Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

1Kudduat putútukat matat Jesus, iaté ka Betlehem ka propinsi Judea, ka tetret aimuririmata si Herodes. Ka tetret nenda leú et, oi sia piga pá ka Jerusalem sibabara ka kabelaiat sulu, iaté siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat.

2Kaipa sia ei masinou-nou, kuaddangan, "Kaipa nia nenda toga, sipututútú mata, sibailiu rimatadda tai Jahudi? Akuitsó poí kai aibela panyanyatnia ka isit kabelaiat sulu. Iaté lulunia akuoi kai murappo ka matania."

3Bulat atugégéan nia simakopé Rimata Herodes, aiarep sikuadda néné. Beri leú sia tai Jerusalem, atugégé leú et sia ka sia.

4Iageti kuanangan ka matadda sangamberidda tai Imam sabeu samba tai guru paamianda tai Jahudi bulé raei parurú. Oto nou-nounangan sia, kuanangan ka matadda, "Kaipa siagaimui ka kam ipututútú matat Rimata siripot sitonéakenen Taikamanua?"

5Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ka laggai Betlehem ka Judea. Kelé sinurat'akenen sara nabi, sipasikukua kisé:

6'Ekeu Betlehem, ka propinsi Judea, bulat tá te tuooniaké ekeu sara laggai sigoisó ka talagat palagga-laggai sabeu ka Judea. Kekeu lé poí ibabara sara rimata sipanei-nei bangsaku Israel.'"

7Kelé aiarep katukolobat sikuadda néné si Herodes, sogainangan leú sia sibabara ka kabelaiat sulu siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat, sipinakele. Isénangan leú sia pigamoi aimatoilá panyanyat nenda.

8Iageti koiniakénangan sia raei ka Betlehem, patonénangan sia pelé nga-ngania, "Kenan'an kam, kau ipulelek lé nugaba kam nia sikolik. Oto ké anusesengan geti kam nia, oi kam nusegéaké kam nia ka matakku, bulé kuei kaku murappo ka matania."

9Lepá eirangan leú et. Iageti pusumbulatnangan leú mitsá panyanyat siitsóra siboikí ka kabelaiat sulu. Bulat simakopé angkat bagadda masiitsó ipusumbulat mitsá panyanyat nenda. Tutrangan panyanyat, tottorot segé bulat ka ipot lalep kudduat sikolik, ari-aipuari ka sia panyanyat.

10(2:9)

11Iageti gurú sia ka bagat lalep, itsórangan sikolik sambat inania si Maria, purappoddangan ka matat toga nenda, lepá gau-gaurangan kudduat bibiletda, kaurangan leú panguruatda ka tubunia, iaté, mas, kumanyan, samba mir.

12Iageti patonénangan leú sia Taikamanua ka bagat pangamutet, bulé buí rasok-sok nia mitsá ka tubut Herodes. Bailiu ka enungan bageian lé arapuenung, ratoili ka laggaira.

13Oto kuruk tei-teira sia siagai masipatup-tup toggaiat ka panyanyat, patoilánangan tubunia malaikat Tuhan ka tubut Josep ka pangamutetnia. Sipasikukua ka matania kisé, "Ai te iisiaké si Herodes igaba sikolik, bulé imateiaké nia. Suruaké ekeu, abbit nia sikolik karuadda inania, kenan kam mujau-jau ka laggai Misir. Iageti kuddu kam sedda, teret kuakku nia mitsá ka matamui."

14Iageti tusurunangan leú et si Josep; soibó nia nenda leú et, abbitnangan sikolik ruadda inania, raei mujau-jau ka laggai Misir.

15Oto kuddu sia sedda teret langóna si Herodes. Bulé ipuaili kelé ka sikuat Tuhan, sisegéakenenda tai nabinia, sipasikukua kisé, "Kusosogai Togakku ka laggai Misir."

16Kelé aiagai nia si Herodes patatajudda nia sia siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat, iaté sia sibabara ka kabelaiat sulu, pugolúnangan leú et simakopé. Iageti koiniakénangan sia raei masipamatei sangamberi tatoga simanteu, ka laggai Betlehem sambat ka laggai simalegre sedda, barana ka sirua ngarura, pat aili ka sigoisó. Siripot ujut aiiséaké nia si Herodes ka tubudda siagai masipatup-tup toggaiat sibara ka panyanyat, pagalaiat gogoi araitsó aimatoilá panyanyat nenda.

17Bulé ipuaili kelé ka siniboi Nabi Jeremias, sipasikukua kisé:

18"Maarep ka Rama rapului-lui, rapureu-reu baga samba rapugeri. Isoibi si Rahel tatogania, pat táan iagai pusuibi bagania, beringan poí sia sara sipulelegei."

19Kelé ailangó nia si Herodes, patoilánangan mitsá tubunia malaikat Tuhan kai Josep ka Misir, ka pangamutet.

20Kuanangan ka matania malaika, "Suruaké ekeu, abbit sikolik karuadda inania, nutoili kam mitsá ka Israel. Ailangóan poí nia sipasiiisiaké masimateiaké sikolik."

21Iageti suru nia si Josep, abbitnangan leú et sikolik karuadda inania si Maria, toili sia ka Israel.

22Tápoi kelé aiarep nia si Josep, si Arkelaus togat Herodes'an lé amurimata ka propinsi Judea sailit ukkuinia si Herodes, bara lotónia mei sedda. Tápoi kelé aioi mitsá patonekat Tuhan ka pangamutetnia, bailiu ka Galileangan lé araei.

23Kuddu nia ka sara laggai sipuoni Natsaret. Bulé ipuaili kelé ka sipoiliatda tai nabi, pagalaiat tubunia sikolik néné, "Ituoniaké nia tai Natsaret."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran