Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

1"Jago kam, buí nupatoilá kam ukut bagamui muarat, ka matadda siberikabaga, bulé ibara igbungenda sirimanua. Ké kisedda baí nugalai kam, taiakénangan upamui Ukkuimui ka manua.

2Ialeú et ké nukau kam panguruatmui ka simagebá, bá paaarep kam nia ka sabagei, kelé simarei-rei ragalaiaké sipatataju. Ka uma parurukat samba ka enungan sabeu lé ragagalaiaké nia, bulé raumun sia sirimanua. Bulat kukua nia ka matamui, páan, arasilóan upadda.

3Tápoi kam geti ka kam, ké nukau kam panguruatmui, kau sipinakele; pat beri sia sara siagai nia.

4Eddangan tá raagai nia kasei pá sigalaiakenenmui, sarat Ukkuimui sikuddu ka manua lé iagai nia, lepá. Aipoí, ai lé iiitsó sigalaiakenenmui sipinalipput nenda, samba upamui leú, iaaké."

5"Ké maniddou kam, buí nuului kam kelé sigalaiakenenda sipatataju. Ka sia poí bulat raobá maniddou sipuririó ka uma parurukat, samba ka parubaiat enungan, bulé raigbuk sia sirimanua. Bulat kukua nia ka matamui, niangan té nenda upadda, lepá.

6Tápoi ké maniddou kam ka kam, gurúaké lé kam ka bagat bilí; lekkre matatbaliu, paniddoumuian ka tubut Ukkuimui sikuddu ka simalipput. Iaaké poí upamui Ukkuimui siitsó sigalaiakenenmui sipinalipput.

7Ké maniddou kam, kila maole kuanenmui, kelé sipuarat sabulungan. Ka bagadda poí ka sia, kalulut nantat paniddogat lé, iaarepi sia Taikamanua.

8Oto bulat buí nuului kam sia. Ai lé poí iaagai Ukkuimui, simagulai ka kam. Ainangan tá nutitiddou kam, aiagaian kiddiyetmui.

9Oto ké maniddou kam, kisé lé nukukua kam, 'Ukkuimai ka manua: Ekeu lé saram Taikamanua. Bulé ekeu lé tupaniniddogi samba tuaabeuaké.

10Ekeu lé Rimatamai. Bulé nuutéaké polak néné samba bulé itureddet teú bagam kelé ka manua.

11Aké ka kai kanmai simemet komenmai kineneiget.

12Appéaké selemai, kelé kuappéaké leú kai sia sipusesele ka tubumai.

13Buí nuobáaké itatá tonem bagamai ka tubum, ké moi pasisiboat ka tubumai tápoi belaaké lé kai ka geget sanitu Sikataí. [Ekeu lé poí Rimata sipulu gege, samba sipulubeunan, teret buru-burú, Amen.]'

14Ké nuappéaké kam seledda saaleimui ka tubumui, appéakénangan leú et selemui ka kam, Ukkuimui sikuddu ka manua.

15Tápoi ké tá geti nuappéaké kam seledda saaleimui ka tubumui, tá leú te iaapéaké selemui ka kam, Ukkuimui sikuddu ka manua."

16"Ké mupuaso kam, bá paseseuk kam matamui, kelé sigalaiakenenda sipatataju. Rapasisiep poí matadda, bulé raagai nia sangamberi sirimanua, pupupuasodda. Bulat kukua nia ka matamui, niangan té nenda upadda, sisilóra, lepá.

17Tápoi kam geti ka kam, ké mupuaso kam, bui kam matamui, samba soggi kam alaimui,

18bulé buí raagai nia kasei pá, pupupuasomui; bulat sarat Ukkuimui sikuddu ka simalipput lé iagai pupupuasomui, lepá. Aipoí ai lé iiitsó Ukkuimui sigalaiakenenmui, kenanen sipinalipput, samba iaaké upamui."

19"Bá rururúaké kam pukayoatmui ka polak, sioi ikom tabbubulut samba ipakataí kaop, elé sioi ratakkou sirimanua.

20Tápoi rurúaké lé kam pukayoat ka manua, sitaioi ikom tabbubulut samba ipakataí kaop, elé sitaioi ratakkou sirimanua.

21Aipoí, kaipa ikuddu pukayoatmui, sedda leú te ieei paatuatmui!"

22"Mata iaté alitot tubu. Ké malatsat matam, mapatónangan leú te sangaliot tubum.

23Tápoi ké maramun geti matam, gepgep leú te simakopé sangaliot tubum. Tápoi sarapeite bulat kopet kataí gepgepnia, ké magep-gep matat alitot paatuatnu."

24"Bulat beri te oi nia igalai galajetnia, sara pagugulet, ké murua baí tuannia. Aipoí ka sisara peilé te bulat makopé katet bagania, belé peilé ka sisara. Elé ka tubut uténia nenda sara peilé maréré nia, belé peilé nenda ka sisara. Kisedda leú te ka kam. Tá momoi nupalopru kam rua nia galajet; masipuukú Taikamanua samba masipuukú pukayoat.

25Oto repdem kam; buí imakarat bagamui ka purimanuaiatmui, masipaatu, apangan lé nukokom kam, apangan lé nuloló kam, elé apangan lé bibilet pakeietmui. Kipa, tá pá enga peilé bulat mateú pasikeliet, belé peilé ka kan; elé tubu peilé bulat mateú pasikeliet, belé peilé ka leppei?

26Igbuk peité kam, puririmanuan umá sitububurut ka tei manua. Taipanga-ngarap lé nia, taipasimomonei, taipasirururúaké buat siuremannia ka bagat sapou. Tápoi kenanen kisedda, mariu-riu lé iurau sia Ukkuimui sikuddu ka manua! Tá pá kam peilé bulat makeppu saki ka tubut umá?

27Kasei poi ka talagamui néné, kalulut karat bagania, oi ituppaiaké goisó nantat purimanuaiatnia?

28Makakarat kodda bagamui ka bibilet pakeietmui? Igbuk peité kam puririmanuan ogó kainaú sipututútú ka mone. Taipugagalai samba taipasibibibli lé nia;

29tápoi beri Rimata Salomo, oniakenen bulat simakopé kayo, tá aiaili latsat leppeinia, kelé latsat ogó kainaú néné.

30Aipoí ka sia puo, kineneiget putútúnangan, lepá matsep labóaké ka api, sappru. Tápoi kenanen kisé, mariu-riu lé ipalainge nia Taikamanua puo néné, pat kopé lainge nia. Bulat sarapeite kam néné! Tápoi kam geti kuitsó nia, magulai peilé tonem bagamui ka tubut Taikamanua!

31Buí kalulut karat bagamui, kuamuian, 'Apangan lé kanmai', elé 'apangan lé lómai', elé mitsá nukua kam, 'apangan lé bibilet pakeietmai'?

32Pasibebesíaké bulé ioi imariu-riu tupurimanua kelé néné te, bulat rabubuluk ka sia sipuarat sabulungan. Oto ka sia Ukkuimui ka manua, ai lé iaagai sangamberinia simagulai ka kam.

33Kau lé nubesíaké kam boikí ipurimata Taikamanua ka tubumui, samba galaiaké kam sangamberi siobat bagania, iapeí, tuppaiakénangan nia mitsá, Taikamanua, sangamberi simagulai ka kam.

34Oto buí imakarat bagamui kipa nupaeerú kam matsep. Aipoí matsep, babara mitsá ka sia siripot pugejaat bagania. Gogoi néné metnangan ka sia siripot pugejaat bagania, báan tutuppai kam mitsá."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel