Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Ai pei rua ngagogoi iaili Punen Paska sambat Punen Pukoman Roti Simaleu. Oto ka sia leú tai imam sabeu sambat tai guru paamian, ai leú ragagaba ka sia enungan bulé ioi ralabá Jesus, pinakele, ramateiaké nia.

2Tápoi arakua, "Buí tagalaiaké kam nia ka ipot matat punen, babara pulamagat."

3Ai nia mukukuddu Jesus ka Betania, ka lalep Simon, iaté simalubbé simasappó, siburú, oi sara sinanalep ka tubut Jesus. Ai aiabbit sangabuli-buli tula simasingin simakopé kepput saki, iate sigalai sibara ka ungat simasingin. Ai nia mututukkú Jesus, mukom, ragat'akénangan nia buli-buli nenda sinanalep, uruakénangan tula simasingin néné, ka utet Jesus.

4Tápoi sia sabagei sikukuddu sedda, kelé araitsó nia, mangoí-ngoínangan bagadda, pat bela nga-nganda masikua, "Tupasisibbu kodda tula simasingin néné?

5Ké tusakiaké baí tula simasingin néné, ai telu ngotu ngaperak legei, igit sakinia; iageti bulagat sakinia néné, parubei ka simagebá!" Oto pugolúrangan leú et ka tubut sinanalep néné.

6Tápoi kuanangan Jesus ka matadda, "Bá sasaila kam nia! Angoi nugegejaaké kam bagat sinanalep néné? Galajet simaerú samba umun'akenen lé poí sigalainia ka tubukku néné.

7Ai lé turerere kababaradda simagebá ka talagamui. Senen gogoi, momoi nurop'aké kam sia, ké aitututu bagamui, momoi nurop'aké kam sia. Tápoi aku kaku geti, tá mariu-riu kukuddu ka talagamui.

8Aigalaiakéan ka sia sinanalep néné, teret siooi igalaiaké. Aipatarek'an aku ka tula simasingin, kaunen pasirateiku, kenanen baí tápei aiaili tetrenia.

9Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Ka sangaliot polak néné, kaipa itupaarep Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, sigalai sinanalep néné leú, tupungungunguan'aké, kelé sara repdemen ka tubunia."

10Iageti einangan leú et sara ka talagadda sipulurua, sipasiului Jesus, iaté sipuoni si Judas Iskariot, ka tai imam sabeu, iisiaké masipajo Jesus, ka matadda.

11Bulat seget kopet angkat bagadda raarep sikuat Judas Iskariot néné, pat pusibladdangan leú et, rakau bulagat ka tubunia. Iageti gabanangan oggak sipasesese si Judas, ipajo Jesus.

12Iageti eirangan leú et sipasiuluinia, Jesus ka tubunia, ka gogoi siboikí ka Punen Pukoman Roti Simaleu, iaté ka ipot pasijájakatda ibat Punen Paska, raisé nia, pelá nga-nganda, "Kaipa siobánu, kueei kai, masipatarek kudduat pukoman komen Paskam?"

13Iageti koiniakénangan sia rua sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka laggai, ai leú nupaseseaké kam sara simanteu sipasibebeilá lalaisú, sibara ka baga oinan. nia té nenda nututut kam.

14Kaipa lalep itugurú, ei kam sedda. Kuamuian ka matat sibakkat lalep, 'Aikua si Guru, kaipa nia kudduatda mukom Paska sambadda sipasiuluinia.'

15Iageti saú-saúnangan ka kam sara kudduat simalio ka bilí ka pata. Kudduat silepá perú. Ka bilí nenda, amalelek'an katugalangan sangamberinia, beri leú et papuko-pukoman aian sangamberinia. Oto patarekmuian sangamberinia ka sita sedda."

16Iageti eirangan leú et sipasiuluinia ka kota. Ailiddangan sangamberinia, kelé sikuat. Jesus ka matadda. Patarekdangan leú et siripot komen Paskadda.

17Kelé aimasoibó, einangan leú et Jesus sambat sipasiuluinia sipulurua.

18Kelé arapuuddet mukom, kuanangan ka matadda, Jesus, "Arep'aké kam: ai te sia sara ka talagamui sipakom'aké aku kineneiget, masipajojo aku."

19Kelé araarep nia sikuat Jesus néné sipasiuluinia, pureu-reurangan baga simakopé. Taddaakérangan pasasara masinou-nou Jesus, masikua, "Kipa, taleú aku nukukua, Tuhan?"

20Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Nia té nenda, sara ka talagamui sipulurua, sisangapiring kai mukom ruamai.

21Kirénangan tedda, mamatei nia Togat Manusia, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan. Tápoi mateinangan leú te ka sia sipajo Togat Manusia. Maerú peilé tá mutútú matania ka polak sirimanua néné!"

22Ai sia mukokom, alánangan roti Jesus, kuanangan surá ka Taikamanua. Lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia. Aikakau ka sipasiuluinia, aikukua, "Na, alá kam, kom kam, tubukku te néné."

23Lepá alánangan pulokat sibara ka baga anggur, kuanangan surá ka Taikamanua, kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia. Iageti lórangan nia sangamberidda.

24Lepá, kuanangan Jesus ka matadda, "Iaté néné logauku, masisah'aké pakerekat bagat Taikamanua, sipiliakenen punutubut sirimanua simigi.

25Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Táan te kuloló mitsá suat anggur néné, teret iaili tetrenia kuló nia mitsá, suat anggur sibau, sambatta ka Laggai Ukkuiku Sibau."

26Lepá uraiakérangan urai pusurakat. Kelé aitulettu sangamberinia, eirangan leú et, ka Leleu Zaitun.

27Iageti kuanangan Jesus ka matadda sipasiuluinia, "Nukakaddiuaké te kam aku sangamberimui, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé: 'Imamateiaké te sia Taikamanua sipasijajago biri-birinia, bailiu pasabunangan tubunia ka sia mungkuat biri-biri.'

28Tápoi ké atusurungan geti aku, boikíakékungan tubukku ka kam, mei ka Galilea."

29Iageti kuanangan ka sia si Petrus, ka matat Jesus, "Kenanen rakaddiuaké ekeu ka sia sabagei, tápoi aku kaku geti, bulat tá kukakaddiuaké ekeu, burú."

30Tápoi kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Repdem Petrus, soibó nia néné leú, tápei mururua ngamitsá iputokki goú-goú, anupakelengan againu aku telu ngamitsá."

31Kuana lé nia mitsá ka sia si Petrus, iron'aké sikuania, "Kenanen baí tumateiaké aku kaku, imakeré tamatei, bulat tá lé pá kukukua taiagaiku ekeu, burú!" Ka sia sipasiuluinia sabagei leú, keré lé nga-nganda masikua kelé sikuat Petrus.

32Lepá segé sia ka sara mone sipuoni Getsemane. Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kuddungan kam sené boikí, kuei sedda maniddou."

33Nánánangan si Petrus, si Jakobus sambat si Johannes alei nia. Iageti masounangan bagania Jesus, samba pureu-reunangan baga.

34Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Bulat makopé reu-reu bagakku, kelé ilalangóan lé aku. Oto senéan té kam boikí, tápoi, bá pulalaú-laú kam!"

35Iageti areuakénangan tubunia goisó sedda, Jesus purapponangan ka polak, paniddounangan leú et. Ka paniddogatnia, itiddou ka Ukkui, bulé ké momoi baí nia, buí iorik paoreat néné.

36Pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, sangamberinia tá anai tá momoi nugalai. Oto ké momoi lé baí nia, sabauakéan lé ka tubukku pangoringan néné. Tápoi buí ka teú bagakku, Ukkui, ka teú bagam lé."

37Lepá sok-soknangan nia Jesus, ailinangan sia sipasiuluinia, ai sia memerep. Iageti kuanangan ka matat Petrus, Jesus, "Kipa, ai lé ekeu memerep, Simon? Tá momoi nuom'aké nia mumata beri sangajam?"

38Lepá kuanangan ka matadda sangamberidda sipasiuluinia, Jesus, pelé nga-ngania, "Pumata kam, samba paniddou kam, bulé tá ikerek kam pasisiboat. Aipoí ka sia ketsatmui, aioobá mugalai simaerú; tápoi tá momoi nugalaiaké kam nia, kalulut galai tubut puakkulakat sirimanua poí ka sia, masaggoet lé."

39Iageti oleakénangan nia mitsá Jesus, mei maniddou, sikaruania, kisedda leú et aikua.

40Lepá sok-soknangan nia mitsá, Jesus, ailinangan leú et sia mitsá sipasiuluinia, ai peilé sia memerep, kopet tuddun matadda. Bulat táan araagai kuanenda ka tubut Jesus.

41Kelé aisok-sok nia mitsá Jesus, ka sikatelunia, iapeité kuanangan ka matadda, "Ale, ai peilé kam memerep, masiariaké tubumui? Kauan, alepáan! Aiailingan te tetrenia itusegéaké Togat Manusia ka kabeira sirimanua sijo.

42Surungan kam, ai sita memei. Itsó peité kam nia, sipajo aku, aian nia momoi masiailiaké sita!"

43Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aitulotsit ka sia si Judas, iaté sara ka talagat sipasiuluinia sipulurua. Maigi sia saaleinia, ai kakabeira lanjau sambat bobóbó. Sia néné, iaté sikoiniakenenda tai imam sabeu, tai guru paamian samba leú et tai bajára tai Jahudi.

44Oto ka sia si Judas, iaté sipajo nia, aikauan sara toggaiat ka tubudda, aikua, "Kasei kusigguk, nia té nenda nulalabá kam. Lepá abbitmuian nia. Tápoi bulat jago kam sipulelelek, buí ibela matania."

45Segéra lé sedda, riuriginangan Jesus si Judas, pelé nga-ngania, "Guru!" lepá ei nia isigguk Jesus.

46Iageti labárangan nia saalei Judas, kabéakérangan leú et nia.

47Tápoi sara ka talagadda, oppatnangan lanjaunia, tétéakénangan nia ka talingat pagugulet imam sabeu, pat belé talingania.

48Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Taleú sipananaé lé aku nukukua kam; pat koí abbitmuian lanjau sambat bobóbómui, nuoi kam nulabá kam aku?

49Senen gogoian lé koí, kupungantoman ka matamui, ka Uman Taikamanua; tá anulabá kam aku. Kirénangan tedda, buitá muaili kelé néné, bulé iaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan."

50Iageti tui-tuirangan leú et ka sia sipasiului Jesus, palaípaí lepá.

51Ai leú sedda sara silainge sipasilelebuiaké komang ka tubunia, amei masitut Jesus. Kelé aragelai ralabá nia ka sia,

52obáakénangan lebuinia, tui-tuinangan leú et sibulutut.

53Iageti taroakérangan Jesus ka lalep imam sabeu. Sedda, amarurúan sia tai imam sabeu, tai bajára tai Jahudi, sambat tai guru paamian.

54Ka sia leú si Petrus, riu-riu lé itut sia, pat aili ka laibokat lalep imam sabeu. Uddet nia sedda, muraka ka api, sambadda sipujajago.

55Iageti sangamberidda tai imam sabeu sambat tai Mahkama Puaranan, riu-riu lé ragaba selet tubut Jesus, bulé ibara lulunia ituukum'aké nia simateiakenen. Tápoi beri sara tá arasese simatotoilá selenia.

56Maigi sia arasogai masipabara tiboiet, masipakau, tápoi tiboiet simuneng'akenenda néné, tá musasara.

57Lepá puriórangan piga pá sia sipabara tiboiet, rapabara selet tubut Jesus, pelé nga-nganda,

58"Sangamitsá akuarep kai aikua sinéné, 'Momoi kuragat'aké Uman Taikamanua sigalai kabei sirimanua néné, tápoi ka bagat telu ngagogoi, rióakékungan mitsá sibau, tápoi táan sigalai kabeira sirimanua.'"

59Tápoi tiboiet simuneng'akenenda néné leú, tá leú et musasara.

60Iageti puriónangan si imam sabeu ka matat rapat, kuanangan ka matat Jesus, "Kipa, tá koí nuaalegi nga-nganda sipasijojoaké ekeu?"

61Tápoi ka sia geti Jesus, tenan lé nia mumeng-meng. Beri alegina nia tiboietda. Iageti oleakénangan nia mitsá si imam sabeu masinou-nou Jesus, pelé nga-ngania, "Elé, ekeu leú Rimata Sipaarau, Togat Taikamanua Sipunenan?"

62Aleginangan nia Jesus kuanangan ka matania, "Oo, aku té néné. Nuiitsó te kam sangamberimui ipuuddet Togat Manusia kai kattoet Ukkui Taikamanua Sipulugege, moi ka tinobut barana ka manua!"

63Iageti pabiritnangan saraubánia si imam sabeu néné, kuanangan, "Apa peilé tagagaba kam sia sipasimumuneng'aké selet tubunia. Aipoí bulat tubumuian amasiarep tiboietnia, aipaloloi Taikamanua. Oto kipa sipinaatumui ka kam?"

64Iageti pakerénangan bagadda masikua, amaselengan Jesus, mateúan tuukum'aké nia simateiakenen.

65Iapeité rataddaaké raluji nia, Jesus. Tabbórangan matania, pabóbokiddangan nia. Lepá kuaddangan ka matania, "Kua pei ka matamai, kasonia ipabobóbóki ekeu?" Beri ka sia tai pengawal, aratipak leú Jesus.

66Ai nia muuuddet si Petrus ka laibokat, ei sara pagugulet imam sabeu sinanalep, masiailiaké si Petrus.

67Kelé aiitsó si Petrus ai nia muraraka ka bet-bet api, ritúakénangan putubuat Petrus sipulelelek, lepá kuanangan ka matat Petrus, "Ekeu té néné, alei Jesus tai Natsaret, elé?"

68Iageti pakelenangan againa Jesus, si Petrus, kuanangan ka matat pagugulet imam sabeu néné, "Tá kuagai, aponia sikuam néné." Lepána lé aikua kelé néné, bela nia ka gerat. Iageti putokkinangan leú et goú-goú.

69Taitupepépet bagania pagugulet imam sinanalep néné, ritúakénangan nia mitsá si Petrus, kuanangan ka matadda sikukuddu sedda, "Bulatnia, nia té néné sara aleira!"

70Tápoi aipakele lé againa Jesus si Petrus. Tá amauju, sia sikukuddu sedda leú, taddaakérangan rakua ka matat Petrus, "Báan kakaróaké tubum, bulatnia ekeu té néné sara ka talagadda. Aipoí ekeu kekeu leú, tai Galilea leú ekeu!"

71Iageti taddaakénangan ipasuppaji tubunia si Petrus, kuanangan, "Bulat beri te agaiku nia, nenda sirimanua kuanenmui!"

72Iageti ka tetret nenda leú et, putokkinangan goú-goú sikaruania. Iapeité airepdem nia si Petrus, sikuat Jesus ka matania, "Tá mururua ngamitsá iputokki goú-goú, anupakelengan againu aku, telu ngamitsá." Iageti pusounangan leú et si Petrus, pat pasikúnangan nia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran