Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Lepá sogainangan sipasiuluinia sipulurua Jesus, kaunangan ka tubudda gege masiusiaké ketsat sikataí samba masialeaké besí.

2Iageti koiniakénangan leú et sia raei masialeaké simabesí samba masipaarep pagalaiat Purimataat Taikamanua.

3Kuanangan ka matadda Jesus, "Buí nuabbit kam apa pá panarenganmui ka puenungananmui. Tuturámui leú et buí nuabbit kam nia. Kisedda leú et suppit paniddoumui bulagat, elé balutmui, elé bulagat elé rua leppeimui, buí nuabbit kam nia.

4Kaipa laggai rasiló kam, seddangan té nukukuddu kam teret iaili tetrenia nutui-tui kam, nukaddiuaké kam laggai nenda.

5Iageti mitsá kaipa laggai tá rasiló kam, kei mutui-tui kam sedda, só-sóakémuian abu ka reremui, kelé sara toggaiat uukum'akéna sia Taikamanua, kalulut taiobára masiarepi ngantomanmui."

6Iageti eirangan leú et sipasiuluinia Jesus, seneirangan laggai, masipararat Katuareman Simaerú, samba masialeaké simabesí ka senen kudduat.

7Kelé aiarep nia si Herodes rimata ka Galilea, sangamberi sibabara néné, maingonangan leú et. Aiarep poí arakua nia sirimanua, amurimanuangan nia mitsá si Johannes Sipasiraraú.

8Iageti ai leú et sia sabagei sipasikukua, aian nia mitsá ka sia si Elia. Tápoi ka sia sabagei arakua, amurimanuangan nia mitsá sara ka talagadda tai nabi siburú.

9Oto kuanangan nia ka sia si Herodes, "Akukoiniakéan sia ratippú lolokkat Johannes. Tápoi ka sia geti sinéné, kasonia? Amaigingan akuarep pagalaiat tubunia sirimanua néné." Iageti besíakénangan iitsó tubut Jesus, si Herodes.

10Iageti kelé aratoili sipasiului Jesus, pungu-nguan'akérangan leú et sangamberinia sigalaiakenenda ka tubut Jesus. Oto lepá nánánangan sia sipasiuluinia, Jesus, raei sambadda, rasaraaké tubudda ka laggai Betsaida.

11Tápoi kelé araagai nia sirimanua simigi, eirangan leú et masitut Jesus. Oto silónangan kaeeira ka tubunia Jesus. Iageti tiboinangan ka matadda pagalaiat Purimataat Taikamanua. Aleakénangan leú et simabesí ka talagadda.

12Kelé aimasoibó, ei sia sipasiuluinia ka tubut Jesus, masikua, "Simatangeu lé te kudduatta néné, Tuhan. Oto maerú peilé nukua ka matadda raei masigaba kanda samba pugogoiatda ka palagga-laggai sabeu samba sigoisó simalegre sené."

13Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Kam'an lé ipakokom sia." Oto belan nga-nganda lé sipasiuluinia, "Ka kai poí sené, sarat lima nga aggro lé roti samba rua ngamuneng iba. Taleú memei peilé kai masisaki kanda sangamberidda néné?"

14(Sedda, ai sia lima ngaribu igidda taimanteu.) Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kua kam ka matadda sirimanua simigi néné, bulé rabagguak tubudda muuddet. Sangabagguak lima ngapulu sia igidda."

15Oto galaiakérangan nia sipasiuluinia, kelé sikuat Jesus ka matadda.

16Iageti alánangan silima nga aggro roti sambat sirua ngamuneng iba, Jesus, teilanangan manua, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá paabbónangan nia roti sambat iba, Jesus, kaunangan nia ka sipasiuluinia raparubei nia ka sirimanua simigi.

17Iageti pukomrangan leú et sangamberidda bulat pat segé ektekra. Lepá rurúakérangan sipulelegei, sipasiuluinia, ai pulu rua ngagarágá iginia.

18Ka sara gogoi, ai nia mani-niddou Jesus, taget'akérangan nia sipasiuluinia. Iageti kuanangan ka matadda sipasiluinia, Jesus, "Siripot siarepmui ka kam ka nga-nganda sirimanua, kasonia rakukua aku kaku néné?"

19Iageti alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ai sipasikukua, si Johannes Sipasiraraú lé ekeu néné. Tápoi ai leú et sia sipasikukua, ekeu néné, si Elia. Iageti arakua mitsá ka sia sabagei, ekeu néné, iaté sara nabi siburú, tápoi amurimanuangan nia mitsá."

20Oto kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Tápoi kam ka kam, kasonia nukukua kam aku, kaku néné?" Pelé nga-ngan Petrus ka sia, ikua ka matat Jesus, "Ekeu geti kekeu néné, Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua."

21Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Buí tebaí nupoiliat kam sangamberinia néné ka sabagei."

22Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda Jesus, "Ka sia poí Togat Manusia, buítá iorik sene ngamata paoreat sibara ka tai bajá, sibara ka tai imam sabeu samba sibara ka tai guru paamian. Iageti mateiakérangan nia. Lepá ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua."

23Oto kuanangan ka matadda sangamberi siparururú sedda, "Kasei siobá masitut aku, kau igalak'aké galajet puuktungannia sarania, samba kau ibairat siliktengania senen gogoi, ia leú et, kau imariu-riu itut aku.

24Aipoí kasei sikera engania, nia té malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sibuluaké engania kalulut aku, nia té masiiikep'aké purimanuaiat sitaitatatá.

25Aponia poi uktuknia sara sirimanua, kenanen moi iikep'aké sangaliot polak néné, ké ai lé ipakakataí elé ai lé malilimai purimanuaiatnia?

26Kasei maila masimuneng'aké aku samba sitaimatonem baga ka ngantomanku, maila leú te nia ka sia Togat Manusia masimuneng'aké nia ka tetret kaoijanannia ka gegenia, sambat ka geget Ukkui samba leú et ka gegetda samalaika sipunenan!

27Bulé nuagai kam nia: ai te sia ka talagamui néné sené, tá inananam kamateiat, teret itsóra ipurimata Taikamanua."

28Kelé aitukapplu enem ngagogoi burúnia lepat aipungantoman Jesus, abbitnangan sia Jesus, iaté si Petrus, si Johannes, sambat si Jakobus ka sara leleu, maniddou.

29Oto ai nia mani-niddou Jesus, siliynangan pumataatnia, iageti pukinamnangan leú et saraubánia.

30Lepá lotsit-aratulotsit ka sia rua taimanteu, iaté si Mose sambat si Elia, patoilárangan tubudda ka toro sibara ka manua. Amoi sia ka tubut Jesus, rapatiboji pagalaiat kamateiat Jesus. Aipoí táan mauuju ipuaili ienungi nia néné, Jesus ka Jerusalem.

31(9:30)

32Ka tetret nenda, ai lé sia mauuneng tai Petrus sambat saaleinia, tápoi lepá tulut suru sia, itsórangan iputoro tubut Jesus, samba sia sirua ai sia muririó ka bet-bet Jesus.

33Aian lé ragegelai rakaddiuaké Jesus, karuadda néné, kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Guru, bulat maangká bagatta mukuddu sené. Maerú lé kurióaké kai telu ngambua sapou: sara kekeu Tuhan, sara kai Mose, sambat sara mitsá kai Elia." (Tápoi kei ikukua kelé néné si Petrus, tá aiaagai kolou sikuania.)

34Oto talagat paninibo nia si Petrus, kuneminangan sia tinobut manua, pat bara lotóra.

35Lepá maarepnangan nga-nga ka tinobut manua sipasikukua, "Nia té néné Togakku, sipiliyku. Reddet kam nga-ngania!"

36Lepána lé aimaarep nga-nga néné, itsóra lé nia Jesus, saranangan lé sedda. Oto aramengmeng'aké lé sipasiuluinia sangamberinia néné, bulat beri tiboira nia ka sabagei siitsóra néné.

37Kelé aimapató gorosot nia Jesus sambat sipasiuluinia sitelu, baradda ka leleu. Lepá oirangan leú et sirimanua simigi masitaget'aké nia.

38Iageti pugereinangan leú et sara ukkui ka talagadda sirimanua simigi, kuanangan, "Ale Guru, konan pei nuitsó togakku. Aipoí sarania lé togakku!

39Ké itaddaaké ibesiki nia sanitu togakku néné, pugereinangan leú et, lepá pusironnangan tubunia, pat bela bubut ka ngungunia. Tá muaari ibesiki nia ketsat sikataí, samba tá iobá ibelaaké tubunia ka tubut toga!

40Akutiddouan ka tubudda sipasiuluinu, bulé rausiaké nia ketsat sikataí néné, tápoi tá amoi arausiaké nia."

41Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat kipa lé pá kam néné! Simapepepe samba sitaimatonem baga ka tubukku lé kam néné! Kipangan lé burúnia kukuddu ka talagamui, samba kupaom bagakku ka tubumui? Kauan, abbit nia sené nenda togam!"

42Ai nia memei toga néné masiailiaké Jesus, parapdamnangan nia ketsat sikataí, ka polak; iageti pusironnangan tubunia. Oto kuanangan ka tubut ketsat sikataí, Jesus, ibela ka tubunia. Iageti ale-aimale toga néné. Lepá toiliakénangan nia mitsá toga néné, ka tubut ukkuinia.

43Bulat kisei lé ka bagadda masiitsó kopet beunan geget Taikamanua. Ai peilé sia mukekeppu ka baga sirimanua simigi kalulut kisei ka bagadda sigalainia, kuanangan mitsá ka matadda sipasiuluinia, Jesus,

44"Bulat lelek'aké kam sikuakku néné, buí nukalipogi kam nia: Tusesegéaké te Togat Manusia ka kabeira sirimanua simagege."

45Tápoi tá ikokolou ka bagadda sikuat Jesus néné. Ai lé poí tupakekele ka tubudda sipasiuluinia Jesus, bulé buí raagai nia. Tápoi tá maró bagadda masinou-nou katukolobatnia ka tubut Jesus.

46Iageti ka sara tetre, bara paukelat ka talagadda sipasiului Jesus, rapaukeli kasonia oniakenen siabeu tiboi tubu ka talagadda néné.

47Tápoi kelé aiagai nia sipinaatudda néné, Jesus, alánangan sara tatoga sigoisó, rióakénangan nia ka bébénia.

48Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kasei sisiló toga néné kalulut aku, bulat aku lé te galainia aisiló. Samba kasei sisiló aku, sipasikokoioniaké aku lé te galainia aisiló. Aipoí sia oniakenen sigoisó tiboi tubu ka talagamui, niaté simakopé beunan tiboi tubu!"

49Iageti kuanangan si Johannes ka matat Jesus, "Akuitsó kai sara sipasiuusiaké sanitu ka onim, Tuhan. Oto aséakémaian nia, aipoí nia ka sia néné, tá aleita."

50Tápoi kuana lé nia Jesus ka matat Johannes sambat ka matadda sipasiuluinia sabagei, "Bá aaséaké kam nia, aipoí sia sitaisaggangi kam, niaté aleimui."

51Kelé aimalegre tetrenia iaili gogoi katusakaiat Jesus ka manua, teúakénangan mei ka Jerusalem.

52Iageti koiniakénangan sia raei boikí. Oto eirangan leú et boikí sia sikoiniakenen Jesus néné, gurú sia ka sara laggai, ka Samaria masipatarek sene ngamata siripot pakeiet Jesus.

53Tápoi tá arasiló kaooi Jesus ka laggai néné, aian poí raaagai kaeei nia ka Jerusalem.

54Oto kelé araagai nia sipasiului Jesus, iaté si Jakobus sambat si Johannes, kuaddangan ka matat Jesus, "Nuobá leú Tuhan, kutiddou kai api sibara ka manua, bulé tusubuaké sia néné?"

55Iageti pitsanangan sia Jesus, pugolukinangan leú et sia.

56Lepá eirangan leú et ka laggai bagei.

57Talagat pueenung nia Jesus sambat sipasiuluinia, oi-aioi sara sipasikukua ka matat Jesus, "Kobá kutut ekeu, Tuhan, kenanen kaipa nuei!"

58Tápoi kuana lé nia Jesus ka matania, "Ka sia lamusek, ai ugunia, samba umá ai rumunnia; tápoi ka sia geti Togat Manusia, tá anai kudduat pasiariatnia tubunia."

59Lepá kuanangan Jesus ka matadda sabagei, "Tut aku." Tápoi kuana lé nia ka matat Jesus, "Obáaké lé aku boikí kuei masirateiaké ukkuiku, Tuhan."

60Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Eddangan nia ka sia simamatei rarateiaké simamateira ka sia. Tápoi ekeu geti kekeu, kenan lé masisegéaké tataddaakéna ipurimata Taikamanua."

61Oto mitsá ai leú sara amasikua ka matat Jesus, "Kuobá moi masitut ekeu, Tuhan, tápoi obáaké lé boikí kuei kusegéaké katutui-tuiku."

62Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kasei pá sia, ai nia mamamakkru polak, aipipitsa ka tei-tei, bulat tá mateú ibailiu nia sikauman Taikamanua."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel