Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 28 >> 

1Kelé aitukapplu gogoi Sabbat, simatsep ka gogoi Menggui, maseggei peilé, ameian sia tai Maria Magdalena sambat sipuoni tai Maria bagei, masibalou ratei.

2Oto tulut bara-aibara teteu sabeu. Iageti tugorosotnangan sara malaikat Tuhan, barania ka manua, guilúakénangan bukkú takket ratei, lepá uddet nia ka uddutnia.

3Bulat kelé bilá lé ituitsó matania malaika, saraubánia bulau lepá.

4Oto bulat geret lepá ka sia tubudda sipasijajago ratei, kopet kataí lotóra; pat tubudda musi lepá, kéan lé tubut simamatei.

5Iageti kuanangan ka matadda tainanalep, malaika, "Bá malolotó kam! Ai lé kuaagai gagabamui nia Jesus, sipattáakenen ka loiná siliktenga.

6Tá anai nia sené. Atusurungan nia, kelé sikuania siboikí. Konan peité kam, nuitsó kam kudduat katugalangan nia.

7Sarat kau lé nuolaaké kam mei kineneiget, masisegéaké ka tubudda sipasiuluinia, nukua kam, 'Atusurungan nia. Oto kineneiget aiboikíakéan tubunia mei ka Galilea. Seddangan geti itsómuian nia!' Repdem kam sangamberi sikuania ka matamui."

8Iageti olaakérangan nia tainanalep mutui-tui ka ratei. Oto, ai sia mulolotó pagalú angkat baga, pabalaurangan leú et raolaaké mei masisegéaké ka tubudda sipasiului Jesus.

9Tápoi tulut lotsit-aitulotsit Jesus iailiaké sia tainanalep. Kuanangan ka matadda, 'Salam ka kam!' Iageti legreakérangan tubudda ka tubunia, lakkaiakérangan rerenia, purappoddangan ka matania.

10Iageti kuanangan ka matadda, "Bá malolotó kam, kau lé nuei kam ka tubudda sasarainangku nukua kam ka matadda, bulé raei ka Galilea. Seddangan geti itsórangan aku."

11Ai sia mututui-tui ka sia tainanalep, toili sia piga pá ka sia tai tentera sipujajago ka kota, segéakérangan sangamberinia sibabara ka tubudda tai imam sabeu.

12Iageti patibojiddangan nia tai imam sabeu sambat tai bajára tai Jahudi. Lepá kaurangan bulagat simigi ka tubudda tai tentera sipasijajago ratei.

13Oto pangantruddangan sia, pelé nga-nganda, "Buítá nukua kam, amoi lé sipasiuluinia, masitakkou tubut Jesus simamatei, ai kam memerep.

14Oto ké iarep nia si gubernur pagalaiat néné, ei kai masipusumi bagania, bulé tá iaili kam apa pá gejat baga."

15Iageti silórangan nia bulagat, tai tentera sipujajago, galaiakérangan kelé singantruakenenda ka tubudda. Iaté lulunia teret kineneiget, pungu-nguan néné ai peilé rapaloloibáaké ka talagadda tai Jahudi.

16Iageti eirangan leú et kapulusaradda sipasiuluinia Jesus ka Leleu Galilea, kelé siripot sitonéakenen Jesus ka matadda.

17Kelé araitsó nia Jesus sedda, purappoddangan leú et ka matania. Tápoi ai peilé sia ka talagadda simarua baga ka tubunia.

18Iageti legreakénangan tubunia Jesus ka tubudda, kuanangan ka matadda, "Aiakéan Ukkui ka tubukku sangamberi gege ka manua sambat ka polak.

19Oto kenan kam ka sangamberi bangsa ka sangaliot polak. Bailiuaké kam sia sipasiuluiku. Raú kam sia ka onin Ukkui, Toga samba ka onin Ketsat Sipunenan.

20Pangantoman kam sia masireddet sangamberi sitonéakenenku ka matamui. Samba repdem kam, mariu-riu lé kupaalei kam, teret kalepakat polak."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel