Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

1Maseggei peilé, pakerénangan bagadda tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, ramateiaké Jesus.

2Iageti kabérangan nia, lepá eirangan leú et masitaroaké nia kai Pilatus gubernurda tai Roma.

3Kelé aiagai nia si Judas sipajo Jesus uukum'akéra Jesus, bara olei bagania. Iageti einangan leú et ka tai imam sabeu sambat ka tai bajára tai Jahudi, masitoiliaké bulagat sitelu ngapulu ngaperak.

4Kuanangan ka matadda, "Bulat amajongan te aku kalulut akupajo sitá anai selet tubu, pat ukum'aké nia ukuman simateiakenen!" Tápoi kuadda lé ka matania, "Apananmai kupuleletsei kai nia? Ekeuan lé ipagaba nia!"

5Iageti ribbaiakénangan nia nenda bulagat si Judas ka bagat Uman Taikamanua, einangan leú et masitiggot lolokkatnia.

6Oto eirangan leú tai imam sabeu masirurúaké bulagat siribbaiakenen Judas, pelé nga-nganda, "Bulagat logau lé te bulagat néné. Siripot ka surukat, tá momoi tugurúaké bulagat néné, ka kudduat pasibuluat, ka Uman Taikamanua."

7Kelé aipakeré bagadda, pakeirangan bulagat néné pasisakit polak oniakenen Polak Tukang Parió. Kaunenda rateira taitoi.

8Iaté lulunia, teret kineneiget ai peilé tuooniaké nia polak néné, "Polak Logau".

9Oto néné, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat Nabi Jeremias sipasikukua kisé, "Iageti silórangan telu ngapulu ngaperak iginia siripot igit siteúakenenda tai Israel, kelé sakinia.

10Oto kaurangan bulagat sikaura sakinia néné, pasisakit polak tukang parió, kelé sikuat Tuhan ka matakku."

11Kelé aisegé Jesus ka matat Gubernur Pilatus, nou-nounangan nia, pelé nga-ngania, "Bulatnia Rimatadda tai Jahudi lé ekeu, elé?" Iageti kuanangan nia ka sia Jesus, ka matat Pilatus, "Oo, kelé sikuam."

12Tápoi bulat beri sara aialegi, sikuadda ka sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, ka tetret airapababara tiboiet rajoaké nia.

13Oto kalulut néné, kuanangan nia si Pilatus ka matania, "Kipa, tá ainuaarep sangamberinia sikuadda, rajoaké ekeu?"

14Tápoi tenan lé nia meng, Jesus; bulat pat kisei ka bagat gubernur Pilatus ka tubunia.

15Kelé simarei-rei igalaiaké si gubernur, senen ipot Punen Paska, buítá ibelaaké sara situukum. Tápoi siripot siteúakenenda lé sirimanua simigi.

16Oto ka tetret nenda, ai sara situuukum simakopé beunan katuareman kataí sigalainia. Iaté sipuoni Jesus Barabas.

17Kelé araparurú sirimanua simigi, nou-nounangan sia si Pilatus, pelé nga-ngania ka tubudda, "Kasei siobámui kubebelaaké ka kam? Jesus Barabas, elé Jesus kuanenda Kristus?"

18Ikukua geti kelé néné si Pilatus, kalulut aagaina lé kakaura Jesus ka tubunia, sautéra tai Jahudi, kalulut sit-sit bagadda ka tubunia.

19Iageti ai nia muuudet ka uddenan purimataatnia si Pilatus, oi-aioi surat sinanalepnia masikua ka matania, "Buí te nupaisit peruketnu ka tubut sirimanua sitá selet tubu néné, aipoí pat bara pangamutetku sikataí, kalulu nia."

20Tápoi ka sia geti tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi, riu-riu nia lé rapatubbuji bagadda sirimanua simigi, bulé ratiddou ka tubut Pilatus, ibelaaké ka sia si Barabas, tápoi ka sia geti Jesus tuuukum'aké lé nia, ukuman simateiakenen.

21Iageti nou-nounangan sia mitsá si Pilatus, pelé nga-ngania, "Karuadda néné, kasonia siobámui kubebelaaké ka kam?" Pelé nga-nganda, "Si Barabas lé."

22Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé kugagalai ka tubunia ka sia Jesus, kuanenda Kristus?" Kuadda lé nia, "Pattáaké lé nia ka sia ka loiná siliktenga."

23Kuana lé nia ka sia si Pilatus ka matadda, "Aponia poi jonia?" Oto pugereirangan simakopé, pelé nga-nganda, "Bulat pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!"

24Kelé aiitsó nia si Pilatus taiooi nia igalai apa pá, samba ijago buí ibara pulamagat, alánangan oinan, buinangan kabeinia ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania ka tubudda, "Tá tebái iaaili aku gejat baga, katumamateiaké nia sirimanua néné! Kam lé iaaili gejat baga!"

25Tápoi alegidda lé nia sangamberidda, "Kauan, eddangan nia iorak kai ukuman sambat tatogamai, kalulut katumamateiaké nia sirimanua néné!"

26Iageti belaakénangan ka sia si Barabas, si Pilatus, tápoi kuanangan rapabóboki nia ka sia Jesus samba segéakénangan nia ka kabeira bulé rapattáaké nia ka loiná siliktenga.

27Iageti abbitrangan Jesus tai perajurit Pilatus ka istanan gubernur. Oto bokkórangan Jesus, sangamberidda pasukan tentera.

28Golokrangan saraubat Jesus, kaurangan saraubánia simasuat laiket.

29Tikairangan kirit purimataat, sibara ka paran-ran loiná simarui, kaurangan nia ka utet Jesus. Lepá kaurangan sara tuturá ka kabeinia sikattoet, purappoddangan leú et ka matania, rapaloloi nia, pelé nga-nganda, "Tabé, ka tubut Rimatadda tai Jahudi!"

30Iageti lujiddangan nia, lepá alárangan nenda tuturá ka kabeinia, lisoakérangan nia ka lakkupatnia.

31Lepá aragalai siobára ka tubunia, golokrangan saraubá simasuat laiket ka tubunia, kaurangan saraubánia leú et. Iageti abbitrangan nia ka gerat, rapattáaké nia, ka loiná siliktenga.

32Iageti talagat pueenungra, ailiddangan sara tai Kirene sipuoni si Simon. Paksaddangan nia ibairat loiná siliktengan Jesus.

33Lepá segé sia ka sara kudduat sipuoni Golgata, katukolobatnia "Kudduat Lakkupat."

34Sedda kaurangan ló nia anggur pagalú lappegu. Tápoi kelé ainanam nia, taiobánangan iló nia.

35Oto pattáakérangan nia ka loiná siliktenga, iageti parubeirangan saraubánia, tápoi sipauktuk'akenen lé aragalai.

36Lepá kuddu sia sedda masijago.

37Ka uddut utet Jesus, ai arasurat'aké, masikolouaké paluluatnia aituukum'aké, sipasikukua: "Nia té néné Jesus, Rimatadda tai Jahudi".

38Ai leú sia rua sipamamatei, arasiliktengaaké ka bet-bet Jesus; sara kai kattoetnia, sara kai katsiunia.

39Sia situsasabau sedda, kelé araitsó Jesus, pagilikrangan utéra, iageti paloloirangan leú et nia.

40Pelé nga-nganda, "Ekeu té, né, elé, sigelai masiragat Uman Taikamanua, lepá rióakénungan nia mitsá ka bagat telu ngagogoi! Oto ké Togat Taikamanua baí nia ekeu, kauan betungan peité tubum nutugorosot ka loiná siliktenga, bulé nubela!"

41Oto beri leú ka sia tai imam sabeu, sambat tai bajára tai Jahudi, arapaloloi leú et nia, Jesus. Arakua ka sia,

42"Kipa pá, sabagei momoi irorop'aké, tápoi tubunia geti ka sia, tá momoi irorop'aké! Iageti, ké bulat Rimatadda tai Israel baí nia, kauan igorosot'aké tubunia kineneiget, ka loiná siliktenga, imatonem bagamai ka tubunia.

43Bulat matonem te bagania ka tubut Taikamanua. Samba mitsá aikua, nia néné Togat Taikamanua. Oto kauan taigbuk kam nia kineneiget, baleú iobá Taikamanua irop'aké nia."

44Ka sia sipamamatei si pattáakenen ka bébénia ka loiná siliktenga, kisedda leú et arakua, arapaloloi Jesus.

45Iageti tuggé sulu, magepgepnangan sangaliot laggai, ka bagat telu ngajam burúnia.

46Ka bóbó telu kasoibokat, pugereinangan Jesus, pelé nga-ngania, "Eli, Eli, lama sabaktani?" katukolobatnia, "Taikamanuangku, Taikamanuangku, angoi nukakaddiuaké aku?"

47Kelé araarep nia ka sia piga pá sikukuddu sedda, kuaddangan, "Ai lé isosogai si Elia!"

48Tápoi sara ka talagadda, kelé aiarep nia, olaakénangan mei masialá romot, sop'akénangan nia ka suat anggur simalagá, lepá ettet'akénangan nia ka ngungun tuturá loiná, kaunangan nia ka ngungun Jesus.

49Tápoi arakua geti ka sia sabagei, "Edda tangenaaké tubutta boikí, baleú moi nia si Elia, irop'aké nia!"

50Lepá pugereinangan mitsá Jesus, simakopé ron, iageti tatá-aitatá engania.

51Oto mabiritnangan komang kekre siputotoak ka Uman Taikamanua, bulat silá, oi rua; barana ka pata, pat aili ka repé. Pungeu-ngeunangan polak, iageti papok-poknangan leú et leleu bukkú.

52Lepá tubukánangan leú et parate-ratei. Oto maigi sia sapaamian Taikamanua simamatei atusuru.

53Lepá aitusuru ka sia Jesus ka simamatei, pabeladdangan tubudda ka sia néné ka ratei, eirangan leú et ka Jerusalem. Maigi sia sedda sipasiiitsó sia.

54Kelé araitsó nia, aibara teteu samba sangamberi sibabara néné, ka sia utet pasukan sambat tai perajuritnia, malotórangan leú et simakopé. Belan nga-nganda lé masikua, "Oto bulat Togat Taikamanua lé nia sinéné!"

55Samba maigi leú et sia sedda tainanalep sipasiiigbuk sibabara néné ka sareunan. Sia té néné sieei masirop'aké Jesus, barana ka Galilea.

56Sia néné, iaté, si Maria Magdalena, si Maria inanda tai Jakobus sambat tai Josep, samba leú et inanda tatogat Sebedeus.

57Soibó nia nenda leú et, oi sara simakayo sibara ka Arimatea, sipuoni si Josep. Nia leú et ka sia sipasiului Jesus leú et.

58Ei nia ka tubut Pilatus, masitiddou tubut Jesus simamatei. Iageti koiniakénangan sia si Pilatus rakau tubut Jesus simamatei, kai Josep.

59Oto alánangan tubut Jesus simamatei, si Josep, tabutnangan nia komang juto sibau.

60Galak'akénangan tubut Jesus simamatei, ka ratei sikailúnia leleu bukkú, kaunen nia purateiatnia. Lepá guilúnangan sara bukkú takket ratei. Iageti tui nia.

61Tápoi ka sia si Maria Magdalena sambat tai Maria sabagei, kuddu lé sia sedda masimattai ratei.

62Simatsep gogoi Sabbat, ei sia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi ka tubut Pilatus.

63Kuaddangan ka matania, "Tuan, ai peilé kurerepdem kai sikuania nenda sirimanua sipepeaké sirimanua, ka tetret ai peilé nia muririmanua, aikua kisé, 'Ka gogoi sikatelunia, suru aku mitsá.'

64Oto paniddogatmai, bulé nukoiniaké sia rajago ratei sipulelelek, pat aili ka gogoi sikatelunia, buí ioi raalá tubut Jesus simamatei sipasiuluinia, lepá kuadda lé te ka sirimanua, atusurungan nia ka simamatei. Bailiu patajuat sikatei-tei néné peilé te bulat makataí, ka patajuat siboikí."

65Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Tápoi ka kam ai sia sipujajago. Oto kam'an lé memei masijago ratei, bulat tá nupagugulai kam tubumui nujago kam nia."

66Oto eirangan leú et ka ratei, raparon takkénia. Rióakérangan kudduat pujagoat ka matat ratei, rajago buí raei kasei pá masipageugebi ratei.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran