Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

1Lepá rurúakénangan sia Sipasiuluinia sipulurua, Jesus, kaunangan leú et ka tubudda gege masiusiaké ketsat sikataí, samba masialeaké sene ngamata besí, samba sene ngamata kataí tubu kalulut oringen sikataí siorikda.

2Oninda sipasiului sipulurua néné, iaté: siboikí, si Simon (sipuoni leú si Petrus), samba sarainania si Andareas. Lepá si Jakobus, sambat sarainania si Johannes, iaté tatogat Sebedeus.

3Si Pilipus sambat si Bartolomeus, sambat si Tomas. Si Mateus sipuukú pajá, samba leú et si Jakobus togat Alpeus, samba si Tadeus.

4Sikatei-tei iaté si Simon tai Kana samba si Judas Iskariot sipajo Jesus.

5Lepá koiniakénangan sia Jesus tai apostel. Kei mei sia, pangantrunangan sia, kuanangan ka matadda, "Buí nuei kam ka laggaira sipuarat sabulungan, samba ka laggaira tai Samaria.

6Sarat ka tubudda simalilimai ka bangsa Israel lé nueei kam, lepá.

7Segéaké kam ka tubudda, táan mauuju ioi Purimataat Taikamanua.

8Aleakémuian leú sia simabesí; rimanuaakémuian sia simamatei; samba leú aleakémuian sia sibara lubbé simasappó. Usiakémuian leú et ketsat sikataí. Sangamberinia sisilómui néné, panguruat lé; oto buítá nupauruaké leú kam nia ka kam, ka sabagei.

9Buí nuabbit kam bulagatmui, iaté mas, perak, elé tembaga.

10Ialeú et, buí nuabbit kam suppit paniddoumui bulagat, elé rua saraubá, nupaatu kam, ibara panarenganmui ka puenunganan. Elé rua ngapasang sipatu. Samba leú et, buí nuabbit kam tuturámui. Aipoí bulat ai lé matatarek kanda sipugagalai galajet.

11Ké segé kam ka laggai sabeu, samba ka laggai sigoisó, gabamuian sia siobá masirauma kam. Iageti kuddu kam sedda, pat aili tetrenia gogoi katui-tuiatmui.

12Ké nuguruki kam bagat lalep, kuamuian, 'Bulé ipanukani kam si Tuhan.'

13Ké raobá masisiló kam sangalalepda, kuddu panukanan sikaumui ka tubudda. Tápoi ké geti tá raobá masisiló kam ka lalepra, toili mitsá ka tubumui, panukanan sikaumui ka tubudda.

14Iageti ké ai sia sara lalep, elé laggai sitaiobá masisiló kam, elé sitaiobá masiarepi ngantomanmui, tui-tui kam sedda, nukaddiuaké kam sia. Iageti abu sikuddu ka reremui leú, só-sóakemuian nia.

15Repdem kam sikuakku néné! Ka Gogoi Pasiukumannia sirimanua Taikamanua, tai Sodom samba tai Gomora peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka tubudda sikukuddu ka laggai néné!"

16"Lelek'aké kam sikuakku néné: Kukokoiniaké te kam, kelé biri-biri simaluluk tubu, ka talagat harimau simasagbak. Oto buítá masiku paatuatmui kelé sikut paatuat ulou, tápoi matopit kelé marpati.

17Samba, kau nusuk-suk kam tubumui, aipoí ralalabá te kam, lepá abbitrangan kam ka matat rapat sabeu. Rapaooreji te kam, ka bagat uma paniddogat.

18Raaabbit te kam ka sauté samba ka tai rimata, kalulut puoonimui sipasiului aku. Oto ka tetret nenda te, nuaalá kam tubumui masimuneng'aké aku ka matadda, samba ka sipuarat sabulungan.

19Tápoi ké raabbit kam ka pengadilan, buí imakarat bagamui ka tiboiet tiboakenenmui, elé ka kuanenmui, masialegi nga-nganda. Aipoí, ikukua Taikamanua ka tubumui, tiboiet tiboakenenmui, ka tetrenia nenda leú et.

20Oto ka tetret nenda, kenanen baí kam masititiboaké, tápoi Ketsat Ukkui sikukuddu ka manua sikukuddu ka bagat paatuatmui lé mani-nibo.

21Iaaili te tetrenia, saraina masinganduaké bakkat sarainania bulé ramateiaké sia. Kelé kisedda leú te ka sia igagalaiaké sara ukkui ka tubut togania. Ialeú et, rasasaggangi te saukkui elé sainanda ka sia tatoga, lepá nganduakérangan sia, bulé ramateiaké sia.

22Rapulalagaki te kam baga sangamberi sirimanua, kalulut puoonimui sipasiului aku. Tápoi kasei siom'aké sangamberinia néné, teret kapplu, iaté ipaaarau Taikamanua.

23Oto ké rapaorei kam ka sara laggai, buítá nutui-tui kam ka laggai bagei. Kupoiliat nia ka matamui: Tápei te tukakapplu nugejengi kam sangalionia laggai Israel néné, amoian nia Togat Manusia.

24Tá te isasaliu pubebeunan tiboi tubudda sipasiului, ka pubebeunan tiboi tubut gurudda, kisedda leú et pubebeunan tiboi tubudda ka sia sapagugulet, tá isasaliu pubebeunan tiboi tubut tuanda.

25Tápoi ké amakeréan baí beunan tiboi tubut sara toga sikola néné, kabeunan tiboi tubut gurunia, elé beunan tiboi tubut sara pagugulet kabeunan tiboi tubut tuannia, amaerúan te. Ké araoniakéan sara ukkui ka bagat lalep si Belsebul, oto sarapeite kopet kataí nia ka sia sangamberi sikukuddu ka bagat lalepnia. Tá isoppi rakau ka sia oninda, oni bulat sisaliu kopet kataí peilé!"

26"Buí numalotó kam ka tubudda sirimanua. Tá poí anai simalipput, tá tupatotoilá, samba tá poí anai keleat, tá tupopoiliat.

27Apa sikuakku ka matamui sipinakele, kau nupaarep kam nia ka tubudda siberikabaga. Ialeú et, apa sikasat'akenenku ka talingam, kau nupaarep nia ka pulaibokatmui saaleinu sabagei!

28Buí nukalotóaké kam sia simateiaké tubu. Aipoí sarat tubu lé momoi ramamateiaké. Tápoi ketsat geti, tá momoi ramateiaké nia. Sarat Taikamanua lé bulat kalotóakenen, lepá. Aipoí ka sia, momoi imateiaké ruania, tubu samba leú et ketsat, ka api narako.

29Sangasen lé igit sakinia rua ngamuneng pit-pit. Tápoi kenanen kisedda kopet nimpit sakinia, tá anai beri sangamuneng mamatei, ké tá iteúaké nia Ukkuimui sikuddu ka manua.

30Aipoí beringan alai sipututútú ka utémui, aiaddengan nuntunia Taikamanua.

31Oto buí numalotó kam! Aipoí kam peilé makeppu saki ka matat Taikamanua, belé peilé pit-pit!"

32"Kasei masimuneng'aké pupapasiuluiku nia, ka matadda sirimanua simigi, muneng'akékungan leú te nia kaku, ka matat Ukkuiku sikuddu ka manua.

33Tápoi kasei sipakele pupapasiuluiku nia, ka matadda sirimanua simigi, pakelekkungan leú te nia kaku, ka matat Ukkuiku sikuddu ka manua."

34"Buí nupaatu kam, kaooiku néné, masiaké paabanan ka polak. Tá masiaké paabanan akuoi, tápoi pasaggangan lé.

35Akuoi iaté masipasaggag'aké tatoga simanteu ka saukkuira, elé tatoga tainanalep ka tubudda sainanda, taliku sinanalep, ka tubut ina siputataliku ka tubunia.

36Ibabailiu geti bulat saggak sabeu, iaté sia sangamberi sikukuddu ka bagat lalepnia.

37Oto ké ka tubudda saukkuira, elé ka tubudda sainanda peilé makopé katet bagadda, belé peilé ka tubukku, bulat tá mateú tuoniaké sia sipasiuluiku. Kisedda leú te, ka sia simanuntu baga ka tubudda tatogania taimanteu sambat tatogadda tainanalep belé peilé ka tubukku.

38Samba kasei sia sitaiobá masibairat loiná siliktenganda raoi masitut aku, bulat tá mateú sia sipasiuluiku.

39Kasei sikera engania, nia te malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sibuluaké engania, kalulut ron nia mutonem baga ka tubukku, nia te masisesese purimanuaiatnia."

40"Sipasisisiló kam, kenanen kam arasiló, tápoi aku lé te galainia arasiló. Ialeú et, sipasisisiló aku, kenanen aku lé arasiló, tápoi sipasikokoiniaké aku lé te galainia arasiló.

41Sipasisisiló sara nabi, kalulut puooninia nabi, isisiló leú te ka sia upa, siripot upat sara nabi. Kisedda leú et, kasei sipasisisiló sara sirimanua sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua, kalulut puoobá nia masigalaiaké siobat bagat Taikamanua, isisiló leú te ka sia upa, siripot upat sara sirimanua sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua.

42Kasei sikau ló ka tubudda sirimanua sigoisó tiboi tubu néné, kenanen ló simaleppet, kalulut puooninia sipasiului aku, kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, bulat tá te isosoppi isiló upania!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran