Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Iageti ka gogoi Menggui, maseggei peilé ameian sia tainanalep ka puariat, raabbit pasingi-singin sinarek'akenenda.

2Kelé arasegé ka puariat, itsórangan atuguilúan bukkú takket ratei.

3Oto gurú sia ka bagat ratei, tápoi tá arasese sedda tubut Tuhan Jesus simamatei.

4Ai sia sedda muririó, aipaiingo sia, rapaatu sibabara néné, tulut rió-arapurió ka bébéra rua sipuleppei simakirisau.

5Oto bulat simakopé lotóra, iageti purappoddangan ka polak. Lepá kuaddangan ka matadda sirua néné, "Nugagaba kodda kam nia sipuririmanua ka talagadda sirimanua simamatei?

6Tá anai nia sené. Atusurungan nia! Repdem kam kelé sikuania ka matamui ka tetret ai peilé nia mukukuddu ka talagamui ka Galilea.

7Iaté, 'Buítá rasegéaké Togat Manusia ka kabeira sijo, bulé rasiliktengaaké nia. Iageti ka gogoi sikatelunia, suru nia mitsá.'"

8Oto iapeité repdemrangan nia ka sia tainanalep kelé sikuat Jesus, ka matadda.

9Kelé aratoili tainanalep baradda ka puariat, pungu-nguan'akérangan nia sangamberi sibabara néné ka matadda tai apostel sipulurua sambat ka matadda sipasiuluinia sabagei.

10Sia tainanalep sipasisesegéaké ka matadda sipasiului Jesus, iaté: si Maria Magdalena, si Johanna sambat si Maria inan Jakobus samba tainanalep saaleira sabagei.

11Tápoi ka bagadda lé te ka sia tai Apostel tá sibulatnia sikuadda néné. Bulat beri tonem bagadda ka sikuadda tainanalep néné.

12Tápoi ka sia geti si Petrus, kelé aiarep nia, suru nia, pabalaunangan leú et, iei ka puariat. Iageti kuiluakénangan tei-teinia iloggouaké bagat ratei, tápoi sarat komang poposa lé aiitsó. Oto toilinangan leú et ka ingon baga, masipaatu pagalaiat sibabara néné.

13Ka gogoinia nenda leú et, ai sia rua sipasiului Jesus sieei ka laggai Emmaus. Ai pulu sara ngakilometer reunannia ka Jerusalem.

14Ai sia mueenung, airapalalaibóaké pagalaiat sibabara néné.

15Oto talagat patitibojidda nia, lotsit-aitulotsit Jesus, paenung'akénangan leú et sia.

16Airaiitsó nia Jesus, tápoi kelé ai lé apa pá sisakkeri matadda buí raagai nia.

17Iageti tekánangan sia Jesus, pelé nga-ngania ka tubudda, "Aponia baí nenda nupalalaibóaké kam ka enungan?" Oto ari arapuenung, sulei lé matadda, kalulut reu-reu bagadda.

18Lepá nou-nounangan nia sara ka talagadda, iaté sipuoni si Keleopas, "Taleú saram'an lé ukkui, tairauma sikukuddu ka Jerusalem, sitaiagai sibabara simaruei néné?"

19Oto kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Aponia poi sibabara?" Pelé nga-nganda, "Néné lé, pagalaiat sipuaaili ka tubut Jesus, si Natsaretna. Nabi lé nia. Bulat simakerek tiboiet samba ai ka tubunia gege simaron, ka matat Taikamanua sambat ka matadda sangamberi sirimanua.

20Arasegéaké nia tai imam sabeu sambat tai bajá ka bangsatta ka kabeira sipasiukum, bulé tuukum'aké nia simateiakenen, iageti siliktengaakérangan leú et nia!

21Bulat akukaroningan kai nia baga, ibelaaké bangsa Israel. Katelungagogoinangan té néné, lepána aibara sibabara néné.

22Sarapei mitsá, ai sia piga pá tainanalep ka talagamai arabaraaké kakiseiat ka bagamai. Araei simaseggei peilé ka puariat.

23Tápoi tá araitsó sedda tubut Jesus simamatei. Lepá toili sia, kuaddangan ka matamai, iitsóra malaika, samba kukuadda ka matadda, samalaika, katususurut Jesus ka simamatei.

24Lulut néné, eirangan leú et piga pá saaleimai ka puariat. Kelé arasegé, bulat tá aijulut kelé ka sikuadda tainanalep; sarat ka sia néné, tá araitsó tubut Jesus."

25Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat sitaiagai paatuat lé kam néné! Bulat maburú nukatonemi kam baga sangamberi sikuadda tai nabi!

26Kipa, tá poi mangorik lé boikí igagalai Rimata Sipaarau, kei mei nia ka pulatsanannia?"

27Iageti taddaakénangan ikolouaké ka matadda, Jesus, sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, pagalaiat tubunia, barania ka sinurat'akenen Mose, pat aili ka sinurat'akenenda tai nabi.

28Kelé aramalegre ka laggai ailiakenenda, galainangan Jesus kelé baí iririu-riuaké lé ipuenung, isabauaké laggai.

29Iageti keraakérangan itui-tui, Jesus. Kuaddangan ka matania, "Ka kudduatmaian lé tapugogogoi, aipoí kineneiget masosoibóan lé sulu, aian pei magegep-gep." Iageti pugogoirangan leú et ka kudduatda.

30Oto ai sia mukokom, alánangan roti, Jesus, kuanangan surá ka tubut Taikamanua, lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka tubudda.

31Bulat iapeité agairangan pu-Jejesus nia. Tápoi lepá agounangan nia ka matadda.

32Iageti patiboddangan pasasambadda, "Ale, tenan lé ka bagatta poa-poau, ka tetret aipatiboaké sita ka enungan, aipakolou ka sita bagat tiboiet ka Buko Sipunenan, elé?"

33Iangan leú et gogoinia, toili sia ka Jerusalem. Segé sia sedda, ailiddangan ai sia parururú ka sia sipasiului sipulusara sambat sipasiului sabagei.

34Iageti kuaddangan ka matadda, "Bulat sibulatnia, atusurungan nia mitsá si Tuhan! Aipatoiláan tubunia ka tubut Simon!"

35Oto taddaakérangan nia ka sia sipasiului Jesus sirua néné, masipungu-nguan'aké sangamberinia siitsóra ka enungan, samba leú et ratiboi, kipa aioi araagai nia Jesus, aipaaabbó roti.

36Ai peilé ranununuaké siitsóra, tulut rió-aipurió Jesus ka talagadda. Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Bulé ipaalei kam aban Taikamanua!"

37Oto tugégérangan leú et pagalú lotóra bagei. Aipoí ka bagadda te sanitu lé araitsó.

38Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Malolotó kodda kam? Samba iparurua kodda bagamui ka tubukku?

39Itsó kam néné kabeiku samba rerekku. Bulat aku lé néné! Rape peité kam aku samba lelek'aké peité kam! Aipoí ka sia sanitu, tá anai akkulá samba tolatnia, kelé siitsómui ka tubukku kaku néné."

40Aikukua kelé néné Jesus, aipatotoilá ka tubudda kabei sambat rerenia.

41Tápoi kelé iitsó tápei matotonem bagadda ka tubunia, kalulut angkat bagadda samba kisei ka bagadda, kuanangan ka matadda Jesus, "Taleú ai kanmui sené?"

42Iageti kaurangan ka tubut Jesus sangapaggla iba sigoreng.

43Oto alánangan nia nenda iba Jesus, komnangan leú et nia ka matadda.

44Lepá kuanangan ka matadda Jesus, "Iaté néné kelé siniboiku ka matamui, ka tetret ai peilé aku ka talagamui: buítá muaili sangamberinia sitususurat pagalaiat tubukku ka bagat Bukot Mose, samba tai Nabi, samba leú et ka Mazmur."

45Iageti bukaakénangan paatuadda Jesus, bulé raagai katukolobat tiboiet sitususurat ka Buko Sipunenan.

46Lepá kuanangan ka matadda, Jesus, "Ka bagat Buko Sipunenan, ai atusurat'aké, buíta mangorik nia boikí Rimata Sipaarau néné, samba buítá tusuru nia ka simamatei ka gogoi sikatelunia.

47Samba leú et, buítá ka oninia, tupangantoman sangamberi taikapolak, bulé rabauaké paatuatda, iappéaké jodda Taikamanua. Samba Katuareman Simaerú néné, buítá tapakakra barania ka Jerusalem.

48Oto kam te sipasimumuneng'aké sangamberinia néné.

49Ai leú kukoiniaké ka kam Ketsat Sipunenan, kelé sitonéakenen Ukkui. Tápoi buítá mariu-riu nungena kam nia ka Jerusalem néné, teret sop-sopna ka tubumui geget Taikamanua."

50Lepá abbitnangan sia sipasiuluinia Jesus, raei ka Betania. Segé sia sedda, totoiakénangan kabeinia Jesus, sukat'akénangan leú et sia.

51Oto aisusukat'aké sia, tusakainangan leú et ka manua, iageti pasaraddangan leú et.

52Iageti purappoddangan leú et masipaniddogi nia, lepá toili sia ka Jerusalem ka angkat baga sabeu.

53Samba riu-riunia lé raumun'aké Taikamanua ka Uman Taikamanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran