Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Lepá aitiboi nia sangamberinia néné, Jesus, kuanangan ka matadda sipasiuluinia,

2"Kelé siagaimui, aian lé rua ngagogoi burúnia iaaili Punen Paska. Seddangan té iaaili gogoinia itusegéaké Togat Manusia bulé itusiliktengaaké!"

3Ka tetret nenda te raparururú tai imam sabeu sambat tai guru paamian ka uman Imam Sabeu sipuoni si Kayapas.

4Rapatiboji bulé ralabá Jesus sipinakele, lepá mateiakérangan leú et nia.

5"Tápoi," sipinatibojidda, "buí itugalaiaké ka ipot punen, babara pulamagat ka talagat siberikabaga."

6Ai nia mukukuddu Jesus ka laggai Betania, iaté ka lalep Simon simalubbé simasappó, siburú,

7lotsit-aitulotsit ka sia sara sinanalep iailiaké Jesus. Ai aiabbit sangabuli-buli tula simasingin simakopé kepput saki. Ai nia mututukkú mukom, uruakénangan tula simasingin néné, sinanalep, ka utet Jesus.

8Tápoi kelé araitsónia néné sipasiului, bara golúra, kuadda lé nia, "Tupasisibbu kodda sangamberinia néné?

9Aipoí makeppu sakit tula néné ké tusakiaké; iageti bulagat sakit tula néné, panguruat'aké ka simagebá!"

10Tápoi ai lé iaagai sipinaatudda néné, Jesus. Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Nugegejaaké kodda kam bagania sinanalep néné? Aipoí simaerú samba umun'akenen lé poí sigalaiakenennia néné ka tubukku.

11Ai lé maririu-riu kababaradda simagebá, ka talagamui. Tápoi aku kaku geti, tá mariu-riu kukuddu ka talagamui.

12Aipoí masipatarek kei iaili tetrenia turateiaké aku lé, aiuruaké tula simasingin néné, ka tubukku.

13Repdem kam sikuakku néné! Kaipa lé te tupaarep Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka sangaliot polak néné, katuareman pagalaiat sigalaiakenen sinanalep néné leú, tupaarep, kelé sara repdemen ka tubunia."

14Iageti einangan leú et sara ka talagadda sipulurua sipasiului Jesus, iaté sipuoni si Judas Iskariot, ka tai imam sabeu.

15Kuanangan ka matadda, "Aponia nuaaké kam kaku, ké kusegéaké baí ka kabeimui, Jesus?" Iageti adderangan nia, telu ngapulu ngaperak iginia, iageti kaurangan nia ka tubut Judas.

16Ka tetret nendangan té aigaba oggak sipasesese si Judas, iei masipajo Jesus.

17Iageti ka gogoi siboikí, ka ipot Punen Roti Simaleu, eirangan leú et sipasiuluinia ka tubut Jesus. Kuaddangan ka matania, "Kaipa siobánu kupatatarek kai kudduat pukomannu komen Paska?"

18Kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai, nuailiaké kam sara sirimanua, nukua kam ka matania, 'Aikua si Guru, aiailingan te tetrekku. Oto kuobá mupunen Paska ka lalepnu sambamai sipasiuluiku.'"

19Iageti eirangan leú et galaiakérangan nia kelé sitonéakenen Jesus ka matadda, masipatarek komen Paska.

20Kelé aimasoibó, pukomrangan leú et sambadda sipasiuluinia, Jesus.

21Ai sia mukokom, kuanangan ka matadda Jesus, "Arep'aké kam sipulelelek: ai te sara ka talagamui masipajojo aku."

22Kelé araarep nia sipasiului Jesus, sikuania néné, mareu-reunangan bagadda simakopé. Iageti taddaakérangan pasasara masinou-nou Jesus, pelé nga-nganda ka tubunia, "Taleú aku nukukua, Tuhan?"

23Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Simakeré kusop'aké kai kabeimai ka bagat mangkó, nia té nenda masipajojo aku.

24Kirénangan tedda mamatei nia Togat Manusia, siripot sitususurat ka Buko Sipunenan. Tápoi mateirangan te sipajo Togat Manusia! Bulat maerú peilé ka sia néné, tá mutútú matania!"

25Oto kuanangan ka sia si Judas sipajo nia ka matat Jesus, "Kipa taleú aku lé nukukua, Guru?" Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Bulat kisedda tedda, kelé sikuam!"

26Kelé arapukom, alánangan roti, Jesus, suráakénangan nia ka paniddogat. Lepá paabbónangan nia roti nenda, kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia. Aikakau ka sipasiuluinia, aikukua, "Na, alá kam, kom kam; nia té néné tubukku."

27Lepá alánangan pulokat sibara ka baga anggur, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá kaunangan nia pulokat ka sipasiuluinia. Aikakau, aikukua, "Na, ló kam, sangamberimui.

28Aipoí néné te logauku masisasah'aké pakerekat bagat Taikamanua, iaté logau sipiliakenen kalulut sirimanua simigi, pasiappet jodda.

29Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Táan te kuloló mitsá suat anggur néné, teret iaili tetrenia mitsá kuló angur sibau sambatta ka Laggai Ukkuiku Sibau."

30Lepá uraiakérangan urai pasiumun. Pasatna lé rapuurai, ei sia ka Leleú Zaitun.

31Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Nukakaddiuaké te kam aku soibónia néné. Aipoí ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé: Aikua Taikamanua, 'Kumamateiaké te nia sipasijajago, oto bailiu pasabunangan leú et tubunia ka sia mungkuat biri-birinia.'

32Tápoi ké atusurungan geti aku ka simamatei, boikíakékungan tubukku mei ka kam ka Galilea."

33Iageti kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Kenanen baí rakaddiuaké ekeu ka sia sabagei, tápoi aku kaku geti, bulat tá kukakaddiuaké lé ekeu, burú!"

34Kuana lé nia Jesus ka matania, "Bulat soibónia néné, ainangan tá mutotokki goú-goú, anupakelengan aku telu ngamitsá."

35Oto kuana lé nia mitsá ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Bulat kenanen tumateiaké aku, elé ruatta pá matei, bulat tá lé kupakekele ekeu, lepá!" Oto beri ka sia sipasiuluinia sabagei leú, kisedda leú et ka sia arakua.

36Lepá ei nia Jesus sambat sipasiuluinia ka sara kudduat sipuoni Getsemane. Segé sia sedda, kuanangan ka matadda, "Kuddungan kam sené boikí, kuei sedda maniddou."

37Iageti nánánangan si Petrus, sambat tairua tatogat Sebedeus aleinia. Oto lepá, suggrunangan nia purereu-reu baga sambat taimangkánangan bagania.

38Kuanangan nia ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Bulat ai te makokopé reu-reu bagakku, bulat kelé mamateian lé aku galainia. Senéan té kam boikí, eddangan tapumata kam sambatta."

39Iageti areuakénangan tubunia goisó, Jesus, ka tubudda sipasiuluinia, purapponangan leú et ka polak, paniddounangan, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, ké momoi baí nia, areuakénungan nia ka tubukku, pangoringan bairat'akenen ka tubukku néné. Tápoi buí ka teú bagakku, ka teú bagam lé, Ukkui."

40Lepá aipaniddou Jesus, toili nia ka tubudda sipasiuluinia sitelu, ailinangan leú et sia aian sia memerep. Iageti kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Kipa ale, bulat beri sangajam tapumata kam sambatta tá nuom'aké kam?

41Kau nupanuksuk kam, samba paniddou kam, bulé tá iorak kam pasisiboat. Kirénangan ka sia ketsatmui iobá masigalaiaké simaroipo, tápoi tá nuom kam, kalulut tubu néné ka sia, masaggoet."

42Iageti einangan leú et mitsá Jesus maniddou, kuanangan, "Ale Ukkui, ké bulat kuoorik lé pangoringan néné, samba tá momoi ituareuaké ka tubukku, oto kauan, ekeu lé tuteteú."

43Lepá sok-soknangan nia mitsá Jesus, ailinangan leú et sia mitsá sipasiuluinia, ai sia memerep, kalulut kopet tuddun matadda.

44Iageti kaddiuakénangan sia mitsá Jesus, ei nia maniddou sikatelunia, kuanangan kelé sikuania leú et.

45Lepá sok-soknangan nia mitsá Jesus, iei ka sipasiuluinia, kuanangan ka matadda, "Kipa ale, ai peilé kam memerep samba muari? Itsó kam, aiailingan te tetrenia itusegéaké Togat Manusia ka kabeira sirimanua sijo.

46Suru kam, ai sita memei. Itsó peité kam! Amalegrengan nia sipajo aku!"

47Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aitulotsit si Judas, iaté sara ka talagadda sipasiului Jesus. Maigi sia aiabbit saaleinia; ai sipasiaabbit lanjau, ai leú et sia sipasiaabbit bobóbó. Sia néné iaté, sikoiniakenenda tai imam sambat tai bajára tai Jahudi.

48Ka sia sipajo Jesus néné, aikauan toggaiat ka tubudda, ikua, "Kasei kusigguk, nia té nenda nulalabá kam!"

49Oto kelé arasegé sedda, riuriginangan Jesus si Judas, kuanangan ka matania, "Salam, Guru!" Iageti sigguknangan Jesus.

50Pelé nga-ngan Jesus ka tubunia, "Ale Saraina, apa lulunia nuooi sené?" Iageti riurigiddangan Jesus sirimanua simigi, labárangan leú et nia.

51Oto oppatnangan leú et lanjaunia ka sia sara ka talagadda sipasiului sipaaleiaké Jesus, sepprinangan talingat imam sabeu, pat belé talingania sangasilá.

52Oto kuanangan ka matat sipasiuluinia néné Jesus, "Ale, buluk'aké mitsá lanjaunu ka sagbungnia, aipoí kasei sioppat lanjaunia, ka lanjau leú te ka sia imamatei.

53Bulat ka bagam lé pá tá momoi kutiddou ka tubut Ukkuiku, bulé ikoiniaké simaola, pulu rua ngapasukan tentera malaika?

54Ké kisedda baí nia, kipangan lé iooi ipuaili siniblaakenen ka Buko Sipunenan, masikua, buítá muaili kelé sipuaaili kineneiget?"

55Lepá kuanangan ka matadda sirimanua simigi Jesus, "Sirimanua sijo lé pá aku néné nukukua kam, elé; pat koí oi kam sibara lanjau samba bobóbó sinippukat loiná nulabá kam aku? Senen gogoian lé koí kupungantoman ka Uman Taikamanua, tá koí anulabá kam aku!

56Kirénangan buítá muaili kelé néné, bulé ipuaili kelé ka sinurat'akenenda tai nabi ka Buko Sipunenan." Lepá tui-tuirangan leú et sipasiuluinia, rakaddiuaké Jesus.

57Iageti abbitrangan leú et nia Jesus, sia sipasilalabá, ka lalep Kayapas Imam Sabeu. Sedda aian sia parururú tai guru paamian sambadda tai bajára tai Jahudi.

58Ka sia si Petrus aitutut Jesus, tápoi makareunan, pat aili ka gerat lalep imam sabeu. Iageti tugurúnangan leú et si Petrus ka gerat lalep imam néné, puuddetnangan ka bébéra tai tentera sipujajago. Aitataiko kipa ragagalaiaké ka tubut Jesus teret kapplu nia.

59Bulat airabebesíaké tai imam sabeu sambat sangamberidda tai Mahkama Puaranan, ramuneng'aké boko, bulé ioi raukum'aké Jesus, simateiakenen.

60Tápoi beri sara tá anai arasese selenia, kenanen maigi sia sipasimumuneng'aké boko. Tápoi lepá oi sia rua ka mata.

61Kuaddangan, "Aikua sirimanua néné, 'Momoi kuragat'aké Uman Taikamanua néné, lepá rióakékungan nia mitsá ka bagat telu ngagogoi.'"

62Iageti puriónangan leú et si imam sabeu, pelé nga-ngania, "Kipa, tá koí nuaalegi panganduatda pagalaiat tubum néné?"

63Tápoi meng lé nia Jesus. Lepá oleakénangan ikua nia mitsá ka matat Jesus, "Ka onin Taikamanua sipuririmanua, kutiddou kai bulé nukua ka matamai, Rimata Sipaarau, elé Togat Taikamanua leú, ekeu néné?"

64Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Aisesengan kelé sikuam. Tápoi kau imatonem bagam ka sikuakku néné: barania kineneiget, itsómuian ipuuddet Togat Manusia kai kattoet Taikamanua Sipulugege, samba ioi ka tinobut manua!"

65Oto pabiritnangan leú leppeinia si imam sabeu, kuanangan ka matadda, "Aipaloloian Taikamanua! Táan anai lulunia tagaba kam sipasimumuneng. Aipoí sangamberimuian amasiarep tiboiet paloloiatnia ka tubut Taikamanua.

66Oto kineneiget, kipa bulat sipinaatumui ka kam?" Pelé nga-nganda ka sia, "Amaselengan nia, oto buítá tumateiaké lé nia."

67Iageti lujiddangan matat Jesus, lepá pabóbokiddangan nia. Samba ai leú et sia sipasititipak bailatnia

68kuaddangan ka matania, "Poiliat peité ka kai, ale Rimata Sipaarau! Kasonia amasitipak bailatnu?"

69Talagat kukuddu nia si Petrus ka gerat, oi sara pagugulet sinanalep, kuanangan ka matat Petrus, "Ekeu té néné alei Jesus tai Galilea, elé?"

70Tápoi aipakele lé si Petrus againa Jesus ka matadda sangamberidda sedda, kuanangan, "Bulat tá kuagai sikuam néné,"

71iageti bela nia ka matatbaliu gerat. Lepá itsónangan nia mitsá sara pagugulet sinanalep, kuanangan ka matadda sikukuddu sedda, "Nia néné te ataitsó simaruei, alei Jesus tai Natsaret."

72Oto pakelenangan mitsá againa Jesus si Petrus, pat pusuppanangan leú et, kuanangan, "Bulat tá te kuagai nia sirimanua nenda!"

73Tá amauju, eirangan leú et ka tubut Petrus sia sipuririó sedda, kuaddangan ka matania, "Bulatnia ekeu té sara ka talagadda, aipoí aimatoilá aituagai, iaté ka galai paninibom."

74Iageti pusuppanangan leú et si Petrus, pelé nga-ngania, "Bulat beri agaiku nia sirimanua nenda!" Ka tetret nendangan leú et, putokkinangan goú-goú.

75Oto iapeité repdemnangan nia si Petrus kukuana ka matania Jesus, "Tápei amutokki goú-goú, anupakelengan aku telu ngamitsá." Iageti bela nia si Petrus, pusounangan leú et, kopet reu-reu bagania.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel