Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

1Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ai sara simakayo, sibara bendahara sipasikeli pukayoatnia. Lepá bara panganduatra ka tubut simakayo néné, masikua palilimaina bulagat si bendahara néné ka sitá galai.

2Oto sogainangan nia sibendahara néné, kuanangan ka matania, 'Aponia néné siarepku pagalaiat tubum? Kineneiget aké ka tubukku sangamberinia pangandeatnu nupasikeli pukayoatku. Táan momoi ibailiu ekeu mitsá bendaharakku.'

3Iageti paatunangan nia si bandahara néné, kuanangan, 'Kipangan lé pá kugagalai kineneiget? Aian lé igegelai iariaké aku si tuan. Mamakkru, tá maron tubukku; patiddo-tiddou, maila aku.

4Nen, akusesengan paatuat; oto ké iariakéan baí aku si tuan, buítá kubesíaké ramaigi saaleiku sipasinanappit aku ka lalepra!'

5Oto sogainangan sia si bendahara sangamberi sipuuutak ka tubut tuannia. Aikua ka tubut siooi boikí, 'Piga nuntu utaknu ka tubut tuanku?'

6Iageti kuanangan nia, 'Ai sangotu ngatappaiat tula.' Oto kuanangan ka matania si bendahara, 'Aikoíné surat utaknu. Uddet'aké ekeu, pelé ola nusurat'aké: lima ngapulungan lé.'

7Lepá kuanangan ka tubut siooi sikarua, 'Kekeu, Saraina, piga nuntu utaknu?' Aleginangan nia, 'Sangaribu ngagoni gandum.' Oto kuanangan ka matania si bendahara, 'Aikoíné surat utaknu. Surat'akéan lé balu ngotu ngagoni.'

8Oto umunnangan nia si majikan, bendahara sitaimaroipo néné, kalulut againa pagalai; aipoí taikapolak peilé maagai masipagaba enung'akenenda, belé peilé sia tatogat pupatokat."

9Lepá kuanangan nia mitsá Jesus, "Arep'aké kam sikuakku néné! Pakei kam pukayoat polak néné pasigabamui saalei, bulé ké táan anai katukaunan nia mitsá bulagat néné, silórangan kam ka kudduat simatom.

10Ké atukatonemingan nia baga ka puukuket sigoisó, tukakatonemi leú te nia baga ka puukuket sabeu. Tápoi ké tá tukatonemi nia baga ka puukuket sigoisó, tá leú te tukakatonemi nia baga ka puukuket sabeu.

11Oto ké beringan ka puukuket pukayoat polak néné, táan atukatonemi kam baga, kaseian lé ikakatonemi kam baga ka puukuket pukayoat ketsat?

12Ialeú et, ké beringan ka bibiletda sabagei, táan atukatonemi kam baga, kaseian lé masiaaké ka tubumui ikep'akenenmui?

13Bulat tá te momoi ragalai galajetda, ké murua tuanda; aipoí tá isoppi ka tubut sisara peilé makaté bagania, belé peilé ka sisara, elé ka tubut majikan sisara peilé matopit nia belé peilé ka sisara. Oto kisedda leú te kam ka kam. Tá momoi nupalopru kam ruania galajet; iaté galajet Taikamanua samba pukayoat."

14Iageti kelé araarep nia sikuat Jesus tai Parise, gagatiddangan leú et nia, ai lé poí iaagai bagadda, alau bagadda ka bulagat.

15Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Kam te néné, ka matat sirimanua, ituitsó kam, bulat kéan lé simatopit, tápoi ai lé iaagai bagat pupaatuananmui Taikamanua. Aipoí oniakenenda sirimanua simabuak, marepé lé sia ka matat Taikamanua.

16Surukat siaket Mose samba nganturatda tai nabi, riu-riu lé ituenung'aké, pat aili ka tetrenia si Johannes Sipasiraraú. Ka tetret nenda leú et Katuareman Simaerú pagalaiat Purimataat Taikamanua, riu-riu leú itupaarep. Oto bulat siagai kabagangan lé rabesíaké ibailiu sia paamian Taikamanua.

17Oto manua samba polak peilé malabbei tatá, tá ituenung'aké sara takat surat Surukat Taikamanua.

18Kasei sigalak sinanalepnia, lepá putalimounangan mitsá ka tainanalep bagei, sipaeelet lé nia. Ialeú et sipalalep'aké sinanalep sigalak, sipaeelet leú et nia ka sia."

19"Ai sara simakayo. Bulat sarat simakeppu saki lé leppeinia. Bulat sipususukkra lé kannia senen gogoi.

20Iageti ai aragalak'aké sara simagebá ka bet-bet matatbaliu lalepnia, iaté sipuoni si Latsarus. Bulat salú lé ka tubunia lubbé.

21Aiuukat ikom porat kan sibebelé ka tei mejat simakayo néné. Tápoi jó-jó lé amei masibolot suat lubbénia.

22Oto lepá langónangan nia simagebá néné. Iageti abbitrangan nia samalaika ka manua, ka kudduat simaerú, ka kup-kup Abraham. Ka sia simakayo leú et langónangan nia, tápoi ararateiaké lé nia ka sia.

23Iageti pangoriknangan leú et simakopé ka laggaira simamatei ka taikabaga. Oto kelé aiteilaaké matania ka pata, itsónangan si Abraham ka sareunan, ai nia sedda ka sia si Latsarus ka kup-kup Abraham.

24Oto pusoganangan leú et ka tubut Abraham, 'Ale Ukkui Abraham! Kau imakaté bagam ka tubukku. Kua peité ka matat Latsarus, bulé isop-sop'aké singongaínia ka oinan itep-tep'aké nia ka jalaiku. Aipoí bulat makopé besínia kupangorik ka bagat api néné!'

25Tápoi kuana lé nia si Abraham ka matania, 'Repdem lé sirou: kekeu, ka sanganantat purimanuaiatnu, sarat simaerú lé anusiló, tápoi ka sia geti kai Latsarus, sarat sikataí lé aisiló. Oto masanang lé nia ka sia sené, tápoi ekeu geti kekeu, mangorik'an lé nugagalai sedda.

26Paobánangan pei bagei, aian ka oggakta guluggú simakopé keru, bulé tá ioi raei sibabara sené, ei sedda, ialeú et sibabara sedda, oi sené!'

27'Oto ké kisedda baí galainia, Ukkui, kutiddouan lé ka tubum, bulé nukoiniaké si Latsarus ka lalepra saukkuiku.

28Aipoí ai sia lima sasarainangku sedda. Koiniaké si Latsarus, bulé ikua ka matadda, buí ratugurú ka sia ka kudduat paoreat néné.'

29Iageti kuanangan ka matania si Abraham, 'Aian ka tubudda bukot Mose samba bukodda tai nabi! Kauan lé rareddet nia sangamberi sitususurat ka bagania!'

30Oto kuanangan nia simakayo, 'Tápei iaaili ké sarat nenda Ukkui, Abraham. Ké ai baí sia sitususuru ka simamatei siailiaké sia, iapeité rabauaké paatuatda.'

31Tápoi kuana lé nia si Abraham ka matat simakayo, 'Ké tá maletsei ka bagadda ka surukat Mose sambat ka sikuadda tai nabi, ialeú' té taimatonem bagadda, kenanen bara sitususuru mitsá ka simamatei.'"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran