Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Iageti puriórangan sangamberidda sipurarappat, abbitrangan Jesus ka matat Pilatus.

2Oto joakérangan nia sedda. Pelé nga-nganda, "Akuaili kai nia sirimanua néné, aipapepepe siberikabaga. Aipatutubbuji bagadda sirimanua simigi, bulé tá rabaya pajá kai Kaisar, aipoí aikua Kristus lé nia ka sia néné."

3Iageti nou-nounangan Jesus si Pilatus, kuanangan, "Bulatnia Rimatadda tai Jahudi leú ekeu néné?" Kuanangan ka matania Jesus, "Bulatnia, kelé sikuam."

4Oto kuanangan ka matadda tai imam sabeu sambat ka tubudda sirimanua simigi si Pilatus, "Bulat beri sara akusese selenia sirimanua néné, imateú tuukum'aké nia."

5Tápoi memei lé raroron'aké nga-nganda masináná si Pilatus, pelé nga-nganda, "Ka ngantomannia nenda aipatutubbuji bagadda sangamberi sikukuddu ka laggai Judea; siboikí ka Galilea, oto kineneiget aiailingan sené."

6Oto kelé aiarep nia si Pilatus sikuadda néné, nou-nounangan sia, pelé nga-ngania, "Taleú tai Galilea lé nia sirimanua néné?"

7Kelé arasegéaké nia ka tubut Pilatus, kukuddu nia Jesus ka kupkumen Herodes, koiniakénangan sia rataroaké nia kai Herodes, aipoí ka tetret nenda ai nia ka Jerusalem ka sia si Herodes.

8Oto bulat angká lé bagania si Herodes aiitsó Jesus, aipoí amaburúan aiarep pagalaiat tubut Jesus, samba bulat aikikiddiy iitsó tubunia. Ibesíaké iigbuk igalai kerek, Jesus.

9Kalulut néné panounoginangan nia si Herodes, tápoi bulat beri sara tá aialegi nga-ngania, Jesus.

10Beri leú et ka sia tai imam sabeu, ai leú et sia ka sia sedda masijojoaké Jesus simakopé.

11Iageti paloloinangan nia samba paguileakérangan nia Jesus tai Herodes sambat saladdounia. Lepá kaurangan ka tubunia saraubat purimataat, iageti toiliakérangan nia mitsá ka tubut Pilatus.

12Ka gogoi nendangan té arataddaaké arapasuruak mitsá ka sia si Pilatus sambat si Herodes, aipoí bulat sitaipaoobá lé sia siboikí.

13Iageti rurúakénangan sia si Pilatus tai imam sabeu sambat tai bajá, samba leú et sia tai rayat,

14kuanangan ka matadda, "Amoi kam sené masitaroaké sirimanua néné ka matakku. Samba anukua kam aipepeaké pupaatuananda sirimanua simigi. Oto kineneiget bulat ka matamuian akupareksa nia. Tápoi bulat beri sara akusese jo sigalainia, kelé sisusuiakenenmui ka tubunia.

15Beri ka sia si Herodes leú et, kisedda leú et sipinaatunia; aikoiniaké koí Jesus ioi mitsá ka tubumai. Bulat tá mateú tuukum'aké nia simateiakenen sirimanua néné, kalulut tatat jonia.

16Kalulut néné, masipabóbokiniangan lé kugagalai, lepá belaakékungannia."

17[Kelé simarei-rei senen ipot Punen Paska, buítá ibelaaké ka sia sara situuukum.]

18Iageti pugereirangan sangamberidda siparururú sedda, pelé nga-nganda, "Mateiaké lé nia! Oto belaakénungan ka kai si Barabas!"

19(Si Barabas néné, atuukum'aké nia, kalulut aibaraaké pulamagat ka laggai Jerusalem, samba leú et pasimamateiakéna sirimanua.)

20Ka sia geti si Pilatus, ai lé igegelai ibelaaké Jesus. Kalulut néné, panibonangan mitsá ka matadda sirimanua simigi.

21Tápoi memei lé raabeuaké nga-nganda mugerei masikua, "Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga! Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!"

22Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi si Pilatus sikatelunia, "Apa poi jonia? Bulat tá akusese beri sara jonia, imateú tuukum'aké nia simateiakenen! Masipabóbokiniangan lé kugagalai, lepá belaakékungan nia."

23Tápoi ia pei raalá karoronda mugerei rabesíaké itupattáaké Jesus ka loiná siliktenga. Kalepakatnia tá leú amusiboboi gereira.

24Iageti orak'akénangan ukum simateiakenen ka tubut Jesus, si Pilatus, siripot kiddiyet bagadda sirimanua simigi.

25Oto belaakénangan leú et ka sia si Barabas siripot siniddoura, iaté sara situuukum kalulut aibaraaké pulamagat samba pasimamateiakéna sirimanua. Iageti segéakénangan Jesus ka kabeira, bulé ragalai siobára ka tubunia.

26Iageti abbitrangan leú et Jesus. Oto talagat pueenungra, paseseakérangan si Simon tai Kirene, ai nia memei ka Jerusalem. Alárangan nia, paksaddangan nia bulé ibairat siliktenga, masitut Jesus.

27Maigi sia sieei masitut Jesus. Ka talagadda ai piga pá tainanalep. Tainanalep néné ai sia mugegeri masisoibi Jesus.

28Iageti pitsanangan sia tainanalep, Jesus, kuanangan ka matadda, "Ale kam tainanalep sibabara ka Jerusalem! Bá sosoibi kam aku. Tubumui samba tatogamui lé soibi kam.

29Aipoí iaaili te tetrenia rakua, 'Apanganté erut uktukra tainanalep sitaipususuruket samba sitaipususulé samba leú et sitaipasitotottoni toga!'

30Ka tetret nenda te rakua ka tubut leleu, 'Sak-sak kai kina leleu!' samba ka patinambu-tinambu, 'Labbú kai!'

31Aipoí ké beringan ka tubut loiná sipuririmanua aragalaiakéan ka tubunia kisedda, oto sarapeite ka tubut loiná simamantei, igit ragagalaiaké ka tubunia ka sia!"

32Oto ai sedda sabagei araabbit rua sikataí paraboat, bulé tuukum'aké sia ka sia simateiakenen sambat Jesus.

33Kelé arasegé ka sara kudduat sipuoni, "Lakkupat", siliktengaakérangan Jesus sambat nenda sirua sikataí paraboat; sara kai kattoetnia, samba sara mitsá kai katsiunia.

34Iageti paniddounangan Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, appéaké jodda. Aipoí tá raagai aponia sigalaiakenenda néné!"

35Oto pauktukrangan leú et raparubei bibilet tubut Jesus. Ka sia sirimanua simigi leú, amei leú et sia ka sia sedda paigbuk. Ka sia tai bajára tai Jahudi, riu-riunia lé rapaloloi Jesus, rakua ka tubunia, "Sabagei airop'akéan sia. Oto ké sibulatnia Rimata Sipaarau sipilit Taikamanua baí nia néné, kauan isibo ibuet tubunia kineneiget, bulé ibela!"

36Tai tentera leú ka sia, arapaloloi leú et Jesus. Iageti ei sia rakau lónia anggur simalagá.

37Kuaddangan ka matania, "Ké Rimatadda tai Jahudi baí nia ekeu néné, kauan buet'an tubum, bulé nubela!"

38Iageti ka loiná siliktenga, saliu uténia, ai arasurat'aké nga-nga sipasikukua, "Nia té néné, Rimatadda tai Jahudi."

39Beri leú et sara ka talagadda sirua sikataí paraboat néné leú, aipaloloi leú et Jesus. Aikua, "Rimata Sipaarau tebaí ekeu, elé? Oto kauan buet'an tubum nubela, lepá oi ekeu nurop'aké kai ka kai, bulé kubela kai!"

40Iageti anunangan nia alei nia, pasasambadda sikataí paraboat, pelé nga-ngania ka tubunia, "Ale, tá malotó ekeu ka Taikamanua? Kirénangan tedda makeré tatuukum simateiakenen.

41Sarat néné lé, ukuman sisilóta ka sita, pasese siripot kataíta. Tápoi ka sia geti, bulat beri sara jonia!"

42Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Ale Jesus, ké aian ekeu muririmata, repdem aku!"

43Oto kuanangan ka matania Jesus, "Kau imatonem bagam ka sikuakku néné, Gogoi néné, makeré taei ruatta ka Paradaiso."

44Iageti malegre bóbó pulurua sinágó, magep-gepnangan matat sulu. Oto taddaakénangan imagep-gep sangaliot laggai, pat aili bóbó telu ka soibokat.

45Mabiritnangan leú et ka sia komang kekre ka bagat Uman Taikamanua, silá oi rua.

46Iageti pugereinangan Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui! Ka tubum lé kusegéaké tubukku néné!" Oto kelé aikua néné, tatá-aitatá engania.

47Kelé aiitsó nia sibabara néné utéra tai tentera, umun'akénangan leú et Taikamanua. Pelé nga-ngania, "Oto bulat sibulatnia leú, tá anai jonia sirimanua néné!"

48Oto sia sangamberidda sieei paigbuk, lepá araitsó nia sangamberi sibabara néné, toili sia; tápoi bulat makopé taisesena bagadda.

49Beri leú et ka sia tainanalep sipaaleiaké Jesus, iaté sipasitutut nia barania ka Galilea, ai sia masiiigbuk ka sareunan sangamberinia sibabara néné.

50Oto ai sara sipuoni si Josep, sibabara ka Arimatea ka propinsi Judea. Simatopit samba simaroipo baga lé nia. Ai lé ingengenaaké tubunia ioi Purimataat Taikamanua. Kenanen nia ka sia néné sara laddou Mahkama Puaranan, tápoi tá maré-ré nia ka siteúakenenda, samba leú et ka sigalaiakenenda tai mahkama.

51(23:50)

52Iageti einangan leú et ka tubut Pilatus, itiddou bulé iobáaké ialá tubut Jesus simamatei.

53Oto gorosot'akénangan tubut Jesus simamatei néné, ka loiná siliktenga, iageti tabutnangan nia komang simabulau simabau. Galak'akénangan nia ka bagat ratei leleu bukkú sikailú. Ratei néné, tápei atupakei.

54Gogoi nenda iaté gogoi Jumat, tápoi amalegrengan leú et iaili gogoi Sabbat.

55Ka sia tainanalep sipasitutut nia barania ka Galilea leú, amei leú et sia ka sia, raiitsó kipa katugalangan Jesus ka bagat ratei.

56Oto lepá toili sia rapatarek pasingi-singin samba leú et tula simasingin, masitulaji tubut Jesus simamatei. Tápoi ka gogoi Sabbat puariddangan, masitut ka sikuat surukat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran