Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

1Ale kam Sasarainamai! Anuagaian kam sangamberimui surukat. Oto geget surukat leú, ka tubudda sirimanua, sarat ka tetret ai peilé sia muririmanua lé.

2Kisedda leú te ka sia tainanalep sibara simanteu, mariu-riu lé iappra sia surukat pusisimanteu, ka tubut simanteura, ké ai peilé sia muririmanua taimanteura. Tápoi ké amateian baí nia simanteunia néné, iapeité ibela ka surukat pusisimanteunia ka tubut simanteunia.

3Oto ké paalei nia sinanalep néné ka tubudda taimanteu bagei, einangan nia muririmanua ka sia simanteunia, oniakétangan nia sinanalep néné, sipaeelet. Tápoi ké geti amateian simanteunia sinanalep néné, siripot ka surukat, abelangan nia sinanalep néné ka surukat pusisimanteu. Bailiu ké mutalimou nia ka taimanteu bagei, táan te tuooniaké nia sipaeelet.

4Oto kisedda leú te galainia ka kam néné, ale kam Sasarainangku. Amateian leú te kam ka kam ka surukat aratda tai Jahudi, kalulut amusarangan poí kam ka tubut Kristus, bulé ibailiu kam bakkatnia sisuruakenen ka simamatei, ibara kauna sita Taikamanua ka purimanuaiatta.

5Aipoí puririmanuanta siburú, sarat mugalai siobat bagat pubobot-bot akkuláta lé sirimanua, tagagalaiaké kam. Ka tetret nenda, pubobot-bot akkulá sikau sita mujo, iaté sipuoottou kalulut kababarania surukat, ipatubbuji bagatta. Iaté lulunia tagagalaiaké kam galajet sibaraaké kamateiatta.

6Tápoi kineneiget geti, táan ai sita tuaappra ka tubut surukat aratda tai Jahudi. Amateian sita ka surukat sikup-kup'aké sita siburú. Puaaratta néné, táan kelé enung puaarat siburú, siripot ka sitususurat ka surukat. Tápoi puaaratta geti kineneiget, siripot enungan sibauan lé tagagalaiaké kam, siripot sinaúsaú Ketsat Sipunenan ka tubutta.

7Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé takukua kam? Makataí pá surukatda tai Jahudi néné? Kukua ka matamui, tá makataí. Aipoí surukat néné lé amasipangantru aku akuagai pagalaiat jo. Kelé pagalaiat puaalau baga, bulat ké tá kuaagai, ké tá ikua nia surukat, masikua, "Buí numaalau baga."

8Surukat lé ibabaraaké oggak ka tubut jo masitú-túaké sene ngamata puaalau baga ka bagat paatuatku. Aipoí ké tá baí anai nia ka sia surukat, ka sia jo leú et matei.

9Siburú sitá surukat lé kupurimanua. Tápoi kelé aipuottou ka sia surukat, rimanua-aipurimanua ka sia jo.

10Bailiu matei aku kaku. Iageti mitsá ka sia surukat, kapanandaatnia galajetnia iaté masibaraaké purimanuaiat, tápoi aibailiu lé nia sibaraaké kamateiat.

11Aipoí ka surukat nenda lé ibabara sara oggak ka jo, bulé ipataju aku, elé imateiaké aku.

12Ka Taikamanua lé aibara surukat, iageti sangamberi parenta ka bagat surukat leú, ka Taikamanua leú et aibara, oto maroipo elé maerú lé.

13Oto kipa, taleú kuanenta simaerú néné sibaraaké kamateiatku lé? Taá! Jo lé ibabaraaké kamateiatku. Ka pasipapakei Simaerú bara kamateiatku, bulé imakolou ituitsó galai tubut jo. Kalulut surukat Taikamanua, toilá bukti bulat kopet kataínia jo.

14Kelé siagaita, ka Ketsat Sipunenan lé aibara surukat aratda tai Jahudi, tapoi aku geti kaku simagulai tubu lé. Atusakiakéan aku bailiu pagugulet jo.

15Aipoí tá kuagai aponia sigalaiakenenku. Kelé pagalaiatnia, aponia kiddiyet bagakku galaiakenenku, tá kugagalaiaké. Tápoi aponia geti galajet simalagat bagakku, iaté nenda kugagalaiaké.

16Oto ké kugalaiaké sitaioobaket bagakku, bailiu sené toilá seseseakéku nia erut surukat aratda tai Jahudi.

17Sené geti tá aku masigagalaiaké, tápoi jo sipasikukupkup'aké tubukku lé masiagalaiaké.

18Kirénangan aikuseseseaké tatánia simaerú ka tubukku, siripot galai tubukku ka pusisirimanuangku. Aipoí ai obáku mugalai simaerú, tapoi tá momoi kugalaiaké nia.

19Tá kugagalaiaké simaerú siripot kiddiyet bagakku. Tápoi sikataí sitaioobaket bagakku lé kugagalaiaké.

20Iageti ké kugalaiaké sitaioobaket bagakku, oto táan te aku masigagalaiaké, tápoi jo sipasikukup-kup'aké tubukku nenda lé, masigagalaiké.

21Oto momoi takua, surukat néné lé mugagalai ka tubukku, ké aikugegelai masigalaiaké simaerú, tápoi sarat kataí lé babara ka tubukku.

22Paatuatku ka baga, ai obána masireddet surukat Taikamanua,

23tápoi ai lé iaagai tubukku kababarania surukat bagei ka tubukku simuriaké aku, iaté surukat sipasisasaggangi surukat sikuat paatuatku. Iaté lulunia kutuaappra ka surukat jo, sipugagalai ka tubukku.

24Oto kelé néné te aku: ka siripot sinaatukku, mareddet aku ka surukat Taikamanua; tápoi galai tubukku siripot ka pusisirimanuangku geti, ka jo lé kumatututru. Oto mateikungan te! Kaseian lé masibebelaaké aku ka putubuatku néné, sibaraaké kamateiatku? Bulat suráan lé kukua ka tubut Taikamanua! Aipaarau aku, kalulut Jesus Kristus.

25(7:24)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran