nga laga, elé nga-nga sikataí.

9Buían nupaboko kam katubu, aipoí paraboat siburú, samba sangamberi galai tubunia sikataí, anugalak'akéan kam.

10Aipoí kineneiget, aiakéan ka kam Taikamanua, puririmanua sibau. Aibailiuan kam sirimanua sibau, samba riu-riu lé ibauaké nia, sipasibabaraaké nia, iaté Taikamanua, iei ka siripot tularat tubunia. Katukolobatnia iaté, bulé nuagai kam nia Taikamanua, bulat sipulelelek.

11Kalulut néné, tatá pabaggeiat tubudda tai Jahudi, elé taú sipuoni tai Jahudi, sipususunat, elé sitaipususunat. Táan anai pabaggeiat tubudda taitoi elé sitaiagai arat, sapagugulet, elé sipuuuja; aipoí amamuinéan ka tubut Kristus sangamberinia, samba amusarangan nia ka tubudda sangamberidda!

12Kam néné ale Sasaraina, sikauman Taikamanua lé kam. Oto makaté bagat Taikamanua ka tubumui. Aipiliyan kam samba aikokoiakéan kam, bailiu bulat bakkatnia. Iaté lulunia, kam néné, buítá leú nupatoilá kam, nuntut bagamui ka saalei, buítá maerú bagamui ka saalei. Kau imarepé paatuatmui samba kau leú imaleppe bagamui. Ialeú et mitsá, kau imaom bagamui mangorik.

13Buítá nupaom kam bagamui, ka galai tubudda saalei, samba mitsá kau nupaappé kam jo, ké ai sia simaata baga ka golú, ka tubudda saalei. Bulat mangká bagania si Tuhan, masiappéaké jomui ka kam. Oto buítá kisedda leú et tarekmui ka kam, nupaappé kam jo, ka pasasambamui.

14Tápoi bulat sabeunia geti, iaté: Buítá pakaté kam baga pasasambamui. Aipoí nuntut baga lé, masipamumuiné kam sangamberimui, kam Sasarainamai, pat lelek.

15Bulé apa sitakkíakenenmui ka patiboatmui, sibara ka aban bagamui, sipanguruat'akenen Kristus, ka bagat paatuatmui. Aipoí, lulunia aisogai kam Taikamanua, bulé ibailiu kam laddou sisangatubu, nupurimanua kam ka bagat aban, sibara ka tubut Kristus. Oto kau nukua kam surá.

16Kau isop-sop tiboiet Kristus simasut panukanan, ka bagat paatuatmui. Kau nupangantoman kam katubu, elé kau nupangantru kam katubu, bulat sibara ka sikut paatuat simakolou. Uraiaké kam urai masmur, samba urai pasiumun, elé urai paamian. Puurai kam masiumun'aké Taikamanua, bulat sibara ka surat bagamui.

17Oto apa lé nugalai kam, elé nukua kam, buítá ka onin Tuhan Jesus nugalaiaké kam nia, elé nukua kam nia. Kua kam pusurakat ka tubut Ukkui Taikamanua, kalulut sangamberinia sigalaiakenen Jesus néné, sibailiu puuktunganmui.

18Kam saina, sibara sikalaleman! Bulat kau numareddet kam, ka nga-nganda taimanteumui. Aipoí, buítá kisedda puparaboananmui, siripot sipasesese ka arat tubudda tai Kariten.

19Ialeú et kam taimanteu, sibara sikalaleman! Bulat kau imanuntu bagamui ka tubudda tainanalepmui. Bá pugogoluki kam sia.

20Kam leú et tatoga! Bulat kau mariu-riu nugalaiaké kam masireddet nga-nganda saukkui sambat sainamui, siripot galaiakenenda sipuoni tai Kariten. Aipoí nenda lé, bulat iobá bagat Taikamanua.

21Iageti kam saukkui! Bá babaraaké kam pungúngukatda tatogamui, babara mabebelé bagadda.

22Oto kam sapagugulet! Buítá nureddet kam sangamberinia sikuadda tai tuanmui ka polak néné. Buí sarat ai lé rajajago kam, numarereddet kam ka nga-nganda, bulé raumun reddetmui. Tápoi buítá bulat sibara ka linat paatuatmui, nureddet kam nga-nganda, kalulut hohormatimui si Tuhan.

23Apa lé raaké galajetmui, galaimuian nia, bulat sibara ka muinet paatuatmui; kau nuaddeaké kam nia kelé si Tuhan lé galainia nupuukú; tá sarat sirimanua.

24Repdem kam, iaaké upamui si Tuhan. Upa sinarek'akenen Tuhan ka sapaamiannia, nenda leú te ka kam, nusisiló kam. Aipoí majikan pasikeletmui kineneiget, iaté Kristus.

25Oto kasei sigalai sele, silónangan ukuman, silit sele sigalaira; aipoí ka sia si Tuhan, tá irarasei sirimanuania.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran