Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 16 >> 

1Kelé aitukapplu gogoi Sabbat, eirangan leú et sainan Jakobus sambadda tai Salome masisaki sene ngamata pasingi-singin, kaunenda masitulaji tubut Jesus simamatei.

2Oto ka gogoi Menggui, maseggei peilé, ameian sia ka ratei.

3Ai sia mueenung, airapatitiboji, rakua, "Kasei pá tasosogai rarop'aké sita, masiguilú bukkú takket ratei?" Aipoí bulat abeu bukkú arakau. Tápoi kelé arasegé sedda, itsórangan bukkú, atuguilúan.

4(16:3)

5Iageti buluk sia ka bagat ratei. Segéra lé ka bagat ratei, itsórangan sara silainge sipusasaraubá simabulau, ai nia muuuddet saigit kai kattoet ratei, tugégérangan leú et.

6Oto kuanangan silainge néné ka matadda, "Bá malolotó kam! Ai lé kuaagai gagabamui Jesus tai Natsaret, sipattáakenen ka loiná siliktenga. Tá anai nia sené. Aisuruakéan nia Taikamanua! Itsó lé kam kudduat katugalangan nia.

7Kenan lé kam kineneiget, nusegéaké kam sibabara néné ka sipasiuluinia, sambat kai Petrus. Segéaké ka matadda, 'Nia lé memei boikí ka kam ka Galilea. Seddangan lé geti itsómuian nia, kelé sitonéakenennia ka matamui.'"

8Iageti pabalaurangan, raolaaké rabela ka bagat ratei, kalulut gégé sambat kopet lotóra. Pat kalulut lotóra, beri tiboira nia ka sabagei, sibabara néné.

9[Iageti eirangan leú tainanalep ka tubut Petrus sambat saaleinia, masitiboi sangamberi sisegéakenen silainge ka matadda.]

10[Lepá nenda, einangan leú Jesus masisegéaké Katuareman Simaerú, Sipunenan samba sitaitatatá, barana ka kabelaiat sulu, pat aili ka kabelekat sulu. Kaeei nia néné, táan tubunia amei, tápoi sipasiuluiniangan lé aikau punu tubunia.]

11[Tápoi kenanen araarep'an katususurut Jesus, samba iitsóna nia si Maria, tá leú matotonem bagadda katususurunia.]

12[Lepá patoilánangan mitsá tubunia Jesus, ka tubudda rua sipasiuluinia. Tápoi aisiliy lé tubunia, ka matadda pat taiagairangan nia. Aibara néné, iaté ka tetret ai sia ruadda sipasiuluinia mueenung raailiaké sara laggai.]

13[Lepá toili sia masisegéaké sibabara siitsóra néné, ka matadda sabagei. Tápoi tá amatonem bagadda ka sikuadda néné.]

14[Kalepakatnia patoilánangan mitsá tubunia Jesus, ka tubudda sipasiuluinia, ka tetret ai sia mukokom. Paanujinangan sia Jesus, kalulut gulai tonem bagadda, samba kalulut kelat paatuatda; aipoí, pat taikatonemindangan simuneng'akenenda sirimanua, sipasiiitsó katususuru nia ka simamatei.]

15[Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kenan kam ka sangaliot polak, nusegéaké kam Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka tubudda sangamberi sirimanua ka polak néné.]

16[Kasei simatonem baga samba situraraú, nia té masisisiló puaragat sibara ka Taikamanua. Tápoi sitaimatonem baga geti, sia té isisiló ukuman Taikamanua.]

17[Néné lé toggaiatnia ka tubudda simatonem baga ka tubukku, iaté, momoi rausiaké ketsat sikataí, ka oningku; samba momoi ratiboaké panganga-nganga taiaagaietda.]

18[Ké ralabá ulou, elé raló tuba, tá mamatei sia. Iageti ké rarapeaké kabeira ka tubudda simabesí, malenangan leú et besíra."]

19[Lepána lé aipanibo Tuhan Jesus ka matadda sipasiuluinia, tuakkatnangan ka manua. Kuddu nia sedda, murimata ka bet-bet Ukkui Taikamanua.]

20[Iageti eirangan leú sipasiuluinia, masisegéaké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka senen laggai. Oto si Tuhan leú ka sia, ai leú nia mugagalai masipaalei sia. Samba si Tuhan leú masibabaraaké kerek, masipatoilá ka sirimanua, simuneng'akenenda sipasiului néné, bulat sibulatnia.]


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel