Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Iageti kelé aramalegre ka Jerusalem, kei raaili Betpage, iaté ka bet-bet Leleu Zaitun, koiniakénangan sia rua sipasiuluinia Jesus, raei boikí.

2Kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai simatotoilá ka matatta nenda. Tá mauju itsómuian sangamuneng kalidei aina kasesereat ruania togania. Iageti rugutmuian nia ruania, abbitmuian nia sené.

3Oto ké bara sia sinou-nou kam, rakua apa pá ka tubumui, kuamui lé nia, Ai kauna nia si Tuhan! Iapeité raobáaké nuabbit kam nia."

4Ibabara geti kelé néné, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat nabi, kisé,

5"Kua kam ka matat Sion, Aian nia momoi Rimatam. Simarepé paatuat lé nia, samba sipukakalidei, sara togat kalidei sinanalep."

6Iageti eirangan leú et ruadda, masigalaiaké kelé sikuat Jesus ka matadda.

7Abbitrangan leú et kalidei ka tubut Jesus ka ruania togania. Apóakérangan leú et saraubára ka tei-tei kalidei. Lepá jananginangan nia Jesus tei-tei kalidei néné.

8Maigi leú sia sedda amasiapóaké saraubára ka enungan. Iageti sabagei mei managgri paran-ran loiná, parappitdangan nia ka talagat enungan.

9Sirimanua simigi sipuboboikí samba sipueenung ka tei-tei Jesus, ai sia mueenung ai sia musosoga masikua, "Taumun'aké kam nia Togat Dapid! Mauktuk te nia siooi ka onin Tuhan! Taumun kam Taikamanua ka manua ka Pata!"

10Oto kelé aitugurú Jesus ka Jerusalem, bulat gaú lepá sirimanua sedda. Pelé nga-nganda, "Kasonia néné?"

11Iageti alegiddangan nia ka sia sipasitutut Jesus, "Nia té néné Nabi sipuoni Jesus, sibara ka laggai Natsaret ka Galilea."

12Iageti tugurúnangan leú et Jesus ka Uman Taikamanua, pakeklejinangan sia sipasasaki sedda. Pabailúnangan mejadda sipasisisiliy bulagat, sambat uddenanda sipasisasakiaké marpati.

13Kuanangan ka matadda Jesus, "Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké sikuat Taikamanua kisé, 'Uma paniddogat lé Umangku néné.' Tápoi anubailiuaké lé kam nia kudduatda sipararau-rau!"

14Oto maigi sia simapeset mata sambat simasakit, amei masiailiaké Jesus Ka Uman Taikamanua, iageti aleakénangan leú et sia.

15Tápoi ka sia geti tai imam sabeu sambat tai guru paamian, bulat mangoí-ngoí bagadda masiitsó kerek, sigalai Jesus. Beri leú et masiarep gaú-gaúra tatoga ka Uman Taikamanua sipasikukua, "Tuumun'aké lé nia Togat Dapid!", bulat mangoí-ngoí bagadda.

16Pelé nga-nganda ka tubut Jesus, "Kipa, ai leú nuaarep sikuadda néné?" Iageti kuanangan nia ka matadda Jesus, "Oo, aikuaarep. Tápei poi anubatsa kam ka Buko Sipunenan sipasikukua, 'Akupangantrungan sia tatoga sikebbukat sambat tatoga sigoisó rapasiumun sipulelelek?'"

17Iageti kaddiuakénangan sia Jesus, bela nia ka Jerusalem, ei nia ka laggai Betania mugogoi.

18Iageti simatsep, ai nia totoili Jesus iailiaké laggai, againangan tubunia laje.

19Itsónangan sangaloiná sileu ka bet-bet enungan. Einangan leú et itaget'aké nia. Tápoi beri sangambua tá aisese buania, sarat buluknia lé, lepá. Oto kuanangan ka tubut sileu néné Jesus, "Táan te babara buam, burú!" Iageti malajúnangan leú et.

20Oto bulat kisei lé ka bagadda sipasiuluinia Jesus masiitsó sigalai Jesus néné. Iageti kuaddangan nia, "Kipa te aigalai aimaruei aimantei loinat sileu néné?"

21Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ké matonem bagamui samba ké tá marua bagamui ka tubukku, tá isoppi ioi nugalai kam ka kam kelé sigalaiakenenku kaku ka loinat sileu néné. Ialeú et, tá sarat nenda momoi nugagalai kam, tápoi beri leú et ka tubut leleu néné, momoi nukua kam ka tubunia, 'Akkat'aké tubum, nuribbaiaké tubum ka koat': iageti puailinangan leú et.

22Aipoí apa lé nutiddou kam ka paniddogatmui, tá isoppi ibara, sarat kau lé imatonem bagamui ka tubukku."

23Lepá toili nia mitsá Jesus ka Uman Taikamanua. Gurú nia sedda mungantoman. Ai nia mungangantoman, lotsit-aratulotsit tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, rataget'aké Jesus, masinou-nou nia, pelé nga-nganda, "Kaipa pubakkanan nia iooi nugalaiaké sangamberinia néné? Kasonia amasi aké hak néné ka tubum?"

24Tápoi kuana lé nia ka matadda ka sia, Jesus, "Aku kaku leú et, kobá kunou-nou kam ka kam. Teret alegimui nia panounogatku néné, iapeité poiliatkungan nia ka matamui, kasei amasi aké hak ka tubukku, iooi kugalaiaké sangamberinia néné.

25Kasei amasikau hak kai Johannes, ipasiraraú? Taikamanua, elé sirimanua?" Iageti patibojiddangan nia ka sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda, "Ké takua baí kam ka matania, 'Ka Taikamanua lé aibara haknia,' tá isoppi ikua ka matatta ka sita, 'Oto ké ka Taikamanua baí aibara haknia, angoi tá imatotonem bagamui ka tubunia?'

26Iageti mitsá, ké takua baí ka matania, 'Ka sirimanua lé aibara haknia,' malotó sita ka tubudda sirimanua simigi, ai lé poí rapunanabi nia ka sia si Johannes.

27Bailiu kuadda lé ka matania, "Tá kuagai kai." Iageti kuanangan leú ka matadda ka sia Jesus, "Tá poí nuagai kam ka kam, oto aku kaku leú et, tá leú te kukukua ka matamui, kasei ka hak iooi kugalaiaké sangamberinia néné."

28Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda Jesus, "Oto kipa siripot sipinaatumui ka kam, pagalaiat néné?" Ai sara ukkui sibara tatoga rua taimanteu. Oto ei nia ukkuira néné ka tubut togania sikebbukat, kuanangan ka matania, 'Sirou, kenan pei kineneiget mugalai ka monen anggur.'

29Iageti kuanangan nia, 'Tá kobá mei.' Tápoi, lepá oleinangan bagania mitsá, iageti einangan leú et ka monen anggur.

30Lepá ei nia ukkuira néné ka tubut togania sisulé, kuanangan ka matania kelé nenda leú et. Iageti aleginangan nia ka sia toga sisulé néné, ikua ka matat ukkuinia, 'Kauan, Ukkui, ai leú kuei.' Tápoi tá amei nia.

31Oto karuadda tatoga néné, kasonia amasigalaiaké siobat bagat ukkuira?" Iageti kuaddangan nia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka matat Jesus, "Toga sikebbukat lé." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Sipuukú pajá samba tainanalep simaolop tubu peilé te muboboikí ibabailiu sapaamian Taikamanua, ka kam.

32Aipoí masipangantru kam enungan puririmanua siripot obaket bagat Taikamanua lé, aioi ka sia si Johannes, tápoi tá amatonem bagamui ka ngantomannia; sipuukú pajá samba tainanalep simaolop tubu lé, amatonem baga ka tubunia. Aipoí ka kam néné, kenanen aian nuiitsó kam sangamberinia, tá leú et nubabauaké kam paatuatmui, samba tá leú et matotonem bagamui kai Tuhan."

33Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Arep'aké kam mitsá kutiboi ka matamui sara pasikat néné. Ai sara si tuan oniakenen sibakkat laggai; ai aiuremi sangamata monen anggur. Kekrenangan nia pat bokkó. Ugguknangan kudduat pametsunan suat anggur, samba rióakénangan kudduat pujagoat. Lepá sewaakénangan nia ka tubudda sipumomone, iageti tuinangan leú et ka laggai bagei.

34Kelé aiaili tetret pasimoneiat buat anggur, koiniakénangan sapaguguletnia si tuan, raei masitiddou rubeiatnia ka sia, ka sipumomone.

35Tápoi aralabá lé sia sapagugulet tuan néné, sipuukú mone: Oto sara rabóbó, sabagei ramateiaké, samba aleira sabagei rapabaijungi bukkú.

36Iageti koiniakénangan mitsá sapaguguletnia sabagei, si tuan sibakkat mone néné, saliu peilé igidda sieei boikí. Tápoi kisedda leú et aragalaiaké ka tubudda ka sia.

37Oto lepá bulat toganangan lé aikoiniaké si tuan néné ka tubudda sipuukú mone. Sipinaatunia poí situan, 'Tá isoppi rahormati nia togakku néné.'

38Tápoi kelé araitsó nia sipuukú mone, togat tuan sibakkat mone néné, patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, 'Nia té néné sipasiikep'aké, kau tamateiaké kam nia, bulé ioi ka tubutta ikep'akenennia!'

39Iageti labárangan nia toga néné, ribbaiakérangan nia ka gerat, lepá mateiakérangan leú et nia."

40Oto nou-nounangan sia Jesus, pelé nga-ngania, "Ké toili baí nia si tuan sibakkat mone néné, kipa igagalai ka tubudda sipuukú mone néné?"

41Iageti alegiddangan nia, kuaddangan, "Bulat tá isoppi ipamatei sia sirimanua sikataí paraboat néné, lepá sewaakénangan monen anggurnia néné ka tubudda sabagei siobá masikau rubeiat siloketnia ka sia, ké iaili tetret pasimoneiat."

42Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Tápei poi anubatsa kam sitususurat ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé? 'Bukkú siribbaiakenenda tai tukang aibailiuan nia bukkú bongan inan arigi. Si Tuhan lé amasigalai néné bulat makopé laingenia!'"

43Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Repdem kam sikuakku néné, sangamberinia rubeiat sibara ka Taikamanua, akenen nia ka tubumui, kalulut katuooniakémui sikauman Taikamanua, iaaláan lé Taikamanua ka tubumui, ikau nia ka bangsa simareddet ka surukatnia.

44[Aipoí kasei sibebelé ka uddut bukkú néné, gatsá; samba kasei isaksak bukkú néné, ngititnangan nia pat bailiu abu.]"

45Oto kelé araarep nia tai imam sabeu sambat tai Parise pasikat Jesus néné, againangan bagadda sasailúna sia Jesus.

46Iageti gelairangan ralabá nia. Tápoi malotó lé sia ka sirimanua simigi, ai lé poí rapunanabi nia ka sia Jesus néné.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran